#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ณัฐวรรธน์ สีมารัตน์
2.นาย ธัชธรรม์ ดีแก้ว
3.นาย ศุภโชค เพ็ชรพาน
4.นาย เจริญชัย ภูวปัจฉิม
5.นาย ธนกร แวงวรรณ
6.นาย พงศธร จันแขกล่า
7.นาย กรธวัช ทับทิมหอม
8.นาย สุรวิชญ์ สว่างแจ้ง
9.นาย เขมทัตน์ ยิ้มจันทร์
10.เด็กชาย วีระ กัณทริกา
11.เด็กชาย ภัทรชนม์ กรรัตน์
12.นาย จิรัฏฐ์ เหมือนวงศ์ธรรม
13.นาย ศุภชัย คงกลัด
14.นาย พงศกร สรรวิเศษกุล
15.นาย ปรินทร กระสินธุ์
16.นาย ยศกร วากยบรรณ์
17.นาย ณัฐศักดิ์ ตาเมือง
18.นาย ภาณุพันธ์ อบเชย
19.นาย พชรพล รักการงาน
20.นาย สุรวุฒิ ทัตติยพงศ์
1.นาย สุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย จิรัฏฐ์ เหมือนวงศ์ธรรม
2.นาย สุรวิชญ์ สว่างแจ้ง
3.นาย กรธวัช ทับทิมหอม
4.นาย พงศกร สรรวิเศษกุล
5.นาย ธนกร แวงวรรณ
6.นาย เจริญชัย ภูวปัจฉิม
7.นาย ณัฐวรรธน์ สีมารัตน์
8.เด็กชาย ปภพ สุขอุบล
9.เด็กชาย ทรงพล อบเชย
10.นาย กตัญญู สมอแห้ง
11.นาย ปรินทร กระสินธุ์
12.นาย ยศกร วากยบรรณ์
1.นาย สุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปัญจพล โพธากุล
2.นาย สิรธิร์ สระสม
3.นาย ศุภณัฎฐ์ วิจิตรสิทธิไพศาล
4.นาย ศุภกร จุฑารัตนพงศ์
5.นาย ณพัทธ แก้วโกมุท
6.นาย ศุภกร วรรณวรรค
7.นาย ณัฐพล สง่าศรี
8.นาย ศุภกร ลาภธนภัทร
9.นาย สัจบรรณ ตันตินราศักดิ์
10.เด็กชาย ฐานันดร ล้อสมทรัพย์
11.เด็กชาย กฤตยชญ์ อ่อนอารีย์
12.เด็กชาย กษิดิศ เก่งการช่าง
1.นาย อร่าม มีทรัพย์อนันต์
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย คณพล คิลานนท์
2.นาย ณัฐชนน สกุลเจริญพร
3.นาย อรรถพร โพธิ์สอาด
4.นาย ศรัณยู ถิรายันติกุล
5.นาย สุริยันต์ จันทา
6.นาย ภัทรวุฒิ แจงทอง
7.นาย วราคม สุวัฒฒปุระ
8.นาย ฐิติวัสส์ แสงมณี
9.นาย ณัฐนิช แจ้งเคลือบ
10.เด็กชาย วชิระ ทองพิมพ์
11.เด็กชาย ปรเมศร์ สืบเชื้อ
12.นาย สุดเขต เกิดทวี
1.นาย บุญช่วย ทองคุ้ม
2.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
5 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ณัฐวดี ถินน้อย
2.เด็กหญิง ปิ่นทอง ปิ่นทองพันธ์
3.เด็กหญิง ศศิธร อ่วมสืบเชื้อ
4.นางสาว ซูวัยบะห์ นิรมาณกุล
5.นางสาว ปพิชญา ยุทธศักดิ์วรกิจ
6.นางสาว สัณห์สิริ บุญตา
7.นางสาว มณีกานต์ ฉิมวัย
8.นางสาว ลลิตา รอดแตง
9.เด็กหญิง กุลธิดา อ่อนมา
1.นาย บุญช่วย ทองคุ้ม
2.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
6 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ศิวกร ชะอุ่ม
2.นาย ธราเทพ ไชยเมืองชื่น
3.นาย ณภัทร เล็กทิมทอง
4.นาย ณัฐนนท์ รอดสำอางค์
5.เด็กชาย ปฐมพร จันทร์มั่น
7 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปรวัฒน์ พลายเหล็ก
2.เด็กชาย อิทธิพล ศิริพงษ์เวคิน
3.เด็กชาย นราวิชญ์ ชัยศิริวงศ์สว่าง
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
8 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อัยลดา สังดิษฐ์
2.เด็กหญิง ชิดชนก สุนทรกิจ
3.เด็กหญิง วรรณวรางค์ วังโณ
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
9 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปรวัฒน์ พลายเหล็ก
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
10 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อัยลดา สังดิษฐ์
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
11 กอล์ฟ
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อธิชาพร วงศ์วิวัฒน์
1.นาง อรวรรณ สระทองอยู่
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว เกวลี ธนโชติชญานี
1.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อัจกร ถาวรผล
2.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว วิรัณภัทร์ ยังเจริญ
2.นางสาว กิตยาภัทร์ วิภาณุรัตน์สิน
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
2.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
16 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อัจกร ถาวรผล
2.นางสาว เกวลี ธนโชติชญานี
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
17 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ศุภโชค เพ็ชรพาน
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
18 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา คุณากร
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
19 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นาย ณภัทร จักบวรมงคล
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
20 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
2.นางสาว จิราภา ศรีคำภา
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
21 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
22 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ไรวินท์ สุบัน
23 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ
24 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว สุธาสินี พิมพะรัตน์
2.นางสาว พรจิรา ไววิ่งรบ
3.นางสาว พิริยาภรณ์ สุริยฉัตรกุล
4.นางสาว กุลสตรี พงษ์เทพนิวัติ
5.นางสาว จริยา คลธา
6.นางสาว ชเนษฏ์ตรี สมปรัะสิทธิ์
7.นางสาว สุภาวดี ศรีเอม
8.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ
25 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ก้องฟ้า ทองประสาน
2.นาย สุธี สุนทรสุวรรณ
3.นาย ทักษิณ รัตนพลชิรวดี
4.นาย เอกวัส จึงเจริญ
5.นาย ภานุพงษ์ เพลินประภาพร
1.นาย วิม คงพากเพียร
26 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูเบศ สถิรลีลา
2.นาย ธนธรณ์ สุขสุจริตพร
3.นาย พีรวิชญ์ ริยาพันธ์
4.นาย จิรายุ หิรัญสุรงค์
5.นาย กิตติธัช ชิเดนทรีย์
6.นาย ภูริทัต นาคฤทธิ์
27 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว กมลวรรณ ทานอุทิศ
2.นางสาว วริศรา บุญศิริ
3.นางสาว พรทิพา ชะเอมสินธุ์
4.นางสาว ชาณุณัฏฐ์ พัชรนิธิอำไพ
5.นางสาว เปรมฤทัย ม่วงโพธิ์เงิน
28 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูเบศ สถิรลีลา
2.นางสาว เปรมฤทัย ม่วงโพธิ์เงิน
29 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อลงกรณ์ เจริญพันธ์
30 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย รณภพ กุสุวิมล
31 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย รณภพ กุสุวิมล
32 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
33 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
34 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
35 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
36 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
37 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อลงกรณ์ เจริญพันธ์
38 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย รณภพ กุสุวิมล
2.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
39 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
40 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
41 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
42 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
43 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว จิตรกัญญา บุญนิ่ม
2.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
44 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว จิตรกัญญา บุญนิ่ม
2.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
45 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
2.นาย ธนกร เป็นมูล
46 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
2.นาย ธนกร เป็นมูล
47 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ชนากร ฤทธิพงษ์
2.นาย ธนกร เป็นมูล
48 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
2.นาย มาย แซ่อึ้ง
49 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
2.นาย มาย แซ่อึ้ง
50 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
2.นาย มาย แซ่อึ้ง
51 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง นภษร คุ้มคร้าม
2.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
52 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง นภษร คุ้มคร้าม
2.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
53 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย รณภพ กุสุวิมล
3.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
4.นาย มาย แซ่อึ้ง
5.นาย ณัฐศักดิ์ ตาเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
54 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง พรสุดา ศรีทอง
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
3.เด็กหญิง รสิตา โมรารักษ์
4.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
5.นางสาว จิตรกัญญา บุญนิ่ม
6.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
55 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ภูรินท์ นีละวงศ์
2.นาย รณภพ กุสุวิมล
3.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
4.นาย มาย แซ่อึ้ง
5.นาย ณัฐศักดิ์ ตาเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
56 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง นภษร คุ้มคร้าม
2.เด็กหญิง พรสุดา ศรีทอง
3.เด็กหญิง พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
4.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
5.นางสาว จิตรกัญญา บุญนิ่ม
6.นางสาว พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์
1.ว่าที่ร้อยตรี ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
57 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บราลี จูยืนยง
2.นางสาว กิตยาภัทร์ วิภาณุรัตน์สิน
3.นางสาว น้ำพระทัย วัฒนจงกล
4.นางสาว ภัณฑิรา วงศ์สว่าง
5.นางสาว มณฑาทิพย์ ศรีสุนทร
6.นางสาว ศศิกาญจน์ หอมตลบ
7.นางสาว ฐานิดา แสงใส
8.นางสาว วิรัณภัทร์ ยังเจริญ
9.นางสาว พรพิมล เพ็งเภา
10.นางสาว กฤตินี วิชัยดิษฐ์
11.เด็กหญิง สีตานันท์ เขียวทอง
12.เด็กหญิง ชัญญา ปาลกะวงศ์
1.นาย อร่าม มีทรัพย์อนันต์
58 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปิยทัศน์ รูปเลขา
2.นาย สิงหา ภัทรสารโสภณ
3.นางสาว เอกนรี แสนทอง
59 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ปุณทิภา อาสาทรงธรรม
2.นางสาว พรธีรา พุทธสอน
60 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บุตษยาพร ทองปรางค์
2.เด็กชาย กานต์กฤตนัย วงษ์ประคอง
61 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย สิทธา ปรีดาพันธ์
2.เด็กชาย ชลัฐพล มั่นจิรังกูร
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
62 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บัณฑิตา อ้นศิริ
2.เด็กหญิง พิชญา วงศ์อาจ
1.นางสาว ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
63 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ไรวินท์ สุบัน
2.นาย ภาสกร เรืองมัจฉา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.050024032592773 วินาที