#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง
2.นาย นพดล หนูรัตน์
3.นาย ธิติภัทร สมุทรจินดา
4.นาย นัฐพงศ์ นวลใย
5.นาย ภูตะวัน เกนบุตร
6.นาย ธราดล รัตนสุภา
7.นาย นักรบ หาสิงห์ทอง
8.นาย ธนพล เข็มเพ็ชร
9.นาย ธีรภัทร นวลละออง
10.นาย กีรติ เสียมไหม
11.นาย อภิสิทธฺิ์ ขาวอุปถัมภ์
12.นาย วัชรากร อาษา
13.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
14.นาย ทวีชัย เกลี้ยงเกลา
15.นาย ภูริณัฐ ศิริมาสกุล
16.นาย ปฐมพร เรืองมาก
17.นาย ยศกร แก้วโลก
18.นาย ทินกร แหมะวัง
19.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
20.นาย อภิลักษณ์ จรเมือง
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย อัครัช นวลละออง
3.นาย วรวุฒิ ลิ้มหยัด
4.นาย ประพันธ์ งานดี
5.นาย เกรียงไกร รองเดช
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูเบศว์ งูตูล
2.เด็กชาย ศุภชัย นวลศรี
3.เด็กชาย ศุกรินทร์ นวลศรี
4.นาย สุริยันต์ แก่นคำ
5.นาย นฤเบศวร์ นะบาล
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปิยะมาศ นวลสมศรี
2.นางสาว สิริโสภา มากดำ
3.นางสาว ประกายดาว จันทรมาศ
4.นางสาว ปิยพร สุริวงค์
5.นางสาว สุภารัตน์ จงใจ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
4 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ธนวันต์ ชัยธันยพงศ์
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ก่ออ้อ
3.นาย นันทพล แก้วกาญจน์
4.เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
5 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
2.นางสาว อารียา จันทร์จำรัส
3.นางสาว วรารัตน์ ชำราญฉา
4.นางสาว วราภรณ์ ทิบทอง
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
6 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
7 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ดนัย ดวงธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
8 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ผกามาศ พุ่มเกื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
9 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว เบญจวรรณ ใกล้แก้ว
2.นางสาว ณัฐกานต์ วิิชัย
3.นาย รัชรากร หลานอา
4.เด็กหญิง กันตินันท์ อาชาทรง
5.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลูก
6.นางสาว ปรียาภรณ์ ทองเพ็ชร
7.นางสาว กชกร จันทร์สุริย์
8.นางสาว สุภารัตน์ ใจเกลี้ยง
9.นางสาว วริศรา แสวงสุข
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
2.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
10 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ชาญธวัช บันสำลี
2.นาย ธัญเทพ แพงมี
3.นาย ธีรพล คงเรือง
4.นาย พันธวิศ ชัยเพชร
5.นาย รัชรากร หลานอา
6.นางสาว เพญพรรณศา เงินสัจจา
7.เด็กหญิง กรรณิกา เที่ยงภาษา
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
11 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ธัญสิริ เลขะผล
2.นางสาว นิธิพร ศรีเบญจกุล
3.นางสาว วรรณวรา สืบเหตุ
4.นางสาว ปนัดดา ขันปาน
5.เด็กหญิง ณิชารีย์ ศิริรัตน์
6.นางสาว ปวันรัตน์ จินากุลวิพัฒน์
7.นางสาว จุฑาทิพย์ หนูพันธ์
8.เด็กหญิง ทิพวย์วรรณ หนูพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว สุภาพร คำแหง
12 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูเบศ บุญทองแก้ว
2.นางสาว ปนัดดา ขุนปาน
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พัชรธิดา วันแรก
13 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
1.นางสาว ปราณี วิชิตบุตร
2.นาง ณัฐปภัสร์ จันท์เสถียน
14 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
15 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
16 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย พงศธร มีชนะ
2.นาย ปฐมพร เรืองมาก
1.นางสาว วารุณี ขุนวิจิตร
2.นางสาว เยาวณี จงคง
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง นาตยา ล้อมกองแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ
2.นางสาว ณัฎฐ์ชญา นิลละออ
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว นูร์ฟัฏมี สาและ
2.นางสาว สุณีรัตน์ คงไข่ศรี
19 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
20 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
21 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว นิภาภรณ์ ดีหนู
2.นางสาว ยาวาเฮด หมัดเบ็ญยีหมาน
22 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
23 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
4.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ รำเภย
5.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
6.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
1.นางสาว สุดารัตน์ มากนวล
2.นางสาว สรารัตน์ โพชสาลี
3.นางสาว ฉัตรสุดา วังภัย
24 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
4.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
5.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
6.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว รัชดาภรณ์ เหนือคลอง
3.นาย วรพล วิเชียรนพรัตน์
25 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย ทินกร แหมะวัง
3.นาย พงศธร มีชนะ
4.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
5.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
6.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
3.นาย ชัยวัฒน์ ริยาพันธ์
26 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว เปรมวดี ทวีรัตน์
2.เด็กหญิง พรรณวลัย ศรีสมบัติ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ หาสะอาด
1.นางสาว ปัทมา ญาณแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.022964000701904 วินาที