#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ทัศนัย สุรำนาจ
2.นาย ศุภศักดิ์ มะโนขันธ์
3.นาย พฤฒิชัย เนื้อศรี
4.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
5.นาย วรธรรม ตันจริง
6.นาย ภคพล ภูพวง
7.นาย ยลภูพัชร นิละม้าย
1.นาย ศักดิ์ศรี กุลชนะรงณ์
2 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ แพงยา
2.เด็กชาย พัฒนนันท์ ศรีธาตุ
3.เด็กชาย ญาโนทัย มิลวงศ์
4.เด็กชาย นาวินภพ สนอุทา
5.นาย นัฐธิพล นาคสุวรรณ
6.เด็กชาย ภูบดี ต้นตระกูลเจริญ
7.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
8.เด็กชาย จักรกฤษณ ปราบพาลา
9.เด็กชาย นนทวัฒน์ จักรชุม
10.เด็กชาย พนธกร วงศ์ท้าว
11.เด็กชาย วัชรินทร์ มีหนองใหญ่
12.เด็กชาย บริภัทร ทีภูเขียว
13.เด็กชาย ธนชาติ มณีเนตร
14.เด็กชาย พีระธาดา บุญทวี
15.เด็กชาย พิชญชาญ มูลตองคะ
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์
3 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชยพล ฝุ่นเงิน
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
4 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว ชาลิสา แสงทอง
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
5 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ณัฐภัทร อุทโท
2.นาย นริศวัฒน์ วันโนนาม
3.นาย ก้องภพ เนินสุทธิ
4.นาย อุกฤษฏ์ เมืองโคตร
5.นาย ปราณชล สุ่มมาตย์
6.นาย สุทธิภัทร สุรำนาจ
7.นางสาว พชรพรรณ บุญหมื่นไวย์
8.นาย ไอศูรย์ นนท์คำวงค์
1.นาย ศราวุธ คำหาร
2.นาย นิวัตร์ เครือศรี
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
1.นางสาว ธีมาพร ฮอดบุญเรือง
2.นาง กตัญญูู โพนตุแสง
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
8 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
9 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วิชชุดา นามสว่าง
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
10 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว จุรีรัตน์ ราชพันแสน
2.เด็กหญิง มัฑนากร พึ่งทะเล
3.นางสาว กัจฉมาภรณ์ สระทอง
4.เด็กหญิง ศศิธร อุดรพูล
5.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
6.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
7.นางสาว ชื่นนภา บุตรดีวงศ์
8.เด็กหญิง เอื้ออารียา บุ้งทอง
9.นางสาว จุฑามาศ เข็มทอง
10.นางสาว ณัฐธิดา เวียรชัย
11.นางสาว อัจจิมาภรณ์ พ่ออามาตย์
1.นางสาว สุภาพร พัสดร
11 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
2.นาย ศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
3.นาย อนุวัฒน์ ราชนาวี
4.นาย อาทิพย์ คำขจร
5.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
6.นาย ภาระตะธีร์ บุญทวี
7.นาย เบ็ญญมินณ์ เฮ็นดริคส์
8.นาย กรวิสิทธิ์ ศิริวัฒน์
9.นาย หัสวรรษ จันหาญ
10.นาย ศุภวิชญ์ อุดมกัน
11.นาย เขมชาติ มีชัย
12.นาย ศุภชัย ไผ่ป้อง
13.นาย จิรายุ กุลาถาเน
14.นาย โภคิน นากรณ์
15.นาย ชยุตม์ ยืนยง
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0020380020141602 วินาที