#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย สิรวิทญ์ ละม้ายศรี
2.นาย เดชาวุฒิ นิลนวล
3.นาย ธเนศ หม่องคำมี
4.นาย วัศพล กานานนท์
5.นาย แดนศักดา อัคนิจ
6.นาย ภูวดล บุญล้อม
7.นาย ทรงชัย ทิพเนตร
8.นาย ธนากร แหขุนทด
9.นาย วรากร แก้วสวัสดิ์
10.นาย ชัยภัทร ศรีมงคล
11.นาย นิวัฒน์ สิงห์ดงเมือง
12.นาย เมธา วรพันธ์
1.นาย ทศพร โกลศัลวิตร
2.นาย พิชัยศิลป์ สินธุไสย
3.นางสาว ณิชาภา สระบงกช
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ณัฐกิตติ์ อุทโท
2.นาย นัดดา วรสาร
3.นาย กฤษดา จ่าหนองหว้า
4.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
5.เด็กชาย วชิรวิทย์ จิตภักดี
1.นางสาว พัชรินทร์ สุ่มมาตร
2.นางสาว สุภาพร พัสดร
3 กอล์ฟ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ธนพล นวลบัตร
1.นาง อนุรักษ์ พื้นอินทร์
4 กอล์ฟ
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว รัศมีกมล ยงพฤกษา
1.นาง อนุรักษ์ พื้นอินทร์
5 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว วรรณิดา ศิริรักษ์
2.นางสาว ชุตินันท์ สุพร
3.นางสาว ชนิดา ภูวราช
4.นางสาว คุนันดา วงศ์สมบัติ
5.นางสาว ชลธิชา ทับทอง
6.นางสาว อนุสรา ดาเลิศ
7.นางสาว ชญานิศ ใสลำเพาะ
8.นางสาว พชรพรรณ บุญหมื่นไวย์
9.นางสาว อภิรดา สุทธิประภา
1.นาย ภัณกร สุระวรนันท์
2.นางสาว นภาพร อัยวรรณ์
3.นางสาว ญาติมา เชื้อคมตา
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
9 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
10 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย สุเมธัส ยันตะบุศย์
2.นางสาว เกศรินทร์ ไวแพน
3.นาย วัชรพงษ์ วันโนนาม
1.นาย สุดสาคร พลกล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.72623014450073 วินาที