#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย กวิน คะใจ
2.นาย ภคิน เพ็งสอน
3.เด็กชาย อณุรุทธ์ เที่ยงจิต
4.เด็กชาย ณัฐภัทร์ อินทร์ฉาย
5.เด็กชาย วิฑูรย์ ตุ่มศรียา
6.นาย จักรพงษ์ กรมกอง
7.นาย วุฒิพล สุขสำราญ
8.นาย โสภณ พลปั้นกาศ
9.นาย อธิบดี กรมกอง
10.นาย จิรพัทธ์ บัวกลิ้ง
11.เด็กชาย ณัฐภัทร ประสมทรัพย์
12.นาย โกเมศ สว่างศรี
1.นาย จักรกฤษณ์ วิเศษชาติ
2.นาย ชะอ้อน อำพคุณ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย พงศกร จันทร์หอม
2.นาย อนุพงศ์ หนูบ้านเกาะ
3.นาย ชนเนษฎ์ ชัยกรณ์
4.นาย ฐานัส เจริญธัญกรณ์
5.นาย อัศริยะ อายุวัฒนะ
6.นาย สิทธิชัย อินงาม
7.นาย ภานุพงศ์ โพธิพระรส
1.นาย ศุภโชค นุขันธ์
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย ภคิน เพ็งสอน
2.นาย กวิน คะใจ
3.นาย วุฒิพล สุขสำราญ
4.เด็กชาย ชนโชติ ม่วงสุข
5.เด็กชาย ชลธาร ตังไชย
1.นาย ชะอ้อน อำพคุณ
4 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย จตุพร สิบแก้ว
2.นาย สิริชัย เก่งธัญกรรม
3.เด็กชาย ภูวนาท ฟักเครือ
1.นาย กฤษฎา สุขาวิญญา
2.นาย จักรกฤษณ์ วิเศษชาติ
5 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง จิราพร แสงสี
2.เด็กหญิง รุจีภัทร พิลา
3.เด็กหญิง ทักศินันท์ องอาจ
4.นางสาว ประภัสสร โพธิ์น้อย
1.นาง สุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
2.นางสาว ศิรินันท์ สิมากรณ์
6 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กชาย ภูวนาท ฟักเครือ
1.นาย กฤษฎา สุขาวิญญา
7 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
1.นาย กาญจนา ปาละกัน
8 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย ณัฐพัชร์ สว่างอารมย์
1.นาย วีรชล บัวศรี
9 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง บงกชพร กลัวพาล
1.นางสาว วิชชุตา โตยิ่ง
10 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย จักรพรรดิ อิสภาโร
2.เด็กชาย ปรเมศวร์ ขริบเอม
1.นาย วีรชล บัวศรี
2.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร
11 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง พรชิตา วงราชบุตร
2.เด็กหญิง อังคณา พุทธเลิศ
1.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร
2.นาย ธนบดี บ้านสระ
12 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย ณัฐพัชร์ สว่างอารมย์
2.เด็กหญิง อังคณา พุทธเลิศ
1.นาย วีรชล บัวศรี
2.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร
13 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กชาย อานนท์ บุญอาจ
1.นาย สายชล ปิ่นทอง
14 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ทิพวรรณ ชังชั่ว
1.นาย สายชล ปิ่นทอง
15 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัตินี หินแก้ว
2.นางสาว สุธาวิณี จันทร์ดี
3.นางสาว กานต์รวี กันปี
4.นางสาว สุพพัตรา แพงมี
5.นางสาว ธญาลักษณ์ คล้องช้าง
6.นางสาว พัทธ์ธีรา จันทร์คง
7.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
8.นางสาว กัณฐิกา ผ่อนตาม
9.เด็กหญิง สุมนฑา แก่นทอง
1.นาง คงชนก พรศิรชัย
2.นางสาว ศิขรินทร์ เกษสุวรรณ
16 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กชาย ณัฐภัทร์ ประสมทรัพย์
2.นาย เสถียร อ่อประเสริฐ
3.เด็กชาย จักรพรรดิ อิสภาโร
4.เด็กชาย ณฐพัฒน์ กาญจนวิกัติ
5.นาย เอกนัช กั่นทัด
6.นาย อรชุน สุดถนอม
1.นาย สุทธิ สีทอง
17 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง ทิพย์รัตน์ ปรายกระโทก
2.เด็กหญิง พรชิตา วงราชบุตร
3.เด็กหญิง จิราภา นุ่มเส็ง
4.เด็กหญิง อังคณา พุทธเลิศ
5.เด็กหญิง บงกชพร กลัวพาล
6.เด็กหญิง สุมนฑา แก่นทอง
1.นางสาว สาวิตรี สุวัฒน์
2.นางสาว ธิดา ทับโพธิ์
18 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง จิราภา นุ่มเส็ง
2.เด็กชาย ณฐพัฒน์ กาญจนวิกัติ
1.นาย สุทธิ สีทอง
19 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง นฤมล บุญมีทอง
1.นาย นุกูล ศิริบูรณ์
20 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว นิชากร บงเรือน
1.นาย นุกูล ศิริบูรณ์
21 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ มลัยพันธ์
2.เด็กชาย อานนท์ บุญอาจ
3.เด็กชาย รณชัย เชี่ยวธัญกิจ
4.เด็กชาย กมลวิศิษฎ์ สิทธิชัย
5.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยะหิทา
1.นาย นุกูล ศิริบูรณ์
22 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง พลอยชมภู ขอห้องกลาง
2.เด็กหญิง นวียา บุญปัญญา
3.เด็กหญิง นันทิชา เปาจีน
4.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฉัตรทำ
5.เด็กหญิง ศิริวรรณ วาอุทัศน์
6.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เคนทอง
1.นาย นุกูล ศิริบูรณ์
23 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิศ แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
24 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิศ แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
25 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิส แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
26 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย จตุพร สิบแก้ว
2.นาย สิริชัย เก่งธัญกรรม
1.นาย กฤษฎา สุขาวิญญา
27 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ประภัสสร โพธิ์น้อย
2.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
3.เด็กหญิง จิราพร แสงสี
1.นาย กฤษฎา สุขาวิญญา
28 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิส แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา แสงแก้ว
1.นาย สุดเขต คำแสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.025146007537842 วินาที