#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิสิทธิ์ สุภะภินิ
2.นาย ธนภัทร คุณสุทธิ์
3.นาย วิวัฒน์ พุ่มพวง
4.นาย ศุภณัฐ ตะวันคำ
5.นาย อภิเดช จักรชุม
6.นาย ศตายุ ทยากรกุล
7.เด็กชาย พลวัฒน์ วิขาดี
8.นาย ทงกฤษ์ มุสิกา
9.นาย คุณัช นามพลแสน
10.นาย พีรพงศ์ กงเพชร
11.นาย วิทธวัช บุญทจันทร์
12.นาย อภิเดช วงนาตาล
13.นาย ไตรรัตน์ ดวงพยัพ
14.เด็กชาย ภานุพงษ์ โสมาบุตร
15.นาย ภัคพล ภูพวง
16.นาย วัชระพงศ์ จันทะพล
17.เด็กชาย อริย์ธัช ไกรษร
18.นาย สราวุธ ชื่่นตา
19.นาย อภิสิทธิ์ พลราชม
20.นาย ศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
1.นาย ศักดิ์ถาวร วรชิน
2.นาง บุญหนา บุญเรือง
3.นาย จำนง เศษฤทธิ์
4.นาย สิทธิกร อาษาวุธ
5.นาย วิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
6.นาย อรุณฤทธิ์ ศรีพูล
2 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง ศิริเลิศ ปิตะสิงห์
2.เด็กหญิง สิรินยา บุษมงคล
3.เด็กหญิง ณัชช์ฤทัย ถวิลการ
4.เด็กหญิง รรินขวัญ นนท์ศิริ
5.นางสาว พรนัชชา ประเสริฐสังข์
6.นางสาว กิตติยา จันทคาม
7.นางสาว ดลพร นาโคกทม
8.เด็กหญิง ประถมาภรณ์ นิละม้าย
9.นางสาว จารุกร ศรีระวงศ์
1.นาย ศักดิ์ศรี กุลชนะรงณ์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชาณิศ โพนสาลี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชาณิศ โพนสาลี
2.นาย อภิวิชญ์ จันหา
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว ณัฐวิภา นนทารักษ์
2.เด็กหญิง ศศิธร อุดรพูล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
6 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อนุพงค์ พิมพิลา
1.นางสาว พันทิวา แพ่งดิษฐ์
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สิริญญา ทาระพันธ์
2.นางสาว ณัฐวิภา นนทารักษ์
3.เด็กหญิง มณฑกานต์ สุณะไตรย์
4.เด็กหญิง พรกนก นัยจิต
5.เด็กหญิง ชนิตา สุขรมณ์
6.เด็กหญิง วัชลาวลี วงษ์วาท
7.เด็กหญิง ธมลวรรณ นนตะพันธ์
8.เด็กหญิง กัลยารัตน์ ขันแข็ง
9.เด็กหญิง กัญจน์วรา ศรีชุมเวียง
10.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไชยต้นเทือก
11.นางสาว วานิศรา โชติประดับ
12.นางสาว ชิดชนก ภักดี
13.นางสาว จิรัฐฏิกาล พึ่งทะเล
1.นาย ทศพร โกลศัลวิตร
2.นาง สุวรา อุทโท
3.นางสาว เนตรนภางค์ อุทโท
4.นางสาว โสทิน สุธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0077009201049805 วินาที