#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธนพัฒ มีศรี
2.นาย สิรภัทร เวียงคำ
3.นาย สิรพงษ์ เวียงคำ
4.นาย นายสิทธิพล ทรัพย์ประดิษฐ์
5.นาย ภัคพล ภูพาน
6.นาย ชาญวุฒิ คะลา
7.นาย สุรชัย สิตวงษ์
8.นาย อรรถพล ขำเขว้า
9.นาย ภาณุพงศ์ ยี่จัตุรัส
10.นาย วีระพันธ์ สุ่ยวงษ์
11.นาย ณัฐวุฒิ แต่งพงษ์
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วาณิกบุตร
13.เด็กชาย ปวริศ ภูเถาว์นิล
14.เด็กชาย ภัทรพล ภูพาน
15.นาย สุทธิภัทร วัชรบูรณ์พงษ์
16.เด็กชาย กานต์ ศรีตระกูล
17.เด็กชาย กันตพล สระชัยรัตนศรี
18.เด็กชาย ธนากร บุญเกิน
1.นาย ธวัชชัย เพ็ชรเขียว
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย เทวา เศษนาเวช
2.เด็กชาย ธนากร พงศ์ด้วง
3.เด็กชาย วรเมธ ไชยเทพา
4.เด็กชาย นภัสกร สลิตกุล
5.เด็กชาย วัชรพล ตอสกุล
6.เด็กชาย ภาคิณ ขืนเขียว
7.เด็กชาย ศศิพล หินเมืองเก่า
8.นาย ณัฐชนน เจนดง
1.นาย ธวัชชัย เพ็ชรเขียว
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย พีระพงษ์ เจริญวรรณ์
2.นาย ธนธร ศรสูงเนิน
3.เด็กชาย จาตุพัฒน์ พลมณี
4.นาย ณัฏฐพล ศรีประเสริฐศักดิ์
5.นาย ชยุตพงษ์ ศรีรัง
6.นาย บัญญพนต์ ชัยปรีชา
7.นาย ธีรภัทร์ พลอาวุธ
8.นาย ธีรภัทร์ แสนมาตย์
9.นาย ๊ธนันชัย รื่นสาต
10.นาย มนตรี ตีระชีวะพันธ์
11.นาย พัสกร แซ่ฮ้อ
12.เด็กชาย พลกฤต โพชนะจิตร
1.นาง กฤษณา ญาตสมบูรณ์
2.นางสาว พิสสมัย ตั้งพงษ์
3.นางสาว จิรารัตน์ ปุราทะกา
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง ณัฏธิดา เทียมสิงห์
2.เด็กหญิง อภัสสราภ์ แสงรุ่งไชยยะโชติ
3.นางสาว กัญญารัตน์ แพงวงษ์
4.นางสาว ศศิญามิน สินสุพรรณ์
5.นางสาว อภิชญา นิลคีรี
1.นาย สุขุม คำยา
5 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย จักรินทร์ บุขุนทศ
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
6 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว กชพร ภิลัยวรรณ์
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
7 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย จักรินทร์ บุขุนทด
2.นาย วัฒนชัย มือชัยภูมิ
3.นาย ฐิติโชติ พงษ์สระพัง
4.เด็กชาย เจตษฎา ชาลีรินทร์
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
8 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง จริยา ศิริสาขา
2.นางสาว เด่นนภา สุขนาแซง
3.เด็กหญิง โสภาพร ขจรภพ
4.เด็กหญิง ฐิติญานันท์ ถนอมพลกรัง
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
9 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว เด่นนภา สุขนาแซง
2.นาย ฐิติโชติ พงษ์สระพัง
3.เด็กหญิง นภชกร สุขขาม
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
2.นาง อนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
10 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธนสรรค์ กนกพรพรรณ
1.นาย ธีรยุทธ บุตรโคตร
11 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
12 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ธนพร กลางนอก
2.นางสาว ธิติศิริ ทุมเที่ยง
3.นางสาว เบญจวรรณ์ หล้าเพชร
4.นางสาว อาลิตา ฤาชา
5.นางสาว พิณพัฒน์ ผาโคตร
6.นางสาว กัญธิมา จั่วจันทึก
7.นางสาว สโรชา สุขสำราญ
8.นางสาว ภัณฑิรา ภูสระ
9.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
13 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธีรภัทร์ พลอาวุธ
2.นาย ณัฐภัทร์ สมอแข็ง
3.นาย วิทวิส ประครองญาติ
4.นาย มนัสวี ชินภา
5.นาย เกีรติศักดิ์ คุณธรรม
6.นางสาว รุ้งรดา นิธิภิญญาเดช
1.นาย ธีรยุทธ บุตรโคตร
14 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว จิตร์ติมา ศิริฤกษ์
16 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว จิตร์ติมา ศิริฤกษ์
17 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย วัฒนภูมิ ภูมิวัฒน์
2.เด็กชาย วิชญา สิทธินนธชัย
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สิทธิวงศ์
4.เด็กชาย ชลพัฒน์ ตั้งวงษ์พิบูรณ์
5.เด็กชาย ทีฆาวุฒิ มาตแก้ว
1.นาย นิรุตต์ พูนกระโทก
18 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง พิมประภา ลุจริต
2.เด็กหญิง อภิศมัย จันวัคษา
3.เด็กหญิง สุภาริตา นันวิเศษ
4.เด็กหญิง ภัณฑิลา พิมพ์วงศ์
5.เด็กหญิง ยุวธิดา โงกสูงเนิน
6.เด็กหญิง ปนัดดา ทิศกระโทก
19 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง อัยรินทร์ จันทร์ประยูร
2.นางสาว เพชรดา ไชยขุนทด
3.นางสาว อุษา เกาะกลาง
4.นางสาว เจษฎาภรณ์ มะลีผา
5.เด็กหญิง นันทิชา ควบพิมาย
6.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลมาศ
20 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย วัฒนภูมิ ภูมิวัฒน์
21 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง พิมประภา ลุจริต
22 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธนกร รอดไธสง
2.นาย ศรายุทธ ชุมสิงห์
3.นาย วีรพงษ์ เจริญวรรณ์
4.นาย วิศาลย์ ธีระศักดิ์วิชยา
5.นาย ภานุพงษ์ ภูมิไธสง
6.นาย จักรินทร์ บุขุนทด
23 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ณิชมน พวงศรี
2.เด็กหญิง อัยรินทร์ จันทร์ประยูร
3.นางสาว เพชรดา ไชยขุนทด
4.เด็กหญิง นันทิชา ควบพิมาย
5.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ มะลีผา
6.เด็กหญิง ณัฐิดา พลมาศ
24 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง ชลธิดา ควบพิมาย
2.เด็กหญิง ศศิวิมล เหลาสา
3.เด็กหญิง จิตร์ติมา ศิริฤกษ์
4.เด็กหญิง ขนิษฐา การปลูก
5.นางสาว สินีนารถ วิเศษชาติ
6.นางสาว ปนัดดา ด้วงกลาง
7.นางสาว อารียา สามี
8.นางสาว น้ำฝน สมพร
9.นางสาว ประภัสสร โชคบัณฑิต
10.นางสาว ศศิธร พรมวัน
11.นางสาว วิไลลักษณ์ โนนพล
12.นางสาว จิตลดา ทับทิมเพชรางกูล
1.นาย มานพ มิทธิศร
25 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว นภัสกร ขจรเกียรติธำรง
2.นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ณรงค์
1.นาย นพดล พิทักษ์พล
2.ดร. รชานนท์ โสภณฤทธิ์เดช
26 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ประภัสสร ขจรเกียรติธำรง
2.นาย อภิชาต ผดุงโชค
27 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง พิชญา ศิริวัฒนาโชติกุล
2.นาย อภิชาติ ผดุงโชค
28 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ปิยธิดา สงวนศักดิ์
2.นางสาว ศิริวิภา เกิดโมลี
3.เด็กชาย คุณานนต์ พรมมะลัง
29 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กชาย ศุภวุฒิ ภาระดี
2.เด็กชาย พงศกร เชิมชัยภูมิ
3.เด็กชาย นวมินทร์ ศรีบุรินทร์
4.นาย ธิปไตย ชูวังวัด
5.นาย อภิสิทธิ์ สิทธิวงศ์
6.นาย พัชระ สังขะพงษ์
7.นาย ภาณุพงศ์ ภูมิไธสง
8.นาย ชนัญชัย มาตรปัญญา
9.นาย ดนุเดช วงษาโท
10.เด็กชาย ธนดล ภูพาน
11.นาย ธนธร ศรสูงเนิน
12.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ มนูขจร
1.นาย สุริยง มีหมู่
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วิลัยจิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.021059989929199 วินาที