#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
2.เด็กชาย นฤเบศวร์ นะบาล
3.นาย ดนัย ดวงธรรม
4.นาย เจษฎา อ่อนนวล
5.นาย วัชระพล ศรีกัณหา
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
7.นาย สุวิจักขณ์ ค้าของ
8.นาย เกียรติศักดิ์ ณ ศรีสุข
9.เด็กชาย แสงอรุณ นาคจุ้ย
10.นาย ธวัชชัย จันทร์เจาะ
11.นาย พูนศักดิ์ สวยยา
12.นาย ณัฐวุฒิ ทองอินทร์
1.นาย จีรพจน์ ทองขาว
2.นางสาว รัตติกาล ทำสวน
3.นาย กิตติพงษ์ บวรจิรวัฒน์
4.นางสาว ณวพร เพชรฉวาง
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว โชษิตา ทองคง
1.นางสาว ธนพร สระทองแยง
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ยศกร สิงห์ชู
2.นาย รุซดี่ย์ เดลลอพี
3.นาย ธัญเทพ แพงมี
1.นางสาว ธนพร สระทองแยง
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ก ก
5 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว อรทัย เม่งบุตร
2.นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีวิเชียร
1.นาย พรพัฒน์ ขวัญนิมิต
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
2.นางสาว วาทินี เสล่ราษฎร์
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
2.นางสาว วาทินี เสล่ราษฎร์
8 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย สุรภัณฑ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย กฤช ฝีมือสาร
2.นาง พรทิพย์ คงมาก
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
12 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง นาตยา ล้อมกองแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ
2.นางสาว ณัฎฐ์ชญา นิลละออ
13 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว นูร์ฟัฏมี สาและ
2.นางสาว สุณีรัตน์ คงไข่ศรี
14 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ธนวันต์ ชัยธันยพงศ์
2.นาย นันทพล แก้วกาญจน์
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
15 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว วัลภา ประพันธ์
2.เด็กหญิง ภูริชญา อุดมศรี
3.เด็กหญิง ชนัชฎา ก๊กใหญ่
4.เด็กหญิง จิตติมา สังข์รอด
5.นางสาว หนึ่งฤทัย สถิตย์
6.นางสาว หนึ่งหทัย สถิตย์
7.นางสาว อิสรีย์ โฆษิฒโภคินันท์
8.นางสาว อมรรัตน์ มืดมน
9.นางสาว รักษ์ชาธิปัตย์ รักด้วง
10.นางสาว ปาณิศา ก๊กใหญ่
11.นางสาว ชนิตร์นันท์ หนูผุด
12.เด็กหญิง สิริทิพย์ จันทร์แก้ว
13.เด็กหญิง แพรวพรรณ ธนาฒย์วงศ์
14.นางสาว เสาวลักษณ์ โนวัฒน์
15.นางสาว หนึ่งสวรรค์ กิจวิจิตร
1.นาย เอกชัย พ้นภัย
2.นาย ผดุงพล ชูศรีสิทธิ์
16 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย นเรนทร์ฤทธิ์ คงแก้ว
2.นาย นันทวัฒน์ ในทอน
3.นาย ธนพงษ์ เกิดไกร
4.นาย สุธาสิน สามเมือง
5.นาย คมสันต์ ช่วยสงเคราะห์
6.นาย ศราวุธ ศรีชัย
7.นาย อธิพันธ์ วงศ์หิรัญเดชา
8.นาย กิตติยศ ชูเกิด
9.นาย นวชาต สุจิระวงค์
10.นาย กันตพงศ์ แก่นดี
11.นาย ณพล สุวรรณรักษ์
12.นาย สิทธิศักดิ์ ลู่เกียรติกุลศิริ
13.นาย ณัฐสิทธิ์ นวลศรี
14.นาย นิธิศ นวลจันทร์
1.นาย เอกชัย พ้นภัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.015054941177368 วินาที