#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปัญจพล โพธากุล
2.นาย สิรธิร์ สระสม
3.นาย ศุภณัฎฐ์ วิจิตรสิทธิไพศาล
4.นาย ศุภกร จุฑารัตนพงศ์
5.นาย ณพัทธ แก้วโกมุท
6.นาย ศุภกร วรรณวรรค
7.นาย ณัฐพล สง่าศรี
8.นาย ศุภกร ลาภธนภัทร
9.นาย สัจบรรณ ตันตินราศักดิ์
10.เด็กชาย ฐานันดร ล้อสมทรัพย์
11.เด็กชาย กฤตยชญ์ อ่อนอารีย์
12.เด็กชาย กษิดิศ เก่งการช่าง
1.นาย อร่าม มีทรัพย์อนันต์
2 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย คณพล คิลานนท์
2.นาย ณัฐชนน สกุลเจริญพร
3.นาย อรรถพร โพธิ์สอาด
4.นาย ศรัณยู ถิรายันติกุล
5.นาย สุริยันต์ จันทา
6.นาย ภัทรวุฒิ แจงทอง
7.นาย วราคม สุวัฒฒปุระ
8.นาย ฐิติวัสส์ แสงมณี
9.นาย ณัฐนิช แจ้งเคลือบ
10.เด็กชาย วชิระ ทองพิมพ์
11.เด็กชาย ปรเมศร์ สืบเชื้อ
12.นาย สุดเขต เกิดทวี
1.นาย บุญช่วย ทองคุ้ม
2.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
3 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปรวัฒน์ พลายเหล็ก
2.เด็กชาย อิทธิพล ศิริพงษ์เวคิน
3.เด็กชาย นราวิชญ์ ชัยศิริวงศ์สว่าง
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
4 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปรวัฒน์ พลายเหล็ก
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว วิรัณภัทร์ ยังเจริญ
2.นางสาว กิตยาภัทร์ วิภาณุรัตน์สิน
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
2.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
6 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูเบศ สถิรลีลา
2.นาย ธนธรณ์ สุขสุจริตพร
3.นาย พีรวิชญ์ ริยาพันธ์
4.นาย จิรายุ หิรัญสุรงค์
5.นาย กิตติธัช ชิเดนทรีย์
6.นาย ภูริทัต นาคฤทธิ์
7 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว กมลวรรณ ทานอุทิศ
2.นางสาว วริศรา บุญศิริ
3.นางสาว พรทิพา ชะเอมสินธุ์
4.นางสาว ชาณุณัฏฐ์ พัชรนิธิอำไพ
5.นางสาว เปรมฤทัย ม่วงโพธิ์เงิน
8 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูเบศ สถิรลีลา
2.นางสาว เปรมฤทัย ม่วงโพธิ์เงิน
9 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อลงกรณ์ เจริญพันธ์
10 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อลงกรณ์ เจริญพันธ์
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
15 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
2.นาย ธนกร เป็นมูล
16 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
2.นาย ธนกร เป็นมูล
17 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
2.นาย มาย แซ่อึ้ง
18 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
2.นาย มาย แซ่อึ้ง
19 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย รณภพ กุสุวิมล
3.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
4.นาย มาย แซ่อึ้ง
5.นาย ณัฐศักดิ์ ตาเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
20 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง พรสุดา ศรีทอง
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
3.เด็กหญิง รสิตา โมรารักษ์
4.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
5.นางสาว จิตรกัญญา บุญนิ่ม
6.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
21 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บุตษยาพร ทองปรางค์
2.เด็กชาย กานต์กฤตนัย วงษ์ประคอง
22 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย สิทธา ปรีดาพันธ์
2.เด็กชาย ชลัฐพล มั่นจิรังกูร
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
23 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บัณฑิตา อ้นศิริ
2.เด็กหญิง พิชญา วงศ์อาจ
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.020491123199463 วินาที