#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง
2.นาย นพดล หนูรัตน์
3.นาย ธิติภัทร สมุทรจินดา
4.นาย นัฐพงศ์ นวลใย
5.นาย ภูตะวัน เกนบุตร
6.นาย ธราดล รัตนสุภา
7.นาย นักรบ หาสิงห์ทอง
8.นาย ธนพล เข็มเพ็ชร
9.นาย ธีรภัทร นวลละออง
10.นาย กีรติ เสียมไหม
11.นาย อภิสิทธฺิ์ ขาวอุปถัมภ์
12.นาย วัชรากร อาษา
13.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
14.นาย ทวีชัย เกลี้ยงเกลา
15.นาย ภูริณัฐ ศิริมาสกุล
16.นาย ปฐมพร เรืองมาก
17.นาย ยศกร แก้วโลก
18.นาย ทินกร แหมะวัง
19.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
20.นาย อภิลักษณ์ จรเมือง
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย อัครัช นวลละออง
3.นาย วรวุฒิ ลิ้มหยัด
4.นาย ประพันธ์ งานดี
5.นาย เกรียงไกร รองเดช
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ธราดล รัตนสุภา
2.นาย วิทูร สมณะทอง
3.นาย ธนพล จันทร์พิบูลย์
4.นาย อนุรักษ์ สิทธิธรรม
5.นาย ณธกร ภักดี
6.นาย อัครเดช สังวรกาญจน์
7.นาย ธมวัฒน์ ทะสะระ
8.นาย ฟาฮัต เชื่องยาง
9.นาย โสภณวิชญ์ คงศรีอ่อน
10.นาย ธนากร ปานชู
11.นาย กฤษฎา พรหมมี
12.นาย ธนกร พิศพรรณ
1.นาย มานิตย์ บัวเพชร
2.นาย ราเชนทร์ ปานตุลย์
3.นาย วิชัย แย้มหอม
4.นาย สราวุฒิ อุสา
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย พศิน แซ่เตียว
2.นาย สรทรรศน์ ลีลภัสธนพงษ์
3.นาย วรรธนัย โกยดุลย์
4.นาย ภีระ พสุวิทยากุล
5.นาย ทักษิณ ไม้กระโทก
6.เด็กชาย ภูมิรพี ณัฏฐเดช
7.นาย รัตนะรุ่งโรจน์ รอดนุช
8.เด็กชาย วรวิทย์ ฟุ้งเฟื่อง
9.นาย ภูริภัทร คงสบาย
10.นาย ภูธเนศ รัตนวงศ์
1.นาย วิสุทธิพงษ์ ชูเพ็ชรพงษ์กุล
2.นาย สุกรี แวอีแต
3.นางสาว วนัชพร วัชรเฉลิม
4.นางสาว เปรมศิริ จูหลง
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
2.เด็กชาย นฤเบศวร์ นะบาล
3.นาย ดนัย ดวงธรรม
4.นาย เจษฎา อ่อนนวล
5.นาย วัชระพล ศรีกัณหา
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
7.นาย สุวิจักขณ์ ค้าของ
8.นาย เกียรติศักดิ์ ณ ศรีสุข
9.เด็กชาย แสงอรุณ นาคจุ้ย
10.นาย ธวัชชัย จันทร์เจาะ
11.นาย พูนศักดิ์ สวยยา
12.นาย ณัฐวุฒิ ทองอินทร์
1.นาย จีรพจน์ ทองขาว
2.นางสาว รัตติกาล ทำสวน
3.นาย กิตติพงษ์ บวรจิรวัฒน์
4.นางสาว ณวพร เพชรฉวาง
5 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปิยฉัตร พรหมพันธ์
2.นางสาว เรวดี ขวัญพรหม
3.นางสาว อรวรรณ สุวรรณพยัคฆ์
4.นางสาว นัสรา บุญทิตย์
5.นางสาว อนิษา กตกุลปัญญา
6.นางสาว อวัศดา เขี้ยวแก้ว
7.นางสาว นภัสสร สรรเพชร
8.นางสาว ภัทราภรณ์ อ่อนศรีแก้ว
9.นางสาว กุลนันท์ ทองสงฆ์
10.นางสาว ศิริกิติยา ชอบผล
11.นางสาว นัฐกมล ชำนาญเรือ
12.นางสาว เมธาวี เครือวัลย์
1.นาย จีรพจน์ ทองขาว
2.นางสาว รัตติกาล ทำสวน
6 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย จักกริช แก้วนิคม
2.นาย ภูเบศ เอียดอ่อน
3.นาย ณัฐนนท์ นิลบวร
4.เด็กชาย ภูนิพัฒน์ บัวเพชร
5.นาย ปรเมศร์ มรกต
6.เด็กชาย อัครฐาน ทองสาม
7.นาย สุทธิพงศ์ จงรักษ์
8.นาย ภีรพัฒน์ สิทธิ์
9.นาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
10.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวยยา
11.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
12.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
13.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
14.เด็กชาย ชุติเทพ บุญฤทธิ์
15.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุขนุกุล
1.นาย เอกชัย พ้นภัย
2.นาย ผดุงพล ชูศรีสิทธิ์
3.นาย บดินทร์ จันทร์สุข
4.นาย ทรงศักดิ์ ฝอยทอง
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูเบศว์ งูตูล
2.เด็กชาย ศุภชัย นวลศรี
3.เด็กชาย ศุกรินทร์ นวลศรี
4.นาย สุริยันต์ แก่นคำ
5.นาย นฤเบศวร์ นะบาล
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปิยะมาศ นวลสมศรี
2.นางสาว สิริโสภา มากดำ
3.นางสาว ประกายดาว จันทรมาศ
4.นางสาว ปิยพร สุริวงค์
5.นางสาว สุภารัตน์ จงใจ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
9 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ธนวันต์ ชัยธันยพงศ์
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ก่ออ้อ
3.นาย นันทพล แก้วกาญจน์
4.เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
10 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
2.นางสาว อารียา จันทร์จำรัส
3.นางสาว วรารัตน์ ชำราญฉา
4.นางสาว วราภรณ์ ทิบทอง
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
11 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ก่ออ้อ
1.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
12 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว โชษิตา ทองคง
1.นางสาว ธนพร สระทองแยง
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ยศกร สิงห์ชู
2.นาย รุซดี่ย์ เดลลอพี
3.นาย ธัญเทพ แพงมี
1.นางสาว ธนพร สระทองแยง
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว นพมาศ จุลพันธ์
2.นางสาว โชษิตา ทองคง
1.นางสาว ธนพร สระทองแยง
16 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ก ก
17 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย เชิดเกียรติ สงวนแสง
1.นาย อิมรอน แลเจ๊าะ
18 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว จารุวรรณ เหนือคลอง
1.นาย พรพัฒน์ ขวัญนิมิต
19 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูษิต รักษ์วงค์
2.นาย กฤตพล บุญชูวงศ์
3.เด็กชาย วงศธร พ่วงคง
1.นาย อิมรอน แลเจ๊าะ
2.นาย พรพัฒน์ ขวัญนิมิต
20 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว อรทัย เม่งบุตร
2.นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีวิเชียร
1.นาย พรพัฒน์ ขวัญนิมิต
21 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูษิต รักษ์วงค์
2.นางสาว จารุวรรณ เหนือคลอง
3.เด็กชาย ธนภูมิ ไชยชิต
1.นาย อิมรอน แลเจ๊าะ
22 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ดนัย ดวงธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
23 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ผกามาศ พุ่มเกื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
24 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว เบญจวรรณ ใกล้แก้ว
2.นางสาว ณัฐกานต์ วิิชัย
3.นาย รัชรากร หลานอา
4.เด็กหญิง กันตินันท์ อาชาทรง
5.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลูก
6.นางสาว ปรียาภรณ์ ทองเพ็ชร
7.นางสาว กชกร จันทร์สุริย์
8.นางสาว สุภารัตน์ ใจเกลี้ยง
9.นางสาว วริศรา แสวงสุข
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
2.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
25 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ชาญธวัช บันสำลี
2.นาย ธัญเทพ แพงมี
3.นาย ธีรพล คงเรือง
4.นาย พันธวิศ ชัยเพชร
5.นาย รัชรากร หลานอา
6.นางสาว เพญพรรณศา เงินสัจจา
7.เด็กหญิง กรรณิกา เที่ยงภาษา
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
26 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย พิพัฒน์ เกิดทรัพย์
2.นาย อัครมนธ์ บุญยรัตน์
3.นาย โสภณวิชญ์ คงศรีอ่อน
4.นาย ปฏิพล สุธาพาณิชย์
5.นาย ธนากร อินทฤทธิ์
6.นาย ธีรภัทร นวลละออง
7.นาย ชนศักดิ์ สุกใส
8.นาย ภูเบศ บุญทองแก้ว
1.นาย นิรพล นวลนิ่ม
2.นาย ธนพล เต็มทับ
27 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ธัญสิริ เลขะผล
2.นางสาว นิธิพร ศรีเบญจกุล
3.นางสาว วรรณวรา สืบเหตุ
4.นางสาว ปนัดดา ขันปาน
5.เด็กหญิง ณิชารีย์ ศิริรัตน์
6.นางสาว ปวันรัตน์ จินากุลวิพัฒน์
7.นางสาว จุฑาทิพย์ หนูพันธ์
8.เด็กหญิง ทิพวย์วรรณ หนูพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว สุภาพร คำแหง
28 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ภูเบศ บุญทองแก้ว
2.นางสาว ปนัดดา ขุนปาน
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พัชรธิดา วันแรก
29 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
1.นางสาว ปราณี วิชิตบุตร
2.นาง ณัฐปภัสร์ จันท์เสถียน
30 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
2.นางสาว วาทินี เสล่ราษฎร์
31 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
2.นางสาว วาทินี เสล่ราษฎร์
32 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
2.นางสาว วาทินี เสล่ราษฎร์
33 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย สุรภัณฑ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
34 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย สุรภัณฑ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
35 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
36 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
37 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
38 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย กฤช ฝีมือสาร
2.นาง พรทิพย์ คงมาก
39 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย กฤช ฝีมือสาร
2.นาง พรทิพย์ คงมาก
40 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
41 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
2.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
42 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
1.นาย ส่ง เฉลี่ยวชาติ
2.นางสาว สุทธวรรณ รักการ
43 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว สุดา สุวรรณชาตรี
44 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว สุดา สุวรรณชาตรี
45 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย พงศธร มีชนะ
2.นาย ปฐมพร เรืองมาก
1.นางสาว วารุณี ขุนวิจิตร
2.นางสาว เยาวณี จงคง
46 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง นาตยา ล้อมกองแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ
2.นางสาว ณัฎฐ์ชญา นิลละออ
47 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง นาตยา ล้อมกองแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ
2.นางสาว ณัฎฐ์ชญา นิลละออ
48 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ณัฐนนท์ นิลบวร
1.นางสาว ณัฐธิญา ศรีรัฐ
2.นางสาว วารีรัตน์ โกวิทยากร
49 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว นูร์ฟัฏมี สาและ
2.นางสาว สุณีรัตน์ คงไข่ศรี
50 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว นูร์ฟัฏมี สาและ
2.นางสาว สุณีรัตน์ คงไข่ศรี
51 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
52 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
53 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
54 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว นิภาภรณ์ ดีหนู
2.นางสาว ยาวาเฮด หมัดเบ็ญยีหมาน
55 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว นิภาภรณ์ ดีหนู
2.นางสาว ยาวาเฮด หมัดเบ็ญยีหมาน
56 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
57 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
58 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
59 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
4.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ รำเภย
5.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
6.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
1.นางสาว สุดารัตน์ มากนวล
2.นางสาว สรารัตน์ โพชสาลี
3.นางสาว ฉัตรสุดา วังภัย
60 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เผือกธารา
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
3.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
4.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
5.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
6.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว รัชนีวรรณ ชาตรี
3.นางสาว อุไร สังหาร
61 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ทวีชัย เกลี้ยงเกลา
2.นาย กฤษฏิชนม์ ชุมชอบ
3.นาย กีรติ เสียมใหม
4.นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง
5.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
6.นาย ทินกร แหมะวัง
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นางสาว ปิยทิพย์ อินทร์อักษร
3.นางสาว ธนสิตา เรืองสวัสดิ์
62 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
4.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
5.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
6.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว รัชดาภรณ์ เหนือคลอง
3.นาย วรพล วิเชียรนพรัตน์
63 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ปรียานุช สารสิต
2.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
3.เด็กหญิง ภูริชญา สามัคคี
4.นางสาว นาตยา ล้อมกองแก้ว
5.เด็กหญิง ไพลิน ภิรมย์รักษ์
6.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
3.นาย วันเฉลิม กัลหกุล
64 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย ทินกร แหมะวัง
3.นาย พงศธร มีชนะ
4.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
5.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
6.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
3.นาย ชัยวัฒน์ ริยาพันธ์
65 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ซารีน่า สังข์ขาว
2.นาย ศุภสัณฑ์ ตันติพุฒิกุล
1.นาย วิชัย แย้มหอม
66 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย แสงอรุณ นาคจุ้ย
2.นางสาว อาทิจนันท์ ปรีชาชน
1.นาย วิชัย แย้มหอม
67 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง การันตี ทวีรัตน์
2.นางสาว รัตนาภรณ์ พลมานพ
3.นางสาว อชิรญา ทับไทร
1.นาย วิชัย แย้มหอม
68 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กชาย ธนวันต์ ชัยธันยพงศ์
2.นาย นันทพล แก้วกาญจน์
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1.นางสาว นิตยาพร ชูสุวรรณ์
69 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว เปรมวดี ทวีรัตน์
2.เด็กหญิง พรรณวลัย ศรีสมบัติ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ หาสะอาด
1.นางสาว ปัทมา ญาณแก้ว
70 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว วัลภา ประพันธ์
2.เด็กหญิง ภูริชญา อุดมศรี
3.เด็กหญิง ชนัชฎา ก๊กใหญ่
4.เด็กหญิง จิตติมา สังข์รอด
5.นางสาว หนึ่งฤทัย สถิตย์
6.นางสาว หนึ่งหทัย สถิตย์
7.นางสาว อิสรีย์ โฆษิฒโภคินันท์
8.นางสาว อมรรัตน์ มืดมน
9.นางสาว รักษ์ชาธิปัตย์ รักด้วง
10.นางสาว ปาณิศา ก๊กใหญ่
11.นางสาว ชนิตร์นันท์ หนูผุด
12.เด็กหญิง สิริทิพย์ จันทร์แก้ว
13.เด็กหญิง แพรวพรรณ ธนาฒย์วงศ์
14.นางสาว เสาวลักษณ์ โนวัฒน์
15.นางสาว หนึ่งสวรรค์ กิจวิจิตร
1.นาย เอกชัย พ้นภัย
2.นาย ผดุงพล ชูศรีสิทธิ์
71 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ธนพล เกลือมีผล
1.นาย วิชัย แย้มหอม
72 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย นเรนทร์ฤทธิ์ คงแก้ว
2.นาย นันทวัฒน์ ในทอน
3.นาย ธนพงษ์ เกิดไกร
4.นาย สุธาสิน สามเมือง
5.นาย คมสันต์ ช่วยสงเคราะห์
6.นาย ศราวุธ ศรีชัย
7.นาย อธิพันธ์ วงศ์หิรัญเดชา
8.นาย กิตติยศ ชูเกิด
9.นาย นวชาต สุจิระวงค์
10.นาย กันตพงศ์ แก่นดี
11.นาย ณพล สุวรรณรักษ์
12.นาย สิทธิศักดิ์ ลู่เกียรติกุลศิริ
13.นาย ณัฐสิทธิ์ นวลศรี
14.นาย นิธิศ นวลจันทร์
1.นาย เอกชัย พ้นภัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.018476963043213 วินาที