#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ทรรศ ชาญสำรวจ
2.นาย ชาญณรงค์ ประเสริฐสม
3.นาย วันชนก ชำนิปั้น
4.เด็กชาย พิชญุตม์ ฝั้นเเก้ว
5.นาย กิตติชัย เมฆสำลี
6.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ วัฒนะ
8.นาย กรวุฒิ เจริญธัญญากร
9.เด็กชาย ฟ้าสว่าง ดวงจันทร์
10.เด็กชาย ธนกฤษ สุการัตน์
11.นาย ณภัทร รัตนวงษ์
12.นาย ธนวัฒน์ เลาหเเสงเจริญ
1.นาย รังสันติ์ บุญเทียน
2.นาย ศราวุฒิ มีลาภา
3.นาย จตุพร เคนผาพงษ์
4.นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
2.นางสาว อัญชลี สุริยัน
3.นางสาว สาวิตรี ดมอุ่นดี
4.นางสาว ยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ
5.นางสาว ศิริญากร มณีรัตน์
1.นาย ธนัช อินทเเสน
2.นางสาว ยุวเรศ ริ้วกาญจนา
3 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง อริศรา ศิลปะ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พึ่งเเย้ม
3.เด็กหญิง มณฑิรา ชาวโพธิ์สระ
4.เด็กหญิง กฤตยาณี เเก้วเเกตุ
1.นาย อนันต์ ผิวทองอ่อน
4 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
5 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง มณฑิรา ชาวโพธิ์สระ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พึ่งเเย้ม
1.นาย อนันต์ ผิวทองอ่อน
6 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ธนพงษ์ คชายุทธ
1.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
8 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
9 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง ยุวดี กอกุลชัง
3.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
4.เด็กหญิง เอมวิภา ศะศิประภา
5.เด็กหญิง อรปวีณา พาขุนทด
6.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
10 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
3.เด็กหญิง ยุวดี กอกุลชัง
4.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
5.เด็กหญิง สุนิษา เเสนทวีสุข
6.เด็กหญิง วันเพ็ญ จันทร์อุด
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.010302782058716 วินาที