#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว จาวลี ฮองต้น
2.นางสาว กัลยา ขันตีทัน
3.นางสาว สุภัสสรา กัณหา
4.นางสาว อาภรณ์ แซ่ยะ
5.นางสาว ติณณา เม่นฉายา
6.เด็กหญิง สุภาวดี เทียนวรรณ
7.เด็กหญิง ปณัฐดา ชูราษี
8.นางสาว อนุสรา มะลิด
9.นางสาว ภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ
10.นางสาว ศิรินภา ชินอาจ
11.นางสาว ประกายกานต์ ศรนารา
12.เด็กหญิง สุกัญญา กาหลง
1.นาง กัญวิดา สะดา
2.นาย กศิชา สะดา
3.นางสาว อณัชธพร สะดา
4.นาย รณชัย หลานท้าว
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ธนา เนตรอิ่ม
1.นาย ประชุม เหล่าแช่ม
3 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ฐิติโชติ ธรรมจงษ์
1.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
2.นาย บรรจบ เกตุทอง
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว สุจิตรา มาดี
2.เด็กหญิง พรรณวษา มาดี
3.นางสาว สุธาทิพย์ อินทร์สอน
4.นางสาว นพัสร สุทธิ
5.นางสาว รัตนาวลี มานะเสน
6.นางสาว ศศิประภา บุญมี
7.นางสาว ยุวดี พิทยาธรดรรชนี
8.นางสาว นริศรา อ่ำแก้ว
1.นางสาว สุธาสินี เสือดี
2.นาย ประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข
5 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว พัชรา พรมใจ
3.นางสาว อะโนชา ศรีบุรินทร์
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0061240196228027 วินาที