#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย พีระพงษ์ เจริญวรรณ์
2.นาย ธนธร ศรสูงเนิน
3.เด็กชาย จาตุพัฒน์ พลมณี
4.นาย ณัฏฐพล ศรีประเสริฐศักดิ์
5.นาย ชยุตพงษ์ ศรีรัง
6.นาย บัญญพนต์ ชัยปรีชา
7.นาย ธีรภัทร์ พลอาวุธ
8.นาย ธีรภัทร์ แสนมาตย์
9.นาย ๊ธนันชัย รื่นสาต
10.นาย มนตรี ตีระชีวะพันธ์
11.นาย พัสกร แซ่ฮ้อ
12.เด็กชาย พลกฤต โพชนะจิตร
1.นาง กฤษณา ญาตสมบูรณ์
2.นางสาว พิสสมัย ตั้งพงษ์
3.นางสาว จิรารัตน์ ปุราทะกา
2 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย จักรินทร์ บุขุนทด
2.นาย วัฒนชัย มือชัยภูมิ
3.นาย ฐิติโชติ พงษ์สระพัง
4.เด็กชาย เจตษฎา ชาลีรินทร์
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
3 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว เด่นนภา สุขนาแซง
2.นาย ฐิติโชติ พงษ์สระพัง
3.เด็กหญิง นภชกร สุขขาม
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
2.นาง อนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
4 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย วัฒนภูมิ ภูมิวัฒน์
2.เด็กชาย วิชญา สิทธินนธชัย
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สิทธิวงศ์
4.เด็กชาย ชลพัฒน์ ตั้งวงษ์พิบูรณ์
5.เด็กชาย ทีฆาวุฒิ มาตแก้ว
1.นาย นิรุตต์ พูนกระโทก
5 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย วัฒนภูมิ ภูมิวัฒน์
6 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธนกร รอดไธสง
2.นาย ศรายุทธ ชุมสิงห์
3.นาย วีรพงษ์ เจริญวรรณ์
4.นาย วิศาลย์ ธีระศักดิ์วิชยา
5.นาย ภานุพงษ์ ภูมิไธสง
6.นาย จักรินทร์ บุขุนทด
7 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ณิชมน พวงศรี
2.เด็กหญิง อัยรินทร์ จันทร์ประยูร
3.นางสาว เพชรดา ไชยขุนทด
4.เด็กหญิง นันทิชา ควบพิมาย
5.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ มะลีผา
6.เด็กหญิง ณัฐิดา พลมาศ
8 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว นภัสกร ขจรเกียรติธำรง
2.นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ณรงค์
1.นาย นพดล พิทักษ์พล
2.ดร. รชานนท์ โสภณฤทธิ์เดช
9 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย ศุภวุฒิ ภาระดี
2.เด็กชาย พงศกร เชิมชัยภูมิ
3.เด็กชาย นวมินทร์ ศรีบุรินทร์
4.นาย ธิปไตย ชูวังวัด
5.นาย อภิสิทธิ์ สิทธิวงศ์
6.นาย พัชระ สังขะพงษ์
7.นาย ภาณุพงศ์ ภูมิไธสง
8.นาย ชนัญชัย มาตรปัญญา
9.นาย ดนุเดช วงษาโท
10.เด็กชาย ธนดล ภูพาน
11.นาย ธนธร ศรสูงเนิน
12.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ มนูขจร
1.นาย สุริยง มีหมู่
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วิลัยจิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0098838806152344 วินาที