#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย วริตธิ์ธร รัตนรัตน์
2.นาย อภิวัฒน์ ขุนดำ
3.นาย ชินวัตร หนูเกตุ
4.นาย ณภัทร เส้งประถม
5.นาย ณัฐนนท์ ตนุภัทรพร
6.นาย ชรินธร แสงจันทร์
7.นาย หัสศวรรษ หอมรักษ์
8.นาย ณัฐพงศ์ อยู่แสง
9.นาย นัฐพล แก้วทับทิม
10.นาย วุฒิพงค์ นามบุตร
11.นาย ศิริพงษ์ คงบุญมี
12.นาย อนันต์ ทองเพ็ชรมะดัน
1.นาย ศุภลักษณ์ เพชรรัตน์
2.นาย อนุศาสน์ มีนุ่น
3.นาย สมเกียรติ แซ่ลิ้ม
2 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย ศราวุฒิ สุขมี
2.นาย จาตุรนต์ พลายด้วง
3.นาย ชนสรณ์ อินทร์นุ่น
4.นาย ทักษิณ เตราชูสงฆ์
5.นาย ธันยธรณ์ เพชรรัตน์
6.นาย เฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ
7.เด็กชาย ธนพล หมอฝี
8.นาย นัฐพงษ์ สโมสร
9.นาย อธิบดี รัศมี
10.นาย วิธิ วิเมศ
11.นาย อภิรักษ์ บุญสนอง
12.นาย ภูรินทร์ สุนิพันธ์
1.ว่าที่ร้อยโท สิปปวุฒิ สิมพล
2.สิบตำรวจตรี สุนันท์ วงศ์เทเวศ
3 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย พิเชฐ บุญประเสริฐ์
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
4 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อรทัย ครุฑชนะพงศ์
2.นาย เฉลิมก้าว จุลแก้ว
3.นาย นนทนันทน์ ทองมาก
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
2.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
5 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย หัสศวรรษ หอมรักษ์
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
8 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
1.นาย วีระ คงศรี
9 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.นางสาว กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
10 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
11 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
12 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย วีระ คงศรี
13 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
2.นาย ศุภกร รักษายศ
3.นาย ชนินธร โชติ
4.นาย นิติพล พิทักษ์
5.นาย ไกรฤทธิ์ ศรีนิล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
14 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
2.นาย ศุภกร รักษายศ
3.นาย นิติพล พิทักษ์
4.นาย ชนินธร โชติ
5.นาย ไกรฤทธิ์ ศรีนิล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
15 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นันทวัฒน์ แก้วกุล
2.นาย ระพีพัฒน์ ละม้าย
3.นาย ธสัชชัย อินทอง
4.นาย ภัทรพล แสงศรี
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
16 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว กมลทิพย์ คงศักดิ์
2.เด็กหญิง อรบุษป์ สมทรัพย์
3.นางสาว ภาสินี วงศ์สวัสดิ์
4.เด็กหญิง เพชรชรัตน์ สวัสดิรัตน์
5.เด็กหญิง นิษฐา นาคฤทธิ์
6.เด็กหญิง รวิสรา สงเคราะห์
7.นางสาว ชญานิษฐ์ บุญรอด
1.นาย เวียงศักดิ์ มาเอียด
2.นางสาว ฐานิกา นวลคล้าย
17 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว จุฑาพร จันทร์นวล
2.นางสาว กรรณิกา คงปาน
3.เด็กชาย ธีรภัทร พูลจันทร์นา
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
18 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย สหัสวรรษ หลิมทอง
2.นาย พีระวัฒน์ พวงทอง
3.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
1.นาย สาโรช จันทะเนียร
19 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ แข่งขัน
2.เด็กหญิง ธิดา ไทรไกรกระ
3.เด็กหญิง ชลธิษา ธรรมสุวรรณ
4.เด็กหญิง ดุษฎี ลาละการ
5.เด็กหญิง ศิริภัสสร จิตต์สะอาด
6.เด็กหญิง จินตนา ปลอดภัย
7.เด็กหญิง พุทธรักษา อุ่นเรือน
8.นางสาว ปรางทิพย์ นาคอุบล
9.เด็กหญิง ปาณิสรา สุขสวัสดิ์
10.เด็กหญิง วนิดา สุขปาน
11.เด็กหญิง สรวรรณ จิตจง
12.เด็กหญิง ชลจิชา บุญรอด
13.เด็กหญิง สุภารัตน์ เพ็งสกุล
14.เด็กหญิง พรหรมพร ประกอบแก้ว
15.เด็กหญิง ปิยธิดา ชูนาค
1.นางสาว ไปรมา จูสม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.01489520072937 วินาที