#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
3.นางสาว ณิชภัทร บุตรศรี
4.นางสาว สุกัญญา ขานจ่า
5.นางสาว อารีย์ จันระดา
6.นางสาว สุมาลี ยิ่งศรีสุข
7.นางสาว กชกร ทรัพย์สืบ
8.นางสาว นัทธภรณ์ ชารีพร
9.นางสาว นาถชนก สืบชาติ
10.นางสาว นิภารัตน์ มาเอียด
11.นางสาว การดา ทอดสนิท
12.นางสาว ชัชชุอร โมกศรี
1.นาย มงคล เปี่ยมสมุท
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
3.นางสาว บังอร วรรณประภา
4.นาย ชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย พัศพงษ์ สะท้านธรนิล
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
5 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นพกร ทาสุ่ม
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
6 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
7 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วาสินี มณีรัตน์
2.นางสาว อรวี โอภาส
3.นางสาว ประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา นารี
5.นางสาว ณัฐสุดา พลเสน
6.นางสาว มุฑิตา มหาลาภมงคล
7.นางสาว กษมา เชื้อเพชร
8.นางสาว วรดา กาวิลเครือ
9.นางสาว อรวรรณ ธนาภิญญานนท์
10.นาย ภัทรศักดิ์ สำราญใจ
11.นางสาว กิตติกา ใจเฉื่อย
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
2.นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ
8 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย เลิศวุฒิ นวลจริต
2.เด็กชาย อธิป ไทยรัตนกุล
3.เด็กหญิง กัลยา มงคลเอี่ยม
4.นาย ญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงษ์
5.นาย คณิศร อรุณเเสงศิลป์
6.นาย ธนวัฒน์ สมคเณ
7.นาย ศตวรรษ บัวนาค
8.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
9 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
2.นาย นิวพล ชุมสาย ณ อยุธยา
3.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
4.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
5.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
10 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
2.เด็กชาย คณัสนันท์ ลิยี่เก
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ทับทิมดี
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.013258934020996 วินาที