#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ชานนท์ วงพินิจ
2.นาย ศุภกิจ เชื้อแย้ม
3.นาย โรจน์ศักดิ์ คำภีระ
4.เด็กชาย กฤษณพล สุขโภชน์
5.เด็กชาย พงศกร คะเสนา
6.นาย สุชาพงศ์ รุ่งเรือง
7.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ รัตนะ
8.นาย อัฐพล นพแก้ว
9.เด็กชาย พฤทธิพงษ์ สาธุ
10.นาย ณัฐพล มงคลเขตชัย
11.นาย สกลกฤช มณีรัตน์
12.เด็กชาย กมลวัฒน์ แก่นเจริญ
13.นาย พีระยุทธ ศรีสวัสดิ์
14.นาย วรากร เข็มทอง
15.นาย กัมปนาท แก้วคำ
16.นาย ณัฐพนธ์ เข็มราช
17.นาย สิทธา รุ่งเรือง
18.นาย อภินันท์ หอมคำ
19.นาย กฤษณล จูจิ้ว
20.นาย อภิชาติ ช่างสมรรค
1.นาย ชัยณรงค์ นิลวดี
2.นาย สมศักดิ์ ภูมิพล
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ณัฐพนธ์ เข็มราช
2.นาย กัมปนาท แก้วคำ
3.นาย วรากร เข็มทอง
4.นาย พีระยุทธ ศรีสวัสดิ์
5.นาย ศุภกิจ เชื้อแย้ม
6.นาย สกลกฤช มณีรัตน์
7.นาย ณัฐพล มงคลเขตชัย
8.นาย อัฐพล นพแก้ว
9.นาย กฤษณล จูจิ้ว
10.นาย สุชาพงศ์ รุ่งเรือง
11.นาย โรจน์ศักดิ์ คำภีระ
12.นาย ชานนท์ วงพินิจ
1.นาย ชัยณรงค์ นิลวดี
2.นาย สมศักดิ์ ภูมิพล
3 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กชาย โชตินรินทร์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กชาย คณิน โครตโย
3.นาย ชุติพนธ์ พรมเมตตา
4.เด็กชาย จิรายุ ทองดีเจริญกุล
5.เด็กชาย กิตติศักดิ์ วังคีรี
6.เด็กชาย วรภัค แย้มกลิ่นขาร
7.เด็กชาย ภัทรมินทร์ งามบุญคำ
8.เด็กชาย สืบศักดิ์ พ่วงภิญโญ
9.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โคกเครือ
10.เด็กชาย สุรพศ สุขสุทธิตระกูล
11.เด็กชาย จุทาภทร เชิงทวี
12.นาย ณัฐธวัช พิกุล
13.นาย ชลวัฒน์ เพ็รชอรุน
14.นาย เมธพนธ์ อัฐอมรชัย
15.เด็กชาย จิราวัฒน์ ชะนะภัย
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เพราะยิ่ง
2.เด็กชาย ชินวัตร์ รุประมาณ
3.นาย กฤตปกรณ์ ประภากร
4 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว กานต์รวี พันเจริญ
2.เด็กหญิง ปนัสยา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อารียา เกตุสุวรรณ
4.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ วงศ์ละคร
5.เด็กหญิง น้ำมนต์ กองสุข
6.เด็กหญิง ปรารถนา นาคมี
7.เด็กหญิง อำภา พรมปัญญา
8.เด็กหญิง ตีรณา สุขสุเดช
9.เด็กหญิง ปิยภรณ์ วงศ์กำฎ์
10.เด็กหญิง กมลวรรณ ย่ำยวน
11.เด็กหญิง วิยะดา สุ
12.เด็กหญิง มณฑิตา ภู่สวัสดิ์
1.นาย ชาญชัย จิตปัญโญ
2.นางสาว ฐิติพร พุทธิจักร์
5 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว ภรณ์นภัส คำพล
2.เด็กหญิง มณฑกาญจน์ อินถา
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0064780712127686 วินาที