#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิสิทธิ์ สุภะภินิ
2.นาย ธนภัทร คุณสุทธิ์
3.นาย วิวัฒน์ พุ่มพวง
4.นาย ศุภณัฐ ตะวันคำ
5.นาย อภิเดช จักรชุม
6.นาย ศตายุ ทยากรกุล
7.เด็กชาย พลวัฒน์ วิขาดี
8.นาย ทงกฤษ์ มุสิกา
9.นาย คุณัช นามพลแสน
10.นาย พีรพงศ์ กงเพชร
11.นาย วิทธวัช บุญทจันทร์
12.นาย อภิเดช วงนาตาล
13.นาย ไตรรัตน์ ดวงพยัพ
14.เด็กชาย ภานุพงษ์ โสมาบุตร
15.นาย ภัคพล ภูพวง
16.นาย วัชระพงศ์ จันทะพล
17.เด็กชาย อริย์ธัช ไกรษร
18.นาย สราวุธ ชื่่นตา
19.นาย อภิสิทธิ์ พลราชม
20.นาย ศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
1.นาย ศักดิ์ถาวร วรชิน
2.นาง บุญหนา บุญเรือง
3.นาย จำนง เศษฤทธิ์
4.นาย สิทธิกร อาษาวุธ
5.นาย วิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
6.นาย อรุณฤทธิ์ ศรีพูล
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ทงกฤษ มุสิกา
2.นาย ธนภัทร์ คุณสุทธิ์
3.นาย คุณัช นามพลแสน
4.นาย โชคดี ภูจอม
5.เด็กชาย ภานุพงษ์ โสมาบุตร
6.นาย ศุภณัฐ ตะวันคำ
7.นาย อัสนีศักดิ์ มณีกันย์
8.นาย ฐาปนพงศ์ ไกรศรี
9.นาย วัชระพงศ์ จันทะพล
10.เด็กชาย ธนกร พิมล
11.เด็กชาย ทรงพล พรมทอง
12.นาย อนุวัฒน์ ราชนาวี
1.นาย ศักดิ์ถาวร วรชิน
2.นาย สายผล บุญไสว
3.นาย สายัณย์ พิกุลทอง
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย สิรวิทญ์ ละม้ายศรี
2.นาย เดชาวุฒิ นิลนวล
3.นาย ธเนศ หม่องคำมี
4.นาย วัศพล กานานนท์
5.นาย แดนศักดา อัคนิจ
6.นาย ภูวดล บุญล้อม
7.นาย ทรงชัย ทิพเนตร
8.นาย ธนากร แหขุนทด
9.นาย วรากร แก้วสวัสดิ์
10.นาย ชัยภัทร ศรีมงคล
11.นาย นิวัฒน์ สิงห์ดงเมือง
12.นาย เมธา วรพันธ์
1.นาย ทศพร โกลศัลวิตร
2.นาย พิชัยศิลป์ สินธุไสย
3.นางสาว ณิชาภา สระบงกช
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ทัศนัย สุรำนาจ
2.นาย ศุภศักดิ์ มะโนขันธ์
3.นาย พฤฒิชัย เนื้อศรี
4.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
5.นาย วรธรรม ตันจริง
6.นาย ภคพล ภูพวง
7.นาย ยลภูพัชร นิละม้าย
1.นาย ศักดิ์ศรี กุลชนะรงณ์
5 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง ศิริเลิศ ปิตะสิงห์
2.เด็กหญิง สิรินยา บุษมงคล
3.เด็กหญิง ณัชช์ฤทัย ถวิลการ
4.เด็กหญิง รรินขวัญ นนท์ศิริ
5.นางสาว พรนัชชา ประเสริฐสังข์
6.นางสาว กิตติยา จันทคาม
7.นางสาว ดลพร นาโคกทม
8.เด็กหญิง ประถมาภรณ์ นิละม้าย
9.นางสาว จารุกร ศรีระวงศ์
1.นาย ศักดิ์ศรี กุลชนะรงณ์
6 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ แพงยา
2.เด็กชาย พัฒนนันท์ ศรีธาตุ
3.เด็กชาย ญาโนทัย มิลวงศ์
4.เด็กชาย นาวินภพ สนอุทา
5.นาย นัฐธิพล นาคสุวรรณ
6.เด็กชาย ภูบดี ต้นตระกูลเจริญ
7.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
8.เด็กชาย จักรกฤษณ ปราบพาลา
9.เด็กชาย นนทวัฒน์ จักรชุม
10.เด็กชาย พนธกร วงศ์ท้าว
11.เด็กชาย วัชรินทร์ มีหนองใหญ่
12.เด็กชาย บริภัทร ทีภูเขียว
13.เด็กชาย ธนชาติ มณีเนตร
14.เด็กชาย พีระธาดา บุญทวี
15.เด็กชาย พิชญชาญ มูลตองคะ
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ณัฐกิตติ์ อุทโท
2.นาย นัดดา วรสาร
3.นาย กฤษดา จ่าหนองหว้า
4.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
5.เด็กชาย วชิรวิทย์ จิตภักดี
1.นางสาว พัชรินทร์ สุ่มมาตร
2.นางสาว สุภาพร พัสดร
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง วรกัญญา โพธินาม
2.เด็กหญิง ปิยธิดา เข็มทอง
3.เด็กหญิง ผุสดี แสนโสภาวรรณ
4.เด็กหญิง ริษาลักณ์ เคนหาอ่อน
5.เด็กหญิง พรธิดา สิทธิเดช
1.นางสาว พัชรินทร์ สุ่มมาตย์
9 กอล์ฟ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ธนพล นวลบัตร
1.นาง อนุรักษ์ พื้นอินทร์
10 กอล์ฟ
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว รัศมีกมล ยงพฤกษา
1.นาง อนุรักษ์ พื้นอินทร์
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชาณิศ โพนสาลี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว ณัฐวิภา นนทารักษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชาณิศ โพนสาลี
2.นาย อภิวิชญ์ จันหา
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว ณัฐวิภา นนทารักษ์
2.เด็กหญิง ศศิธร อุดรพูล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพล ศรีบุญเรือง
15 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อนุพงค์ พิมพิลา
1.นางสาว พันทิวา แพ่งดิษฐ์
16 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชยุตม์ ยืนยั่ง
2.นาย อนุพงค์ พิมพ์พิลา
1.นางสาว พันทิวา แพ่งดิษฐ์
17 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ชยพล ฝุ่นเงิน
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
18 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว ชาลิสา แสงทอง
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
19 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว วรรณิดา ศิริรักษ์
2.นางสาว ชุตินันท์ สุพร
3.นางสาว ชนิดา ภูวราช
4.นางสาว คุนันดา วงศ์สมบัติ
5.นางสาว ชลธิชา ทับทอง
6.นางสาว อนุสรา ดาเลิศ
7.นางสาว ชญานิศ ใสลำเพาะ
8.นางสาว พชรพรรณ บุญหมื่นไวย์
9.นางสาว อภิรดา สุทธิประภา
1.นาย ภัณกร สุระวรนันท์
2.นางสาว นภาพร อัยวรรณ์
3.นางสาว ญาติมา เชื้อคมตา
20 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ณัฐภัทร อุทโท
2.นาย นริศวัฒน์ วันโนนาม
3.นาย ก้องภพ เนินสุทธิ
4.นาย อุกฤษฏ์ เมืองโคตร
5.นาย ปราณชล สุ่มมาตย์
6.นาย สุทธิภัทร สุรำนาจ
7.นางสาว พชรพรรณ บุญหมื่นไวย์
8.นาย ไอศูรย์ นนท์คำวงค์
1.นาย ศราวุธ คำหาร
2.นาย นิวัตร์ เครือศรี
21 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
22 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
23 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
24 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
25 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
1.นางสาว ธีมาพร ฮอดบุญเรือง
2.นาง กตัญญูู โพนตุแสง
26 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
27 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
28 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
2.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
29 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
2.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
30 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
31 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
32 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ผุสดี แสนโสภาวรรณ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
33 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
2.เด็กหญิง ผุสดี แสนโสภาวรรณ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
34 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
35 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
36 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
37 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
38 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
39 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
2.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
3.เด็กชาย นนทวัฒน์ จักรชุม
4.เด็กชาย นาวินภพ สนอุทา
5.เด็กชาย ธนชาติ มณีเนตร
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
40 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.เด็กหญิง ทวีพร ปัตสัยยัง
2.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
3.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
4.นางสาว จุฑามาศ เข็มทอง
5.เด็กหญิง เอื้ออารียา บุ้งทอง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
41 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว สิริญญา ทาระพันธ์
2.นางสาว ณัฐวิภา นนทารักษ์
3.เด็กหญิง มณฑกานต์ สุณะไตรย์
4.เด็กหญิง พรกนก นัยจิต
5.เด็กหญิง ชนิตา สุขรมณ์
6.เด็กหญิง วัชลาวลี วงษ์วาท
7.เด็กหญิง ธมลวรรณ นนตะพันธ์
8.เด็กหญิง กัลยารัตน์ ขันแข็ง
9.เด็กหญิง กัญจน์วรา ศรีชุมเวียง
10.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไชยต้นเทือก
11.นางสาว วานิศรา โชติประดับ
12.นางสาว ชิดชนก ภักดี
13.นางสาว จิรัฐฏิกาล พึ่งทะเล
1.นาย ทศพร โกลศัลวิตร
2.นาง สุวรา อุทโท
3.นางสาว เนตรนภางค์ อุทโท
4.นางสาว โสทิน สุธรรม
42 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย สุเมธัส ยันตะบุศย์
2.นางสาว เกศรินทร์ ไวแพน
3.นาย วัชรพงษ์ วันโนนาม
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
43 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วีรญา ศรีสุข
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
44 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วิชชุดา นามสว่าง
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
45 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นางสาว จุรีรัตน์ ราชพันแสน
2.เด็กหญิง มัฑนากร พึ่งทะเล
3.นางสาว กัจฉมาภรณ์ สระทอง
4.เด็กหญิง ศศิธร อุดรพูล
5.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
6.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
7.นางสาว ชื่นนภา บุตรดีวงศ์
8.เด็กหญิง เอื้ออารียา บุ้งทอง
9.นางสาว จุฑามาศ เข็มทอง
10.นางสาว ณัฐธิดา เวียรชัย
11.นางสาว อัจจิมาภรณ์ พ่ออามาตย์
1.นางสาว สุภาพร พัสดร
46 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
47 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
2.นาย ศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
3.นาย อนุวัฒน์ ราชนาวี
4.นาย อาทิพย์ คำขจร
5.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
6.นาย ภาระตะธีร์ บุญทวี
7.นาย เบ็ญญมินณ์ เฮ็นดริคส์
8.นาย กรวิสิทธิ์ ศิริวัฒน์
9.นาย หัสวรรษ จันหาญ
10.นาย ศุภวิชญ์ อุดมกัน
11.นาย เขมชาติ มีชัย
12.นาย ศุภชัย ไผ่ป้อง
13.นาย จิรายุ กุลาถาเน
14.นาย โภคิน นากรณ์
15.นาย ชยุตม์ ยืนยง
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.048396110534668 วินาที