#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปิยฉัตร พรหมพันธ์
2.นางสาว เรวดี ขวัญพรหม
3.นางสาว อรวรรณ สุวรรณพยัคฆ์
4.นางสาว นัสรา บุญทิตย์
5.นางสาว อนิษา กตกุลปัญญา
6.นางสาว อวัศดา เขี้ยวแก้ว
7.นางสาว นภัสสร สรรเพชร
8.นางสาว ภัทราภรณ์ อ่อนศรีแก้ว
9.นางสาว กุลนันท์ ทองสงฆ์
10.นางสาว ศิริกิติยา ชอบผล
11.นางสาว นัฐกมล ชำนาญเรือ
12.นางสาว เมธาวี เครือวัลย์
1.นาย จีรพจน์ ทองขาว
2.นางสาว รัตติกาล ทำสวน
2 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย จักกริช แก้วนิคม
2.นาย ภูเบศ เอียดอ่อน
3.นาย ณัฐนนท์ นิลบวร
4.เด็กชาย ภูนิพัฒน์ บัวเพชร
5.นาย ปรเมศร์ มรกต
6.เด็กชาย อัครฐาน ทองสาม
7.นาย สุทธิพงศ์ จงรักษ์
8.นาย ภีรพัฒน์ สิทธิ์
9.นาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
10.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวยยา
11.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
12.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
13.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
14.เด็กชาย ชุติเทพ บุญฤทธิ์
15.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุขนุกุล
1.นาย เอกชัย พ้นภัย
2.นาย ผดุงพล ชูศรีสิทธิ์
3.นาย บดินทร์ จันทร์สุข
4.นาย ทรงศักดิ์ ฝอยทอง
3 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ก่ออ้อ
1.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
4 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย พิพัฒน์ เกิดทรัพย์
2.นาย อัครมนธ์ บุญยรัตน์
3.นาย โสภณวิชญ์ คงศรีอ่อน
4.นาย ปฏิพล สุธาพาณิชย์
5.นาย ธนากร อินทฤทธิ์
6.นาย ธีรภัทร นวลละออง
7.นาย ชนศักดิ์ สุกใส
8.นาย ภูเบศ บุญทองแก้ว
1.นาย นิรพล นวลนิ่ม
2.นาย ธนพล เต็มทับ
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย สุรภัณฑ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
6 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย กฤช ฝีมือสาร
2.นาง พรทิพย์ คงมาก
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
8 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
1.นาย ส่ง เฉลี่ยวชาติ
2.นางสาว สุทธวรรณ รักการ
9 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ณัฐนนท์ นิลบวร
1.นางสาว ณัฐธิญา ศรีรัฐ
2.นางสาว วารีรัตน์ โกวิทยากร
10 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
11 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
12 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
13 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เผือกธารา
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
3.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
4.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
5.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
6.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว รัชนีวรรณ ชาตรี
3.นางสาว อุไร สังหาร
14 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ทวีชัย เกลี้ยงเกลา
2.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
3.นาย กีรติ เสียมใหม
4.นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง
5.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
6.นาย ทินกร แหมะวัง
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นางสาว ปิยทิพย์ อินทร์อักษร
3.นางสาว ธนสิตา เรืองสวัสดิ์
15 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปรียานุช สารสิต
2.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
3.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
4.นางสาว นาตยา ล้อมกองแก้ว
5.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
6.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
3.นาย วันเฉลิม กัลหกุล
16 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ธนพล เกลือมีผล
1.นาย วิชัย แย้มหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.012408018112183 วินาที