#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย รณกฤต พรหมหิตาทร
2.นาย อนันต์ ืทองเพ็ชรมะดัน
3.นาย วริตธิ์ธร รัตนรัตน์
4.นาย อภิรัตน์ พืชผล
5.นาย กฤตภาส พุ่มแก้ว
6.นาย อภิวัฒน์ ขุนดำ
7.นาย ภูมิศิลป์ งิ้วราย
8.นาย ชินวัตร หนูเกตุ
9.นาย ณภัทร เส้งประถม
10.นาย ณัฐนนท์ ตนุภัทรพร
11.นาย สุกฤษฎี เรืองเวช
12.นาย นัฐพล แก้วทับทิม
13.นาย ชรินธร แสงจันทร์
14.นาย หัสศวรรษ หอมรักษ์
15.นาย กฤษณะ แพพัฒโนทัย
16.นาย ศักรินทร์ ผลหิรัญ
17.นาย สมใจ จิตต์สะอาด
18.นาย ณัฐวุฒิ รุ่งช่วง
19.นาย ศิริพงษ์ คงบุญมี
20.นาย วุฒิพงค์ นามบุตร
1.นาย ศุภลักษณ์ เพชรรัตน์
2.นาย อนุศาสน์ มีนุ่น
3.นาย สมเกียรติ แซ่ลิ้ม
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย วริตธิ์ธร รัตนรัตน์
2.นาย อภิวัฒน์ ขุนดำ
3.นาย ชินวัตร หนูเกตุ
4.นาย ณภัทร เส้งประถม
5.นาย ณัฐนนท์ ตนุภัทรพร
6.นาย ชรินธร แสงจันทร์
7.นาย หัสศวรรษ หอมรักษ์
8.นาย ณัฐพงศ์ อยู่แสง
9.นาย นัฐพล แก้วทับทิม
10.นาย วุฒิพงค์ นามบุตร
11.นาย ศิริพงษ์ คงบุญมี
12.นาย อนันต์ ทองเพ็ชรมะดัน
1.นาย ศุภลักษณ์ เพชรรัตน์
2.นาย อนุศาสน์ มีนุ่น
3.นาย สมเกียรติ แซ่ลิ้ม
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย ธีรนันท์ จรจรัส
2.นาย ระพีพัฒน์ ละม้าย
3.เด็กชาย ธนกฤต ละม้าย
4.เด็กชาย พลพล จันทร์สว่าง
5.เด็กชาย กฤษฎิ์ งามประดับ
6.นาย อภิสิทธิ์ นาคฤทธิ์
7.นาย ชินพัฒน์ รักษายศ
8.นาย กิตติวัฒน์ เพชรา
9.เด็กชาย รัชพล บุญชนะ
10.นาย นราวิชญ์ มาศแสวง
11.นาย ศุภกร รักษายศ
12.เด็กชาย อรรถพร บัวทอง
1.นาย เวียงศักดิ์ มาเอียด
4 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย ศราวุฒิ สุขมี
2.นาย จาตุรนต์ พลายด้วง
3.นาย ชนสรณ์ อินทร์นุ่น
4.นาย ทักษิณ เตราชูสงฆ์
5.นาย ธันยธรณ์ เพชรรัตน์
6.นาย เฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ
7.เด็กชาย ธนพล หมอฝี
8.นาย นัฐพงษ์ สโมสร
9.นาย อธิบดี รัศมี
10.นาย วิธิ วิเมศ
11.นาย อภิรักษ์ บุญสนอง
12.นาย ภูรินทร์ สุนิพันธ์
1.ว่าที่ร้อยโท สิปปวุฒิ สิมพล
2.สิบตำรวจตรี สุนันท์ วงศ์เทเวศ
5 วอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว จันทิมา ไชยนาเคนทร์
2.นางสาว ลักษิกา วิเชียร
3.นางสาว มณธิชา ทิพย์สุวรรณ
4.นางสาว จันทิมา วัฒนชัย
5.นางสาว ณัฐธิดา พันธุ์มณี
6.นางสาว อทิตยา ฤทธิกุล
7.นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์
8.นางสาว นุชนารถ หงษ์ทอง
9.เด็กหญิง สุดารัตน์ ผลศัพย์
10.เด็กหญิง ธนพร ทองสมุทร
11.เด็กหญิง กุลธิดา แสงจันทร์
12.เด็กหญิง กนกวรรณ เมืองนิล
1.ว่าที่ร้อยโท สิปปวุฒิ สิมพล
2.สิบตำรวจตรี สุนันท์ วงศ์เทเวศ
6 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย พงศธร ชลารัตน์
2.เด็กชาย ปาณรวัฐ ช่วยบางเดื่อ
3.เด็กชาย จุมพล ชัยวัชวิบูลย์
4.เด็กชาย นัฐวุฒิ พรหมดวง
5.เด็กชาย อิทธิพล วัชรสินธุ
6.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
7.นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี
8.นาย ดลณภพ มีเงินทอง
9.เด็กชาย รวิชญ์ สุวรรณชาตรี
10.นาย สันทัด เดชมณี
11.เด็กชาย ภควัต รัตนกุล
12.เด็กชาย ทัชธนพล หนูหีต
13.เด็กชาย นันทภพ ด้วงทองกุล
14.เด็กชาย บัลลังก์ ชนะแก้ว
15.เด็กชาย วิทวัส ประพันธ์วงศ์
1.นาย จักพงษ์ นวลวัฒน์
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นพพล รักเดช
2.เด็กชาย ภูวิศ วิชัยดิษฐ์
3.เด็กชาย คมศักดิ์ เวชวิมล
4.นาย ธนกฤต วิชัยดิษฐ์
5.เด็กชาย ปัญญพนต์ เพชรน้ำแดง
1.นาย กิตติพงค์ นุ่มนวล
2.นางสาว พัสดี เพชรไพ
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์ดำ
2.นางสาว ดรัญรัตน์ ราชรักษ์
3.นางสาว ณัฐธิดา เหล็กป่าอ้อย
4.นางสาว กมลชนก ครุฑสึก
5.เด็กหญิง พิมพ์มาดา ทิพย์ป่าเว
1.นาย กิตติพงค์ นุ่มนวล
2.นางสาว พัสดี เพชรไพ
9 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
2.นาย กิตติศักดิ์ นนทบูรณ์
3.เด็กชาย ธวัชชัย พริกเบ็ญญะ
4.นาย อริยวัฒน์ โต๊ะเส็น
1.นางสาว ผุสดี จันทร์บัวทอง
2.นาย สาโรช จันทะเนียร
10 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภาฝัน อุ่นพิชัย
2.เด็กหญิง ณิชารีย์ ทิพย์พิมล
3.นางสาว กมลวรรณ จันทิม
4.เด็กหญิง ณิชารีย์ พิมล
1.นาย นิวุฒิ แตงทอง
2.นาย สาโรช จันทะเนียร
11 เปตอง
เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อริยวัฒน์ โต๊ะเส็น
2.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
1.นางสาว ผุสดี จันทร์บัวทอง
12 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ พิมล
2.นางสาว ปิยธิดา สัตตบุตร
1.นาย นิวุฒิ แตงทอง
13 กอล์ฟ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย วรธน สมนึก
1.นาง บัณฑิตา แซ่ลิ้ม
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย สิทธิวัจน์ ธนประโยชน์ศักดิ์
1.นาย กิจทวี เสมียนเพชร
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ปิยธิดา พัฒนรักษ์
1.นาย กิจทวี เสมียนเพชร
16 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นราปรัชญ์ มาศแสวง
2.นาย นราวิชญ์ มาศแสวง
3.เด็กชาย สิทธิวัจน์ ธนประโยชน์ศักดิ์
4.เด็กชาย มินธาดา สำลี
1.นาย กิจทวี เสมียนเพชร
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง สุนิษา สุวรรณพรหม
2.เด็กหญิง จันทนิภา ทองมาก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา พัฒนรักษ์
1.นาย กิจทวี เสมียนเพชร
18 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กชาย พิเชฐ บุญประเสริฐ์
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
19 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อรทัย ครุฑชนะพงศ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
20 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย เฉลิมก้าว จุลแก้ว
2.เด็กชาย วัชรวิชญ์ แก้วฟุ้ง
3.เด็กชาย ภานุพงศ์ ดำประไพ
4.นาย นนทนันทน์ ทองมาก
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
2.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
21 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อรทัย ครุฑชนะพงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ รักษาศิล
3.เด็กหญิง ธารารัตน์ จันทร์นวล
4.นางสาว กุลธิดา เกิดพิทักษ์
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
2.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
22 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อรทัย ครุฑชนะพงศ์
2.นาย เฉลิมก้าว จุลแก้ว
3.นาย นนทนันทน์ ทองมาก
1.พ.อ.อ. ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์
2.นาง เยาวลักษณ์ ญาโน
23 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย หัสศวรรษ หอมรักษ์
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
24 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง ธัญธิชา แสนโยชน์
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
25 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว เพ็ญนภา ปานเนือง
2.เด็กหญิง มณฑิตา หนูเพ็ง
3.นางสาว จันทร์ฤดี สีชมภู
4.นางสาว ปิยะนุช ชูไทย
5.นางสาว สุทธิดา กำเหนิดทอง
6.นางสาว พีรดา แก้วน้ำเพชร
7.นางสาว มัณฑนา สุวรรณโชติ
8.นางสาว จิราพร ทัพสงฆ์
9.นางสาว ปิยะพรรณ แก้วสกุล
1.นาง รัชนี หนูเพ็ง
2.นางสาว วาสนา ศรีราชยา
26 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย พีรพงศ์ จีระเจริญพงษ์
2.นาย เจษฎากร สุขแดง
3.นางสาว อาทิตยา ทองหรบ
4.นาย กิตติศักดิ์ ประดิษฐพร
5.นาย รัชชานนท์ มีเดช
1.นาย สุภชัย จันทะโสม
2.นางสาว ไวโอลิน จันทะโสม
27 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อริญชัย ดวงทอง
2.นาย จิรกฤต ชูสอน
3.นาย คฑากร กมขุนทด
4.นาย มานะ รอดประไพ
1.นาย สมศักดิ์ สวัสดี
2.นางสาว สุกัญญา ออร์เฟอร์
28 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ขนิษฐา เรืองเวช
2.นางสาว ผุสรัตน์ คงมีสุข
3.นางสาว ประภาพรรณ เวชกุล
4.นางสาว เมทินี พิชิตวนคาม
1.นาย สมศักดิ์ สวัสดี
2.นางสาว นฤมล มนจังหรีด
29 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ขนิษฐา เรืองเวช
2.นาย อริญชัย ดวงทอง
1.นาย สมศักดิ์ สวัสดี
2.นาง สุกัญญา ออร์เฟอร์
30 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
31 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
32 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
33 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
34 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
35 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
36 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
37 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
38 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชุมทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
39 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชุมทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
40 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
41 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ดวงกมล สีทอง
2.นางสาว วรินยุพา เต็มแต้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
42 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ดวงกมล สีทอง
2.นางสาว วรินยุพา เต็มแต้ม
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
43 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นันทวัฒน์ แก้วกุล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
44 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
1.นาย วีระ คงศรี
45 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
1.นาย วีระ คงศรี
46 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.นางสาว กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
47 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.นางสาว กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
48 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
49 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
50 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
51 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
52 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย วีระ คงศรี
53 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง บุญสิตา เกตกาญจน์
2.เด็กหญิง ชนินาถ แก้วทอง
1.นาย วีระ คงศรี
54 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
2.นาย ศุภกร รักษายศ
3.นาย ชนินธร โชติ
4.นาย นิติพล พิทักษ์
5.นาย ไกรฤทธิ์ ศรีนิล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
55 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
2.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
3.นางสาว ดวงกมล สีทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
56 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
4.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย วีระ คงศรี
2.นาย สมพล สุวรรณโชติ
57 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อัครชัย วุฒิจันทร์
2.นาย ศุภกร รักษายศ
3.นาย นิติพล พิทักษ์
4.นาย ชนินธร โชติ
5.นาย ไกรฤทธิ์ ศรีนิล
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
58 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
2.นางสาว ดวงกมล สีทอง
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา พวงทอง
4.เด็กหญิง ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
5.นางสาว อารีรัตน์ พรหมแย้ม
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ชูเชื้อ
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
59 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย นันทวัฒน์ แก้วกุล
2.นาย ระพีพัฒน์ ละม้าย
3.นาย ธสัชชัย อินทอง
4.นาย ภัทรพล แสงศรี
1.สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
60 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ภัทราวรรณ จันพลโท
2.เด็กหญิง สุนิสา จันทร์โชค
3.นางสาว อาทิตยา ชุมทอง
4.เด็กหญิง นุชจรี พรหมพัด
5.เด็กหญิง ณิชาดา รัสปะ
1.นาย สมพล สุวรรณโชติ
2.นาย วีระ คงศรี
61 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว กมลทิพย์ คงศักดิ์
2.เด็กหญิง อรบุษป์ สมทรัพย์
3.นางสาว ภาสินี วงศ์สวัสดิ์
4.เด็กหญิง เพชรชรัตน์ สวัสดิรัตน์
5.เด็กหญิง นิษฐา นาคฤทธิ์
6.เด็กหญิง รวิสรา สงเคราะห์
7.นางสาว ชญานิษฐ์ บุญรอด
1.นาย เวียงศักดิ์ มาเอียด
2.นางสาว ฐานิกา นวลคล้าย
62 ทัศนศิลป์
เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธนภรณ์ อินทชาติ
2.เด็กหญิง ชนากานต์ สมนึก
3.นางสาว อัญชิสา อินทชาติ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
63 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ชญานี หมวดช่วย
2.นางสาว ศิริตา กาญจนามัย
3.นาย อนุศิษฐ์ ผึ้งดอกไม้
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
64 ทัศนศิลป์
ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว จุฑาพร จันทร์นวล
2.นางสาว กรรณิกา คงปาน
3.เด็กชาย ธีรภัทร พูลจันทร์นา
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
65 เปตอง
เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย สหัสวรรษ หลิมทอง
2.นาย พีระวัฒน์ พวงทอง
3.นาย ทักษิณ เกตุเห่ง
1.นาย สาโรช จันทะเนียร
66 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง ชุตินันท์ พงศ์ชัยยพันธ์
2.นางสาว ปิยธิดา สัตตบุตร
3.นางสาว กมลวรรณ จันทิม
1.นาย นิวุฒิ แตงทอง
67 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ แข่งขัน
2.เด็กหญิง ธิดา ไทรไกรกระ
3.เด็กหญิง ชลธิษา ธรรมสุวรรณ
4.เด็กหญิง ดุษฎี ลาละการ
5.เด็กหญิง ศิริภัสสร จิตต์สะอาด
6.เด็กหญิง จินตนา ปลอดภัย
7.เด็กหญิง พุทธรักษา อุ่นเรือน
8.นางสาว ปรางทิพย์ นาคอุบล
9.เด็กหญิง ปาณิสรา สุขสวัสดิ์
10.เด็กหญิง วนิดา สุขปาน
11.เด็กหญิง สรวรรณ จิตจง
12.เด็กหญิง ชลจิชา บุญรอด
13.เด็กหญิง สุภารัตน์ เพ็งสกุล
14.เด็กหญิง พรหรมพร ประกอบแก้ว
15.เด็กหญิง ปิยธิดา ชูนาค
1.นางสาว ไปรมา จูสม
68 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย เฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ
2.นาย วิธิ วิเมธ
3.นาย ธนายุต ศรีเมฆ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
69 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย อภิชัย ดวงสวัสดิ์
2.นาย อานนท์ นาคสวัสดิ์
3.นาย นที มูสิกะ
4.นาย กรรชัย จรัญรักษ์
5.นาย สิทธิชัย อินนาปา
6.นาย ศุภโชค ทับทิมเทศ
7.นาย วิษณุ แสงศรี
8.นาย นฤนารถ ทองสิริ
9.นาย ปณฉัตร เลิศศาสตร์ไพศาล
10.นาย สรวิชญ์ ขาวสุวรรณ
11.นาย ภานุพงศ์ บุญแก้ว
12.นาย ศรายุทธ ช่วยเพชร
13.นาย ธนัญญู สอนรัตน์
1.นาย จักพงษ์ นวลวัฒน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.062108993530273 วินาที