#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ยศธร จันทร์อินทร์
2.นาย สหสวรรษ พานาค
3.นาย ณัฐพล จันทะคุณ
4.นาย วินิจ สุริยากำเนิดแสง
5.นาย ณภัทร กันภัย
6.นาย เกรียงไกร วิไลวรรณ์
7.นาย นราธร พันธุ์คงดี
8.นาย กฤษกร ทองมีค่า
9.นาย ศุภชัย เกษามูล
10.นาย จีระพล หลวงพรม
11.นาย อุ้มยศ อินทรคุปต์
12.นาย สิทธิพล สาริกาพงษ์
13.นาย โยธิน ชัยประวัติ
14.นาย ธนวิทย์ จันทิพย์
15.นาย ยุทธภูมิ ศรีพระจันทร์
16.นาย อาทิติยพงษ์ เมืองฤิทธิ์
17.นาย นนทพัทธ์ แสงโพธิ์
18.นาย ธีรภัทร บุญสมวล
19.นาย ณภัทร นาคะปรีชา
20.นาย ศุภณัฐ คงประโคน
1.นาง กัญวิดา สะดา
2.นาย กศิชา สะดา
3.นางสาว อณัชธพร สะดา
4.นาย พรเทพ ศรีอินทร์
2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว มณีรัตน์ นิคมภักดิ์
2.นางสาว ยลดา สายบุญยง
3.เด็กหญิง นัฐพร ผลทิพย์
4.เด็กหญิง ณฐมล ไพเมือง
5.เด็กหญิง จีรนันท์ ศรีวิลาศ
6.เด็กหญิง กันยาพร จันทร์ผ่อง
7.เด็กหญิง นันทิตา เต็งแย้ม
8.เด็กหญิง ปรางค์ทิพย์ ช่วยชู
9.เด็กหญิง กมลวรรณ แก่งจำปา
10.นางสาว อภิญญา ใจหาญ
1.นาย จงรัก เกตแค
2.นาย รัฐภูมิ เอี่ยมรอด
3.นาง รัตมณี แสงสีดา
3 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ฐิติโชติ ธรรมจงษ์
2.นาย พีระพล เดชบำรุง
3.นาย เดชาวัต สุวรรณราช
4.นางสาว นิภาพร เลกุล
5.นาย อุทิศ สุกต่าย
1.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
2.นาย คมสัน สีป้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0042228698730469 วินาที