1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0056 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0069 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
3.นางสาว ดวงกมล สีทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0073 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0049 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0053 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0057 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ดวงกมล สีทอง
2.นางสาว วรินยุพา เต็มแต้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
0011 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อริยวัฒน์ โต๊ะเส็น
2.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
1.นางสาว ผุสดี จันทร์บัวทอง
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง ธัญธิชา แสนโยชน์
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง มณฑิตา หนูเพ็ง
3.นางสาว จันทร์ฤดี สีชมภู
4.นางสาว ปิยะนุช ชูไทย
5.นางสาว สุทธิดา กำเหนิดทอง
6.นางสาว พีรดา แก้วน้ำเพชร
7.นางสาว มัณฑนา สุวรรณโชติ
8.นางสาว จิราพร ทัพสงฆ์
9.นางสาว ปิยะพรรณ แก้วสกุล
1.นาง รัชนี หนูเพ็ง
2.นางสาว วาสนา ศรีราชยา
0013 กอล์ฟ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรธน สมนึก
1.นาง บัณฑิตา แซ่ลิ้ม
0078 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธนภรณ์ อินทชาติ
2.เด็กหญิง ชนากานต์ สมนึก
3.นางสาว อัญชิสา อินทชาติ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
0080 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชญานี หมวดช่วย
2.นางสาว ศิริตา กาญจนามัย
3.นาย อนุศิษฐ์ ผึ้งดอกไม้
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
0038 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรพงศ์ จีระเจริญพงษ์
2.นาย เจษฎากร สุขแดง
3.นางสาว อาทิตยา ทองหรบ
4.นาย กิตติศักดิ์ ประดิษฐพร
5.นาย รัชชานนท์ มีเดช
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
0003 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนันท์ จรจรัส
2.นาย ระพีพัฒน์ ละม้าย
3.เด็กชาย ธนกฤต ละม้าย
4.เด็กชาย พลพล จันทร์สว่าง
5.เด็กชาย กฤษฎิ์ งามประดับ
6.นาย อภิสิทธิ์ นาคฤทธิ์
7.นาย ชินพัฒน์ รักษายศ
8.นาย กิตติวัฒน์ เพชรา
9.เด็กชาย รัชพล บุญชนะ
10.นาย นราวิชญ์ มาศแสวง
11.นาย ศุภกร รักษายศ
12.เด็กชาย อรรถพร บัวทอง
1.นาย เวียงศักดิ์ มาเอียด
0071 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
4.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
2.นาย สมพล สุวรรณโชติ
0075 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.นางสาว อาทิตยา ชุมทอง
4.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
5.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
2.นาย วีระ คงศรี
0051 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
0055 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชุมทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
0059 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
1.นาย วีระ คงศรี
0063 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
0067 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย วีระ คงศรี
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0068 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
4.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ รำเภย
5.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
6.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
1.นางสาว สุดารัตน์ มากนวล
2.นางสาว สรารัตน์ โพชสาลี
3.นางสาว ฉัตรสุดา วังภัย
0048 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
1.นางสาว ปราณี วิชิตบุตร
2.นาง ณัฐปภัสร์ จันท์เสถียน
0072 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
3.เด็กชาย นภดล ส่งเสมอ
4.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรพลาย
5.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
6.เด็กชาย พูนศักดิ์ สวนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว รัชดาภรณ์ เหนือคลอง
3.นาย วรพล วิเชียรนพรัตน์
0052 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
0064 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
0052 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โกลิยานนท์
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ สอนยา
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พฤกษา สร้อยสน
0064 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ นิลบวร
2.เด็กชาย พิสิทธิ์ แก้วสาร
1.นางสาว ภัสกร แดงหรา
2.นางสาว วันทนา สิทธิฤาชัย
0065 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพร รอดภัย
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว นิภาภรณ์ ดีหนู
2.นางสาว ยาวาเฮด หมัดเบ็ญยีหมาน
0060 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นาตยา ล้อมกองแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ จันทร์แก้ว
1.นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ
2.นางสาว ณัฎฐ์ชญา นิลละออ
0012 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
0083 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เปรมวดี ทวีรัตน์
2.เด็กหญิง พรรณวลัย ศรีสมบัติ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ หาสะอาด
1.นางสาว ปัทมา ญาณแก้ว
0009 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวันต์ ชัยธันยพงศ์
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ก่ออ้อ
3.นาย นันทพล แก้วกาญจน์
4.เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
0010 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาริษา คล้ายบุตร
2.นางสาว อารียา จันทร์จำรัส
3.นางสาว วรารัตน์ ชำราญฉา
4.นางสาว วราภรณ์ ทิบทอง
1.นาย โกษิต ดาวกระจ่าง
2.นางสาว สาลินี ทับไทร
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ดนัย ดวงธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ผกามาศ พุ่มเกื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
0007 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภูเบศว์ งูตูล
2.เด็กชาย ศุภชัย นวลศรี
3.เด็กชาย ศุกรินทร์ นวลศรี
4.นาย สุริยันต์ แก่นคำ
5.นาย นฤเบศวร์ นะบาล
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
0008 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิยะมาศ นวลสมศรี
2.นางสาว สิริโสภา มากดำ
3.นางสาว ประกายดาว จันทรมาศ
4.นางสาว ปิยพร สุริวงค์
5.นางสาว สุภารัตน์ จงใจ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ จงจิตร
2.นาย ศรันย์ สถิตย์
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เบญจวรรณ ใกล้แก้ว
2.นางสาว ณัฐกานต์ วิิชัย
3.นาย รัชรากร หลานอา
4.เด็กหญิง กันตินันท์ อาชาทรง
5.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลูก
6.นางสาว ปรียาภรณ์ ทองเพ็ชร
7.นางสาว กชกร จันทร์สุริย์
8.นางสาว สุภารัตน์ ใจเกลี้ยง
9.นางสาว วริศรา แสวงสุข
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
2.นาย ศราวุธ เกื้อขาว
0046 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภูเบศ บุญทองแก้ว
2.นางสาว ปนัดดา ขุนปาน
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว พัชรธิดา วันแรก
0043 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญสิริ เลขะผล
2.นางสาว นิธิพร ศรีเบญจกุล
3.นางสาว วรรณวรา สืบเหตุ
4.นางสาว ปนัดดา ขันปาน
5.เด็กหญิง ณิชารีย์ ศิริรัตน์
6.นางสาว ปวันรัตน์ จินากุลวิพัฒน์
7.นางสาว จุฑาทิพย์ หนูพันธ์
8.เด็กหญิง ทิพวย์วรรณ หนูพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นางสาว สุภาพร คำแหง
0038 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชาญธวัช บันสำลี
2.นาย ธัญเทพ แพงมี
3.นาย ธีรพล คงเรือง
4.นาย พันธวิศ ชัยเพชร
5.นาย รัชรากร หลานอา
6.นางสาว เพญพรรณศา เงินสัจจา
7.เด็กหญิง กรรณิกา เที่ยงภาษา
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ สังข์ทอง
0001 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง
2.นาย นพดล หนูรัตน์
3.นาย ธิติภัทร สมุทรจินดา
4.นาย นัฐพงศ์ นวลใย
5.นาย ภูตะวัน เกนบุตร
6.นาย ธราดล รัตนสุภา
7.นาย นักรบ หาสิงห์ทอง
8.นาย ธนพล เข็มเพ็ชร
9.นาย ธีรภัทร นวลละออง
10.นาย กีรติ เสียมไหม
11.นาย อภิสิทธฺิ์ ขาวอุปถัมภ์
12.นาย วัชรากร อาษา
13.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
14.นาย ทวีชัย เกลี้ยงเกลา
15.นาย ภูริณัฐ ศิริมาสกุล
16.นาย ปฐมพร เรืองมาก
17.นาย ยศกร แก้วโลก
18.นาย ทินกร แหมะวัง
19.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
20.นาย อภิลักษณ์ จรเมือง
1.นาย วิทยา เต็มบางงอน
2.นาย อัครัช นวลละออง
3.นาย วรวุฒิ ลิ้มหยัด
4.นาย ประพันธ์ งานดี
5.นาย เกรียงไกร รองเดช
0058 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงศธร มีชนะ
2.นาย ปฐมพร เรืองมาก
1.นางสาว วารุณี ขุนวิจิตร
2.นางสาว เยาวณี จงคง
0074 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย ทินกร แหมะวัง
3.นาย พงศธร มีชนะ
4.นาย ธนทัศน์ ควนวิไล
5.นาย ไพฑูรณ์ ปาทาน
6.นาย ชวกร กุลธนานิธล์
1.นาย สมบูรณ์ เพชรรัตน์
2.นาย วิทยา เต็มบางงอน
3.นาย ชัยวัฒน์ ริยาพันธ์
0062 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว นูร์ฟัฏมี สาและ
2.นางสาว สุณีรัตน์ คงไข่ศรี
0066 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปฐมพร เรืองมาก
2.นาย อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์
1.นางสาว ชไมพร ยิ้มย่อง
2.นางสาว อายูรา สูเด็ง
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0006 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ แพงยา
2.เด็กชาย พัฒนนันท์ ศรีธาตุ
3.เด็กชาย ญาโนทัย มิลวงศ์
4.เด็กชาย นาวินภพ สนอุทา
5.นาย นัฐธิพล นาคสุวรรณ
6.เด็กชาย ภูบดี ต้นตระกูลเจริญ
7.เด็กชาย อรัญ แทนคำ
8.เด็กชาย จักรกฤษณ ปราบพาลา
9.เด็กชาย นนทวัฒน์ จักรชุม
10.เด็กชาย พนธกร วงศ์ท้าว
11.เด็กชาย วัชรินทร์ มีหนองใหญ่
12.เด็กชาย บริภัทร ทีภูเขียว
13.เด็กชาย ธนชาติ มณีเนตร
14.เด็กชาย พีระธาดา บุญทวี
15.เด็กชาย พิชญชาญ มูลตองคะ
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์
0061 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชัย ปัตสัยยัง
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
2.นางสาว ธีมาพร ฮดบุญเรือง
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชยพล ฝุ่นเงิน
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชาลิสา แสงทอง
1.นาย นิวัตร์ เครือศรี
0004 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทัศนัย สุรำนาจ
2.นาย ศุภศักดิ์ มะโนขันธ์
3.นาย พฤฒิชัย เนื้อศรี
4.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
5.นาย วรธรรม ตันจริง
6.นาย ภคพล ภูพวง
7.นาย ยลภูพัชร นิละม้าย
1.นาย ศักดิ์ศรี กุลชนะรงณ์
0081 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วิชชุดา นามสว่าง
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
0038 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐภัทร อุทโท
2.นาย นริศวัฒน์ วันโนนาม
3.นาย ก้องภพ เนินสุทธิ
4.นาย อุกฤษฏ์ เมืองโคตร
5.นาย ปราณชล สุ่มมาตย์
6.นาย สุทธิภัทร สุรำนาจ
7.นางสาว พชรพรรณ บุญหมื่นไวย์
8.นาย ไอศูรย์ นนท์คำวงค์
1.นาย ศราวุธ คำหาร
2.นาย นิวัตร์ เครือศรี
0093 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
2.นาย ศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
3.นาย อนุวัฒน์ ราชนาวี
4.นาย อาทิพย์ คำขจร
5.นาย นันทวัฒน์ ประสงค์สุข
6.นาย ภาระตะธีร์ บุญทวี
7.นาย เบ็ญญมินณ์ เฮ็นดริคส์
8.นาย กรวิสิทธิ์ ศิริวัฒน์
9.นาย หัสวรรษ จันหาญ
10.นาย ศุภวิชญ์ อุดมกัน
11.นาย เขมชาติ มีชัย
12.นาย ศุภชัย ไผ่ป้อง
13.นาย จิรายุ กุลาถาเน
14.นาย โภคิน นากรณ์
15.นาย ชยุตม์ ยืนยง
1.นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์
0050 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
1.นางสาว ธีมาพร ฮอดบุญเรือง
2.นาง กตัญญูู โพนตุแสง
0054 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มาโมรุ เรืองศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ พันเจริญ
1.นาง กตัญญู โพนตุแสง
0087 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุรีรัตน์ ราชพันแสน
2.เด็กหญิง มัฑนากร พึ่งทะเล
3.นางสาว กัจฉมาภรณ์ สระทอง
4.เด็กหญิง ศศิธร อุดรพูล
5.นางสาว สุจิตรา โล่ห์คำ
6.นางสาว ศศิประภาพร มณีนิล
7.นางสาว ชื่นนภา บุตรดีวงศ์
8.เด็กหญิง เอื้ออารียา บุ้งทอง
9.นางสาว จุฑามาศ เข็มทอง
10.นางสาว ณัฐธิดา เวียรชัย
11.นางสาว อัจจิมาภรณ์ พ่ออามาตย์
1.นางสาว สุภาพร พัสดร
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไรวินท์ สุบัน
0019 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
0021 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อัจกร ถาวรผล
2.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุธาสินี พิมพะรัตน์
2.นางสาว พรจิรา ไววิ่งรบ
3.นางสาว พิริยาภรณ์ สุริยฉัตรกุล
4.นางสาว กุลสตรี พงษ์เทพนิวัติ
5.นางสาว จริยา คลธา
6.นางสาว ชเนษฏ์ตรี สมปรัะสิทธิ์
7.นางสาว สุภาวดี ศรีเอม
8.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ
0029 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศุภโชค เพ็ชรพาน
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
0030 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา คุณากร
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
0031 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นาย ณภัทร จักบวรมงคล
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
0032 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
2.นางสาว จิราภา ศรีคำภา
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
0033 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
0014 กอล์ฟ
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อธิชาพร วงศ์วิวัฒน์
1.นาง อรวรรณ สระทองอยู่
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0082 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
2.เด็กชาย คณัสนันท์ ลิยี่เก
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ทับทิมดี
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ทาสุ่ม
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
0020 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
0022 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รุจิรา งามสอาด
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสินี มณีรัตน์
2.นางสาว อรวี โอภาส
3.นางสาว ประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา นารี
5.นางสาว ณัฐสุดา พลเสน
6.นางสาว มุฑิตา มหาลาภมงคล
7.นางสาว กษมา เชื้อเพชร
8.นางสาว วรดา กาวิลเครือ
9.นางสาว อรวรรณ ธนาภิญญานนท์
10.นาย ภัทรศักดิ์ สำราญใจ
11.นางสาว กิตติกา ใจเฉื่อย
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
2.นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ
0023 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัศพงษ์ สะท้านธรนิล
2.นางสาว วิจิตรา ชื่นสุขอุรากุล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
0005 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จินห์นิภา พิมนาคุณ
2.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
3.นางสาว ณิชภัทร บุตรศรี
4.นางสาว สุกัญญา ขานจ่า
5.นางสาว อารีย์ จันระดา
6.นางสาว สุมาลี ยิ่งศรีสุข
7.นางสาว กชกร ทรัพย์สืบ
8.นางสาว นัทธภรณ์ ชารีพร
9.นางสาว นาถชนก สืบชาติ
10.นางสาว นิภารัตน์ มาเอียด
11.นางสาว การดา ทอดสนิท
12.นางสาว ชัชชุอร โมกศรี
1.นาย มงคล เปี่ยมสมุท
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
3.นางสาว บังอร วรรณประภา
4.นาย ชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
0038 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เลิศวุฒิ นวลจริต
2.เด็กชาย อธิป ไทยรัตนกุล
3.เด็กหญิง กัลยา มงคลเอี่ยม
4.นาย ญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงษ์
5.นาย คณิศร อรุณเเสงศิลป์
6.นาย ธนวัฒน์ สมคเณ
7.นาย ศตวรรษ บัวนาค
8.นางสาว ทัชชกร เดชะศิริพงษ์
1.นาย ศุภดล ดลโสภณ
0070 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุวิชัย อาชวะสมิตร
2.นาย นิวพล ชุมสาย ณ อยุธยา
3.นาย ธีรภัทร ลออเลิศ
4.นาย พงษ์เทพ สุนทรวิภาต
5.นาย ภีรพัฒน์ เดชมา
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ทิพวรรณ ชังชั่ว
1.นาย สายชล ปิ่นทอง
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัตินี หินแก้ว
2.นางสาว สุธาวิณี จันทร์ดี
3.นางสาว กานต์รวี กันปี
4.นางสาว สุพพัตรา แพงมี
5.นางสาว ธญาลักษณ์ คล้องช้าง
6.นางสาว พัทธ์ธีรา จันทร์คง
7.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
8.นางสาว กัณฐิกา ผ่อนตาม
9.เด็กหญิง สุมนฑา แก่นทอง
1.นาง คงชนก พรศิรชัย
2.นางสาว ศิขรินทร์ เกษสุวรรณ
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนสรรค์ กนกพรพรรณ
1.นาย ธีรยุทธ บุตรโคตร
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธนพร กลางนอก
2.นางสาว ธิติศิริ ทุมเที่ยง
3.นางสาว เบญจวรรณ์ หล้าเพชร
4.นางสาว อาลิตา ฤาชา
5.นางสาว พิณพัฒน์ ผาโคตร
6.นางสาว กัญธิมา จั่วจันทึก
7.นางสาว สโรชา สุขสำราญ
8.นางสาว ภัณฑิรา ภูสระ
9.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
0088 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิยธิดา สงวนศักดิ์
2.นางสาว ศิริวิภา เกิดโมลี
3.เด็กชาย คุณานนต์ พรมมะลัง
0076 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิดา ควบพิมาย
2.เด็กหญิง ศศิวิมล เหลาสา
3.เด็กหญิง จิตร์ติมา ศิริฤกษ์
4.เด็กหญิง ขนิษฐา การปลูก
5.นางสาว สินีนารถ วิเศษชาติ
6.นางสาว ปนัดดา ด้วงกลาง
7.นางสาว อารียา สามี
8.นางสาว น้ำฝน สมพร
9.นางสาว ประภัสสร โชคบัณฑิต
10.นางสาว ศศิธร พรมวัน
11.นางสาว วิไลลักษณ์ โนนพล
12.นางสาว จิตลดา ทับทิมเพชรางกูล
1.นาย มานพ มิทธิศร
8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐกิตติ์ ผ่องใส
2.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
3.นาย ปฎิภาณ เสากระโชก
4.นาย กฤษดา สุวรรณ์
5.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
6.นางสาว พรไพลิน ลี่เส็ง
7.นางสาว เสาวภา มณฑศก
8.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญพาด
9.เด็กชาย ปรัชญา เสามาศ
1.นาง พรนันทร์ ภูมิพล
0042 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนากร ธุยะวัฒน์
2.นาย ปกรณ์ธรรม นันทวิสิทธิ์
3.นาย ธราดล มีรัตน์
4.นาย สิทธิพร ซุ่นอึ้ง
5.นาย ทศพร สมนาค
6.นาย ธรรมนิตย์ พันธุ์ธรรม
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
0038 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นำชัย นามโสม
2.นาย นราธิป ประสานสุข
3.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
4.นาย ณพวรรษ จงกลสุวรรณ
5.นาย ฐนกร กันตธรรมวงศ์
1.นาย สมชาติ บุญนาค
9. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นิภาพร เลกุล
1.นาย เสนาะ อั้งเอย
2.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์
0002 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นนทพัทธ์ แสงโพธิ์
2.นาย ธนพล จันทะคุณ
3.นาย วินิจ สุริยากำเนิดแสง
4.นาย อาทิติยพงษ์ เมืองฤทธิ์
5.นาย ณัฐพล จันทะคุณ
6.นาย นราธร พันธุ์คงดี
7.นาย เกรียงไกร วิไลวรรณ์
8.นาย ยุทธภูมิ ศรีพระจันทร์
9.นาย สิทธิพล สาริกาพงษ์
10.นาย กฤษกร ทองมีค่า
11.นาย ศุภชัย เกษามูล
12.นาย นภัทร กันภัย
1.นาย นพพร จันทะคุณ
2.นาย กศิชา สะดา
3.นาย ประชุม เหล่าแช่ม
4.นาย พรเทพ ศรีอินทร์
10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0034 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกพันธ์ บาลวงค์ษา
1.นาง คุณัญญา พาชอบ
0035 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิมลภรณ์ ลีคำงาม
1.นาง คุณัญญา พาชอบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.081352949142456 วินาที