#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย ธีรนันท์ จรจรัส
2.นาย ระพีพัฒน์ ละม้าย
3.เด็กชาย ธนกฤต ละม้าย
4.เด็กชาย พลพล จันทร์สว่าง
5.เด็กชาย กฤษฎิ์ งามประดับ
6.นาย อภิสิทธิ์ นาคฤทธิ์
7.นาย ชินพัฒน์ รักษายศ
8.นาย กิตติวัฒน์ เพชรา
9.เด็กชาย รัชพล บุญชนะ
10.นาย นราวิชญ์ มาศแสวง
11.นาย ศุภกร รักษายศ
12.เด็กชาย อรรถพร บัวทอง
1.นาย เวียงศักดิ์ มาเอียด
2 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อริยวัฒน์ โต๊ะเส็น
2.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
1.นางสาว ผุสดี จันทร์บัวทอง
3 กอล์ฟ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย วรธน สมนึก
1.นาง บัณฑิตา แซ่ลิ้ม
4 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง ธัญธิชา แสนโยชน์
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
5 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง มณฑิตา หนูเพ็ง
3.นางสาว จันทร์ฤดี สีชมภู
4.นางสาว ปิยะนุช ชูไทย
5.นางสาว สุทธิดา กำเหนิดทอง
6.นางสาว พีรดา แก้วน้ำเพชร
7.นางสาว มัณฑนา สุวรรณโชติ
8.นางสาว จิราพร ทัพสงฆ์
9.นางสาว ปิยะพรรณ แก้วสกุล
1.นาง รัชนี หนูเพ็ง
2.นางสาว วาสนา ศรีราชยา
6 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย พีรพงศ์ จีระเจริญพงษ์
2.นาย เจษฎากร สุขแดง
3.นางสาว อาทิตยา ทองหรบ
4.นาย กิตติศักดิ์ ประดิษฐพร
5.นาย รัชชานนท์ มีเดช
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
8 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
9 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชุมทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ดวงกมล สีทอง
2.นางสาว วรินยุพา เต็มแต้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
1.นาย วีระ คงศรี
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
16 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย วีระ คงศรี
17 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
3.นางสาว ดวงกมล สีทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
18 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
4.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
2.นาย สมพล สุวรรณโชติ
19 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
20 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.นางสาว อาทิตยา ชุมทอง
4.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
5.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
2.นาย วีระ คงศรี
21 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธนภรณ์ อินทชาติ
2.เด็กหญิง ชนากานต์ สมนึก
3.นางสาว อัญชิสา อินทชาติ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
22 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ชญานี หมวดช่วย
2.นางสาว ศิริตา กาญจนามัย
3.นาย อนุศิษฐ์ ผึ้งดอกไม้
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.021234035491943 วินาที