#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ชานนท์ วงพินิจ
2.นาย ศุภกิจ เชื้อแย้ม
3.นาย โรจน์ศักดิ์ คำภีระ
4.เด็กชาย กฤษณพล สุขโภชน์
5.เด็กชาย พงศกร คะเสนา
6.นาย สุชาพงศ์ รุ่งเรือง
7.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ รัตนะ
8.นาย อัฐพล นพแก้ว
9.เด็กชาย พฤทธิพงษ์ สาธุ
10.นาย ณัฐพล มงคลเขตชัย
11.นาย สกลกฤช มณีรัตน์
12.เด็กชาย กมลวัฒน์ แก่นเจริญ
13.นาย พีระยุทธ ศรีสวัสดิ์
14.นาย วรากร เข็มทอง
15.นาย กัมปนาท แก้วคำ
16.นาย ณัฐพนธ์ เข็มราช
17.นาย สิทธา รุ่งเรือง
18.นาย อภินันท์ หอมคำ
19.นาย กฤษณล จูจิ้ว
20.นาย อภิชาติ ช่างสมรรค
1.นาย ชัยณรงค์ นิลวดี
2.นาย สมศักดิ์ ภูมิพล
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ณัฐพนธ์ เข็มราช
2.นาย กัมปนาท แก้วคำ
3.นาย วรากร เข็มทอง
4.นาย พีระยุทธ ศรีสวัสดิ์
5.นาย ศุภกิจ เชื้อแย้ม
6.นาย สกลกฤช มณีรัตน์
7.นาย ณัฐพล มงคลเขตชัย
8.นาย อัฐพล นพแก้ว
9.นาย กฤษณล จูจิ้ว
10.นาย สุชาพงศ์ รุ่งเรือง
11.นาย โรจน์ศักดิ์ คำภีระ
12.นาย ชานนท์ วงพินิจ
1.นาย ชัยณรงค์ นิลวดี
2.นาย สมศักดิ์ ภูมิพล
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ศักดินนท์ เบ้าพระ
2.นาย บัณฑิต อาจรักษา
3.นาย ฐานิศร์ สมประยูร
4.นาย อาทิตย์ เลิศพิทักษ์สุนทร
5.นาย ณัฐวุฒิ ค้ำคูณ
6.นาย ธนากร สัจจะบันดาลใจ
7.เด็กชาย พรต ภัสราเยี่ยงยงค์
8.นาย ธนตฤณ มีชีย
9.เด็กชาย ณัฐนิช พรงาม
10.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เที่ยงอินทร์
11.นาย พัฒนชัย รัตนาคม
12.นาย ทวีทรัพย์ เมี่ยวจอง
1.นางสาว สุพัตรา สืบสีสุก
2.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
3.นางสาว อรอนงค์ บงสูงเนิน
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กหญิง สุพัชชา แหสมุทร
2.นางสาว ณัฐพร ศรีบัวบาน
3.นางสาว ณัฐริกา ศรีสุข
4.นางสาว จริยา ศรีธงชัย
5.นางสาว นารินทร์ วงค์หิรัญ
6.เด็กหญิง พัทธนาภรณ์ สุเณร์
7.นางสาว พรทิพย์ ใจกล้า
8.นางสาว พิมพ์ลภัส อุดมศรี
9.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สรสุนทร
10.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
11.นางสาว ชลธิชา พูลสวัสดิ์
12.เด็กหญิง ญาตาวี แก้วเขียว
1.นาย กรกฎ สวัสดิ์วงค์
5 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กชาย โชตินรินทร์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กชาย คณิน โครตโย
3.นาย ชุติพนธ์ พรมเมตตา
4.เด็กชาย จิรายุ ทองดีเจริญกุล
5.เด็กชาย กิตติศักดิ์ วังคีรี
6.เด็กชาย วรภัค แย้มกลิ่นขาร
7.เด็กชาย ภัทรมินทร์ งามบุญคำ
8.เด็กชาย สืบศักดิ์ พ่วงภิญโญ
9.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โคกเครือ
10.เด็กชาย สุรพศ สุขสุทธิตระกูล
11.เด็กชาย จุทาภทร เชิงทวี
12.นาย ณัฐธวัช พิกุล
13.นาย ชลวัฒน์ เพ็รชอรุน
14.นาย เมธพนธ์ อัฐอมรชัย
15.เด็กชาย จิราวัฒน์ ชะนะภัย
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เพราะยิ่ง
2.เด็กชาย ชินวัตร์ รุประมาณ
3.นาย กฤตปกรณ์ ประภากร
6 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ธีรภัทร์ แสงสุวรรณ
2.นาย ธนวรรธน์ กาญจนเกตุ
3.เด็กชาย ธีรภัทร์ ป่วนกระโทก
4.เด็กชาย วิทวินท์ อังสนานันท์
1.นางสาว อรพิน ประเสริฐผล
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว จิราวรรณ เกิดผล
2.นางสาว นลัทพร วงพินิจ
3.นางสาว สุพรรษา คงประทีป
4.นางสาว สุปราณี เนาวภาส
5.นางสาว ศิริยากร ไกรษร
1.นางสาว อรพิน ประเสริฐผล
2.นาง ประไพภัค นันทวิสิทธิ์
8 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ชลากร ทาทอง
2.นาย เกริกเกียรติ ธรรมะ
3.นาย ธีรภัทร แสงสุวรรณ
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
9 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว ธิวารัตน์ วงค์เงิน
2.นางสาว ณัฐกมล มังคละศิริ
3.นางสาว สุชานาฎ การประชิต
4.นางสาว วิชุตา สิงหนาท
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
10 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย เกริกเกียรติ ธรรมะ
2.นาย ธีรภัทร แสงสุวรรณ
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
11 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว วิชุตา สิงหนาท
2.นางสาว สุชานาฎ การประชิต
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
12 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว สุดารัตน์ กาเส็มส๊ะ
1.นางสาว สุธาทิพย์ เนาวภาส
13 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว สุดารัตน์ กาเส็มส๊ะ
2.นางสาว จิรนันท์ แคสนั่น
3.นางสาว ยัสมีน มุวรรณสินธุ์
4.นางสาว รัตนพร ถิ่นสถิตย์
1.นางสาว สุธาทิพย์ เนาวภาส
2.นาย วัชรดล สกุลวลีธร
14 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ปฏิภาณ เสากระโชก
15 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
16 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ณัฐกิตติ์ ผ่องใส
2.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
3.นาย ปฎิภาณ เสากระโชก
4.นาย กฤษดา สุวรรณ์
5.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
6.นางสาว พรไพลิน ลี่เส็ง
7.นางสาว เสาวภา มณฑศก
8.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญพาด
9.เด็กชาย ปรัชญา เสามาศ
1.นาง พรนันทร์ ภูมิพล
17 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย นำชัย นามโสม
2.นาย นราธิป ประสานสุข
3.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
4.นาย ณพวรรษ จงกลสุวรรณ
5.นาย ฐนกร กันตธรรมวงศ์
1.นาย สมชาติ บุญนาค
18 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ธนากร ธุยะวัฒน์
2.นาย ปกรณ์ธรรม นันทวิสิทธิ์
3.นาย ธราดล มีรัตน์
4.นาย สิทธิพร ซุ่นอึ้ง
5.นาย ทศพร สมนาค
6.นาย ธรรมนิตย์ พันธุ์ธรรม
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
19 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว สิตานัน ทรัพย์มา
2.นางสาว ลีนา ย่าฝา
3.นางสาว วรัญญา มรรคาเขต
4.นางสาว วิไลลักษณ์ มหาศักดิ์ศิริ
5.เด็กหญิง นัยรัตน์ วิลัยรัตน์ธนา
6.เด็กหญิง วสุนันท์ สุขโต
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
20 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ธราดล มีรัตน์
2.นาย มรรษ์ฌาน มรรษนัยน์
3.นางสาว วรัญญา มรรคาเขต
4.นางสาว วิไลลักษณ์ มหาศักดิ์ศิริ
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
21 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว พิชญา วนิษธัญญาทรัพย์
2.นางสาว สโรชา ทองดีเจริญกุล
3.นางสาว วัลคุ์วดี เจริญ
4.นางสาว ณัชชา วงสุรินทร์
5.นางสาว ณัฐพร หลำเปี่ยม
6.นางสาว สุธรรมา วงศ์อมรอัครพันธ์
7.นางสาว กาญจนา ธรรมมา
8.นางสาว ชนากานต์ หนูทอง
9.นางสาว นิศารัตน์ ขุนเทียม
10.นางสาว ดลนภา ถึงแก้ว
11.เด็กหญิง น้ำฝน จันทร์หอม
12.เด็กหญิง ชนันธิดา ภานุบัณทิตย์กุล
1.นางสาว อรอนงค์ บงสูงเนิน
2.นางสาว สุพัตรา สืบสีสุก
3.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
22 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กหญิง สุธิดา ศักดิ์ศิริแม้นนิล
2.เด็กหญิง น้ำฝน จันทร์หอม
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา
23 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กหญิง ณัฐวดี นันทพานิช
2.เด็กหญิง รักษิตา มณีทูล
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา
24 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กชาย ชนากานต์ จวงเงิน
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พรมมา
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา
25 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย เกริกเกียรติ ธรรมะ
2.นาย วรากร เข็มทอง
3.นาย ชลากร ทาทอง
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
26 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว วิชุตา สิงหนาท
2.นางสาว สุชานาฎ การประชิต
3.นางสาว ณัฐกมล มังคละศิริ
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
27 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว กานต์รวี พันเจริญ
2.เด็กหญิง ปนัสยา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อารียา เกตุสุวรรณ
4.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ วงศ์ละคร
5.เด็กหญิง น้ำมนต์ กองสุข
6.เด็กหญิง ปรารถนา นาคมี
7.เด็กหญิง อำภา พรมปัญญา
8.เด็กหญิง ตีรณา สุขสุเดช
9.เด็กหญิง ปิยภรณ์ วงศ์กำฎ์
10.เด็กหญิง กมลวรรณ ย่ำยวน
11.เด็กหญิง วิยะดา สุ
12.เด็กหญิง มณฑิตา ภู่สวัสดิ์
1.นาย ชาญชัย จิตปัญโญ
2.นางสาว ฐิติพร พุทธิจักร์
28 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว ภรณ์นภัส คำพล
2.เด็กหญิง มณฑกาญจน์ อินถา
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา
29 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย รัชพงษ์ พิสุทธิพงษ์
2.นาย กีรติ กล้าหาญ
3.นาย อัครวินท์ ดีมุข
4.นาย สิทธิกร ทองดีเจริญกุล
5.นาย ธรรมสรณ์ สุขสมบัติ
6.นาย เกียรติชัย เจริญสุข
7.นาย ชัยชาญ ครองอัมพรสุข
8.นาย สุเมธ ละอองบัว
9.นาย ณัฐพงษ์ เจริญสุข
10.นาย ฐิติพงศ์ ปานทุ่ง
11.นาย พุฒิพงศ์ ต้นไซกลึง
12.นาย สิริชัย เทพสาตรา
13.นาย มนตรี วันโพสพ
14.นาย กรวิชญ์ จันทร์เจริญ
15.นาย เจษบดินทร์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูล
1.นาย กฤตปกรณ์ ประภากร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.025806903839111 วินาที