#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย พงศธร ชลารัตน์
2.เด็กชาย ปาณรวัฐ ช่วยบางเดื่อ
3.เด็กชาย จุมพล ชัยวัชวิบูลย์
4.เด็กชาย นัฐวุฒิ พรหมดวง
5.เด็กชาย อิทธิพล วัชรสินธุ
6.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
7.นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี
8.นาย ดลณภพ มีเงินทอง
9.เด็กชาย รวิชญ์ สุวรรณชาตรี
10.นาย สันทัด เดชมณี
11.เด็กชาย ภควัต รัตนกุล
12.เด็กชาย ทัชธนพล หนูหีต
13.เด็กชาย นันทภพ ด้วงทองกุล
14.เด็กชาย บัลลังก์ ชนะแก้ว
15.เด็กชาย วิทวัส ประพันธ์วงศ์
1.นาย จักพงษ์ นวลวัฒน์
2 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
2.นาย กิตติศักดิ์ นนทบูรณ์
3.เด็กชาย ธวัชชัย พริกเบ็ญญะ
4.นาย อริยวัฒน์ โต๊ะเส็น
1.นางสาว ผุสดี จันทร์บัวทอง
2.นาย สาโรช จันทะเนียร
3 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ พิมล
2.นางสาว ปิยธิดา สัตตบุตร
1.นาย นิวุฒิ แตงทอง
4 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อรทัย ครุฑชนะพงศ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
5 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อริญชัย ดวงทอง
2.นาย จิรกฤต ชูสอน
3.นาย คฑากร กมขุนทด
4.นาย มานะ รอดประไพ
1.นาย สมศักดิ์ สวัสดี
2.นางสาว สุกัญญา ออร์เฟอร์
6 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ขนิษฐา เรืองเวช
2.นางสาว ผุสรัตน์ คงมีสุข
3.นางสาว ประภาพรรณ เวชกุล
4.นางสาว เมทินี พิชิตวนคาม
1.นาย สมศักดิ์ สวัสดี
2.นางสาว นฤมล มนจังหรีด
7 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ดวงกมล สีทอง
2.นางสาว วรินยุพา เต็มแต้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
8 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นันทวัฒน์ แก้วกุล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
9 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
10 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ชุตินันท์ พงศ์ชัยยพันธ์
2.นางสาว ปิยธิดา สัตตบุตร
3.นางสาว กมลวรรณ จันทิม
1.นาย นิวุฒิ แตงทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0091660022735596 วินาที