#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ชาวบ้านกร่าง
2.เด็กชาย พิชญุตม์ ฝั้นเเก้ว
3.นาย ทรรศ ชาญสำรวจ
4.นาย วันขนก ชำนิปั้น
5.นาย ณัฐพนธิ์ จิ๋วเชื้อพันธ์
6.นาย ณัฐชัย หอมละม้าย
7.นาย กิตติชัย เมฆสำลี
8.นาย ธนวัฒน์ เลาหเเสงเจริญ
9.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจนการวณิช
10.นาย รัฐธรรมนูญ ผิวนวล
11.นาย นภัส เปี่ยมทอง
12.นาย ศุภเชษฐ์ เกตุงาม
13.นาย ธนวัฒน์ วัฒนะ
14.นาย สิทธิราช พูพ่วงจันทร์
15.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
16.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
17.เด็กชาย ชยากร คงเปีย
18.นาย ณภัทร รัตนวงษ์
19.เด็กชาย ณพศักดิ์ จันทร์พุฒ
20.เด็กชาย ฟ้าสว่าง ดวงจันทร์
1.นาย รังสันติ์ บุญเทียน
2.นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน
3.นาย วีระพล วิสูงเล
4.นาย ศราวุฒิ มีลาภา
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ทรรศ ชาญสำรวจ
2.นาย ชาญณรงค์ ประเสริฐสม
3.นาย วันชนก ชำนิปั้น
4.เด็กชาย พิชญุตม์ ฝั้นเเก้ว
5.นาย กิตติชัย เมฆสำลี
6.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ วัฒนะ
8.นาย กรวุฒิ เจริญธัญญากร
9.เด็กชาย ฟ้าสว่าง ดวงจันทร์
10.เด็กชาย ธนกฤษ สุการัตน์
11.นาย ณภัทร รัตนวงษ์
12.นาย ธนวัฒน์ เลาหเเสงเจริญ
1.นาย รังสันติ์ บุญเทียน
2.นาย ศราวุฒิ มีลาภา
3.นาย จตุพร เคนผาพงษ์
4.นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย คมกฤษฏื ขาวเหลือง
2.นาย วัชรพรรณ น้อยเเก้ว
3.นาย จิรายุ ผลจรัญ
4.นาย วัชรพล หวังสันติ
5.นาย วสวัตติ์ ห่วงวิไล
6.นาย วงศพันธ์ สว่างศรี
7.นาย สหรัฐ ศรีชาวนา
8.นาย สหัสวรรษ วัฒนศิริ
9.นาย พีีรพงษ์ โรจน์จรุงอร่าม
10.นาย วิพากษ์ โพธิ์ตระกูล
11.นาย สหัสวงษ์ นวลจันทร์
12.นาย ศิรวัช เรืองทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์ หยองอนุกูล
2.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
3.นางสาว ณิชภัทร บุตรศรี
4.นางสาว สุกัญญา ขานจ่า
5.นางสาว อารีย์ จันระดา
6.นางสาว สุมาลี ยิ่งศรีสุข
7.นางสาว กชกร ทรัพย์สืบ
8.นางสาว นัทธภรณ์ ชารีพร
9.นางสาว นาถชนก สืบชาติ
10.นางสาว นิภารัตน์ มาเอียด
11.นางสาว การดา ทอดสนิท
12.นางสาว ชัชชุอร โมกศรี
1.นาย มงคล เปี่ยมสมุท
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
3.นางสาว บังอร วรรณประภา
4.นาย ชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
2.นางสาว อัญชลี สุริยัน
3.นางสาว สาวิตรี ดมอุ่นดี
4.นางสาว ยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ
5.นางสาว ศิริญากร มณีรัตน์
1.นาย ธนัช อินทเเสน
2.นางสาว ยุวเรศ ริ้วกาญจนา
6 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
2.เด็กชาย คณัสนันท์ ลิยี่เก
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ทับทิมดี
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
7 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง อริศรา ศิลปะ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พึ่งเเย้ม
3.เด็กหญิง มณฑิรา ชาวโพธิ์สระ
4.เด็กหญิง กฤตยาณี เเก้วเเกตุ
1.นาย อนันต์ ผิวทองอ่อน
8 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
9 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง มณฑิรา ชาวโพธิ์สระ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พึ่งเเย้ม
1.นาย อนันต์ ผิวทองอ่อน
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ สังข์ด้วง
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ สังข์ด้วง
2.เด็กชาย พัศพงษ์ สะท้านธรนิล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย พัศพงษ์ สะท้านธรนิล
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
15 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ธนพงษ์ คชายุทธ
1.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
16 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ธนพงษ์ คชายุทธ
2.นาย สุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร
1.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
17 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นพกร ทาสุ่ม
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
18 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
19 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วาสินี มณีรัตน์
2.นางสาว อรวี โอภาส
3.นางสาว ประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา นารี
5.นางสาว ณัฐสุดา พลเสน
6.นางสาว มุฑิตา มหาลาภมงคล
7.นางสาว กษมา เชื้อเพชร
8.นางสาว วรดา กาวิลเครือ
9.นางสาว อรวรรณ ธนาภิญญานนท์
10.นาย ภัทรศักดิ์ สำราญใจ
11.นางสาว กิตติกา ใจเฉื่อย
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
2.นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ
20 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย เลิศวุฒิ นวลจริต
2.เด็กชาย อธิป ไทยรัตนกุล
3.เด็กหญิง กัลยา มงคลเอี่ยม
4.นาย ญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงษ์
5.นาย คณิศร อรุณเเสงศิลป์
6.นาย ธนวัฒน์ สมคเณ
7.นาย ศตวรรษ บัวนาค
8.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
21 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ทักษิณ ทองประดับ
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
22 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
23 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
24 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
25 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย นิวพล ชุมสาย ณ อยุธยา
2.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
26 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย นิวพล ชุมสาย ณ อยุธยา
2.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
27 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
28 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
29 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
30 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
31 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
32 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
2.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
33 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
2.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
34 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
35 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
36 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
37 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วันเพ็ญ จันทร์อุด
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
38 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วันเพ็ญ จันทร์อุด
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
39 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
2.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
40 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ศิริญา ระวิ
2.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
41 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ศิริญา ระวิ
2.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
42 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
2.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
43 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
2.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
44 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
45 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
46 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นภนันต์ คล้ายสังข์
2.เด็กชาย ธราเทพ สง่าเเสง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
47 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นภนันต์ คล้ายสังข์
2.เด็กชาย ธราเทพ สง่าเเสง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
48 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นภนันต์ คล้ายสังข์
2.เด็กชาย ธราเทพ สง่าเเสง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
49 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง บุษกร ทรัพย์สืบ
2.เด็กหญิง สุนิษา เเสนทวีสุข
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
50 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง บุษกร ทรัพย์สืบ
2.เด็กหญิง สุนิษา เเสนทวีสุข
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
51 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญส่งดี
1.นาย ธงชาญ เอี่ยมสอาด
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
52 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญส่งดี
1.นาย ธงชาญ เอี่ยมสอาด
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
53 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
54 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
55 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ทักษิณ ทองประดับ
2.เด็กชาย วิวรรธณ์ ปิ่นเเก้ว
3.เด็กชาย ศุภณัฐ การะเวก
4.เด็กชาย วัชรพงษ์ ฤทธ์น้ำ
5.เด็กชาย ธราเทพ สง่าเเสง
6.เด็กชาย ภคนันต์ คล้ายสังข์
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
56 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง ยุวดี กอกุลชัง
3.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
4.เด็กหญิง เอมวิภา ศะศิประภา
5.เด็กหญิง อรปวีณา พาขุนทด
6.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
57 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
2.นาย นิวพล ชุมสาย ณ อยุธยา
3.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
4.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
5.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
58 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
3.นางสาว ยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ
4.นางสาว ศิริญา ระวิ
5.นางสาว นวรัตน์ รัตนโมรา
6.นางสาว ธาราพรรณ ธิติวิภู
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
59 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ทักษิณ ทองประดับ
2.เด็กชาย ศุภณัฐ การะเวก
3.เด็กชาย วัชรพงษ์ ฤทธ์น้ำ
4.เด็กชาย นภนันต์ คล้ายสังข์
5.เด็กชาย วิวรรธณ์ ปิ่นเเก้ว
6.เด็กชาย ธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
60 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง สุพิชญา ลาหงษ์
2.เด็กหญิง โสภิตนภา เจริญผล
3.เด็กหญิง ยุวดี กอกุลชัง
4.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
5.เด็กหญิง สุนิษา เเสนทวีสุข
6.เด็กหญิง วันเพ็ญ จันทร์อุด
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
61 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
2.นางสาว ขวัญชีวา พุ่มสีนิล
3.เด็กหญิง ศิริพร บุญมาก
4.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
5.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
6.นางสาว อัญชลี สุริยัน
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
62 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ฐิติมา นนท์ศิริ
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
3.เด็กหญิง วันเพ็ญ จันทร์อุด
4.เด็กหญิง พัชฌา วรรณประเสริฐ
5.เด็กหญิง ศิริภัสสร โล่ห์ประเสริฐ
6.เด็กหญิง อุไรวรรณ ท้าวลา
7.นางสาว ณัฐกฤตา ศรีสุขกุล
8.นางสาว กาญจนาพรรณ ก่อกำลัง
9.นางสาว พรนิภา ชูเดช
10.นางสาว นิลุบล เดชไธสง
11.นางสาว วรางคณา เเสนกล้า
12.นางสาว สุนิตา โคกครุฑ
1.ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์ หยองอนุกูล
2.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
63 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว กมลวรรณ จิตรีธรรม
2.นางสาว ณัฐณิชา ตันสุขี
1.นางสาว ศศิประภา ยาวีระ
2.นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล
64 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
2.เด็กชาย คณัสนันท์ ลิยี่เก
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ทับทิมดี
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
65 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กหญิง กฤตยาณี เเก้วเเกตุ
2.เด็กหญิง มณฑิรา ชาวโพธิ์สระ
3.เด็กหญิง อริศรา ศิลปะ
1.นาย อนันต์ ผิวทองอ่อน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.050992965698242 วินาที