#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ยศธร จันทร์อินทร์
2.นาย สหสวรรษ พานาค
3.นาย ณัฐพล จันทะคุณ
4.นาย วินิจ สุริยากำเนิดแสง
5.นาย ณภัทร กันภัย
6.นาย เกรียงไกร วิไลวรรณ์
7.นาย นราธร พันธุ์คงดี
8.นาย กฤษกร ทองมีค่า
9.นาย ศุภชัย เกษามูล
10.นาย จีระพล หลวงพรม
11.นาย อุ้มยศ อินทรคุปต์
12.นาย สิทธิพล สาริกาพงษ์
13.นาย โยธิน ชัยประวัติ
14.นาย ธนวิทย์ จันทิพย์
15.นาย ยุทธภูมิ ศรีพระจันทร์
16.นาย อาทิติยพงษ์ เมืองฤิทธิ์
17.นาย นนทพัทธ์ แสงโพธิ์
18.นาย ธีรภัทร บุญสมวล
19.นาย ณภัทร นาคะปรีชา
20.นาย ศุภณัฐ คงประโคน
1.นาง กัญวิดา สะดา
2.นาย กศิชา สะดา
3.นางสาว อณัชธพร สะดา
4.นาย พรเทพ ศรีอินทร์
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย นนทพัทธ์ แสงโพธิ์
2.นาย ธนพล จันทะคุณ
3.นาย วินิจ สุริยากำเนิดแสง
4.นาย อาทิติยพงษ์ เมืองฤทธิ์
5.นาย ณัฐพล จันทะคุณ
6.นาย นราธร พันธุ์คงดี
7.นาย เกรียงไกร วิไลวรรณ์
8.นาย ยุทธภูมิ ศรีพระจันทร์
9.นาย สิทธิพล สาริกาพงษ์
10.นาย กฤษกร ทองมีค่า
11.นาย ศุภชัย เกษามูล
12.นาย นภัทร กันภัย
1.นาย นพพร จันทะคุณ
2.นาย กศิชา สะดา
3.นาย ประชุม เหล่าแช่ม
4.นาย พรเทพ ศรีอินทร์
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย บุญนิธิ บุญฤทธิ์
2.นาย รัฐพงษ์ ภักดี
3.นาย สัณหวัช ศรีมีทรัพย์
4.นาย ณัธพล แพรขาว
5.นาย ภานุวัฒน์ เผ่าพันธ์
6.นาย ธนา เนตรอิ่ม
7.นาย กิตติวิชญ์ ทองแถว
8.นาย ธงชัย ชินอาจ
1.นางสาว สุธาสินี เสือดี
2.นาย ประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว จาวลี ฮองต้น
2.นางสาว กัลยา ขันตีทัน
3.นางสาว สุภัสสรา กัณหา
4.นางสาว อาภรณ์ แซ่ยะ
5.นางสาว ติณณา เม่นฉายา
6.เด็กหญิง สุภาวดี เทียนวรรณ
7.เด็กหญิง ปณัฐดา ชูราษี
8.นางสาว อนุสรา มะลิด
9.นางสาว ภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ
10.นางสาว ศิรินภา ชินอาจ
11.นางสาว ประกายกานต์ ศรนารา
12.เด็กหญิง สุกัญญา กาหลง
1.นาง กัญวิดา สะดา
2.นาย กศิชา สะดา
3.นางสาว อณัชธพร สะดา
4.นาย รณชัย หลานท้าว
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ธนา เนตรอิ่ม
1.นาย ประชุม เหล่าแช่ม
6 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ฐิติโชติ ธรรมจงษ์
1.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
2.นาย บรรจบ เกตุทอง
7 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว นิภาพร เลกุล
1.นาย เสนาะ อั้งเอย
2.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
8 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว มณีรัตน์ นิคมภักดิ์
2.นางสาว ยลดา สายบุญยง
3.เด็กหญิง นัฐพร ผลทิพย์
4.เด็กหญิง ณฐมล ไพเมือง
5.เด็กหญิง จีรนันท์ ศรีวิลาศ
6.เด็กหญิง กันยาพร จันทร์ผ่อง
7.เด็กหญิง นันทิตา เต็งแย้ม
8.เด็กหญิง ปรางค์ทิพย์ ช่วยชู
9.เด็กหญิง กมลวรรณ แก่งจำปา
10.นางสาว อภิญญา ใจหาญ
1.นาย จงรัก เกตแค
2.นาย รัฐภูมิ เอี่ยมรอด
3.นาง รัตมณี แสงสีดา
9 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ฐิติโชติ ธรรมจงษ์
2.นาย พีระพล เดชบำรุง
3.นาย เดชาวัต สุวรรณราช
4.นางสาว นิภาพร เลกุล
5.นาย อุทิศ สุกต่าย
1.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
2.นาย คมสัน สีป้อ
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรากาญจน์ กองแก้ว
1.นาย ชัชนท รีรมย์
2.นาง วันเพ็ญ จุดาศรี
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.เด็กหญิง อภิญญา ใจหาญ
1.นาย ชัชนท รีรมย์
2.นาง วันเพ็ญ จุดาศรี
12 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.เด็กหญิง จูเลีย อนันตยา เคลลี่
1.นาย ชัชนท รีรมย์
13 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย ศุภชัย สุนาคำ
2.นาย ปริญญา มาภัย
3.นาย ธนกฤต โสประดิษฐ์
4.นาย ชนาธิป เพ็ญศรี
1.นาย ชัชนท รีรมย์
14 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว สุจิตรา มาดี
2.เด็กหญิง พรรณวษา มาดี
3.นางสาว สุธาทิพย์ อินทร์สอน
4.นางสาว นพัสร สุทธิ
5.นางสาว รัตนาวลี มานะเสน
6.นางสาว ศศิประภา บุญมี
7.นางสาว ยุวดี พิทยาธรดรรชนี
8.นางสาว นริศรา อ่ำแก้ว
1.นางสาว สุธาสินี เสือดี
2.นาย ประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข
15 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว พัชรา พรมใจ
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
16 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว พัชรา พรมใจ
3.นางสาว อะโนชา ศรีบุรินทร์
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
17 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว นงลักษณ์ กองแก้ว
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
2.นาย สงกรานต์ หลักคำ
18 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว อะโนชา ศรีบุรินทร์
2.นางสาว นงลักษณ์ กองแก้ว
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.017516851425171 วินาที