#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ชัยยาพร ผ่านเมือง
2.เด็กชาย พรสวรรค์ กายบุตร
3.นาย พงศกรณ์ ใกรนามน
4.นาย คมเพชร ภารสงวน
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว อินธิรา อรรคแสง
2.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
3.นางสาว อนุธิดา ลายแพ่ง
4.เด็กหญิง แพรพลอย สุวรรณไชยรบ
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
3 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย วุฒิพงษ์ อินราช
2.เด็กชาย ธิเบต ภูขำ
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ เพียงพัง
1.นาง ส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
4 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นุชรี วดีศิริศักดิ์
2.นางสาว นันทิมา วีระพัง
3.นางสาว กฤษณา นามสะเนตร
1.นาง ครูส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
5 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ เพียรพัง
1.นาง ส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
6 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง ศศิพร หงษ์สิงห์
1.นาง ส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กชาย วรวุฒิ ถานทนดี
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ปนัดดา วันนะชัย
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย เอกพันธ์ บาลวาค์ษา
2.นาย วินาที วิณโรจน์
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ปนัดดา วันนะชัย
2.นางสาว นีรนุช สุนทรา
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
11 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย เอกพันธ์ บาลวงค์ษา
1.นาง คุณัญญา พาชอบ
12 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว พิมลภรณ์ ลีคำงาม
1.นาง คุณัญญา พาชอบ
13 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว กฤษณา นามสะเนตร
2.นาย โยธิน ภาวะนิช
3.นางสาว นันทิมา วีระพัง
4.นางสาว สุนิตา บัวทะราช
5.นางสาว สุรัสดา สามารถ
6.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
7.นางสาว เดือน อุ่นพิมพ์
8.เด็กหญิง ปวีณา อุ่นพิมพ์
9.เด็กหญิง ศศิพร หงษ์สิงห์
1.นาง คุณัญญา พาชอบ
2.นาย สุรศักดิ์ ดรชัย
14 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
7
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
15 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว วิรันดา วิจิตรเนตร
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
16 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว วิรันดา วิจิตรเนตร
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
17 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว วิรันดา วิจิตรเนตร
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
18 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นัฐชา แก้วมุกดา
2.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
19 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นัฐชา แก้วมุกดา
2.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
20 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
21 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ขนิษฐา สิงห์จารย์
2.เด็กหญิง วรรณพร วิถี
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
22 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ขนิษฐา สิงห์จารย์
2.เด็กหญิง วรรณพร วิถี
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
23 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว สาริกา อยู่เย็น
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
24 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว สาริกา อยู่เย็น
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
25 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นีรนุช สุนทรา
2.นางสาว นุชรี วดีศิริศักดิ์
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
26 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นีรนุช สุนทรา
2.นางสาว นุชรี วดีศิริศักดิ์
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
27 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว สาริกา อยู่เย็น
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
28 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
2.นางสาว สาริกา อยู่เย็น
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
29 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ครรชิต คติยะจันทร์
2.เด็กชาย เอกลักษณ์ ทุนชัย
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
30 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ครรชิต คติยะจันทร์
2.เด็กชาย เอกลักษณ์ ทุนชัย
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
31 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ครรชิต คติยะจันทร์
2.เด็กชาย เอกลักษณ์ ทุนชัย
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
32 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ชัยพร ผ่านเมือง
2.นาย ดำรงค์ศักดิ์ ไชยโคตร
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
33 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ชัยพร ผ่านเมือง
2.นาย ดำรงค์ศักดิ์ ไชยโคตร
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
34 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ชัยพร ผ่านเมือง
2.นาย ดำรงค์ศักดิ์ ไชยโคตร
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
35 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ชนิดา วงค์อินอยู่
2.นางสาว นีรนุช สุนทรา
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
36 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ชนิดา วงค์อินอยู่
2.นางสาว นีรนุช สุนทรา
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
37 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
7
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ ทุนชัย
2.นาย รชานนท์ คุณปัญญา
3.นาย อดิศักดิ์ งามเสริฐ
4.นาย ครรชิต คติยะจันทร์
5.เด็กชาย วรวุฒิ ถานทนดี
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
38 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.เด็กหญิง สาริกา อยู่เย็น
2.นางสาว วิรันดา วิจิตรเนตร
3.เด็กหญิง นฤมล ลีคำงาม
4.เด็กหญิง วรรณพร วิถี
5.เด็กหญิง ยุพารัตน์ โจมคำ
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุตรวงษ์
39 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย วุฒิพงษ์ อินธิราช
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ สุมังคะ
40 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นันทิมา วีระพัง
2.นางสาว นุชรี วดีศิริศักดิ์
1.นาง ครูส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.026942014694214 วินาที