1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 นายศิริศักดิ์ นาคเสนา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายปองพล ไพรฑูรย์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายวัฒนา ศิริทอง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสามารถ คงพัฒน์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายศุภชัย แซ่ก๋วย ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายอาทิตย์ ศรีน้อย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายกมลวิทย์ นาคเสนา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
8 นายชัยณรงค์ สงฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
9 นายธนภัทร เพชรมุณี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
10 นายสุรพันธ์ รักษจันทร์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
11 นายจรินทร์ บุญมาก ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
12 นายวรกิจ พัฒน์สีทอง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
2 0094 ฟุตบอล ทีมครูชาย ไม่จำกัดรุ่น
2.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 นายศิริศักดิ์ นาคเสนา ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายปองพล ไพรฑูรย์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายวัฒนา ศิริทอง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสามารถ คงพัฒน์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายศุภชัย แซ่ก๋วย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายอาทิตย์ ศรีน้อย ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายกมลวิทย์ นาคเสนา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
8 นายชัยณรงค์ สงฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
9 นายธนภัทร เพชรมุณี ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
10 นายสุรพันธ์ รักษจันทร์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
11 นายจรินทร์ บุญมาก ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
12 นายวรกิจ พัฒน์สีทอง ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)สมาคมฟุตบอลสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
3.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0003 บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 นายกิตติศักดิ์ หัตติยา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 นางสาวกฤษณีย์ โพธิคีรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการ
3 นายเวสารัช อนุพงศ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายชูชีพ จูนะ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการ
5 นายฤทธิเดช สงสาร ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
6 นายปริญญา จิตประณีต ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายธนากร พรหมอุบล ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)อื่น ๆ กรรมการ
8 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กรรมการ
9 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กรรมการ
10 นายนิวัฒน์ อรุุณ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนโยธินบำรุง เลขานุการ
2 0076 บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1 นายกิตติศักดิ์ หัตติยา ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 นางสาวกฤษณีย์ โพธิคีรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการ
3 นายเวสารัช อนุพงศ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายชูชีพ จูนะ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการ
5 นายนิวัฒน์ อรุุณ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนโยธินบำรุง เลขานุการ
4.วอลเล่ย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0004 วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสมปราชฌ์ เหล็กกล้า ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ประธานกรรมการ
2 นายสายันต์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านนาสาร กรรมการ
3 นายธวัชัย บัวล้อม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ เจษฎาพงศ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5 นางวิภาดา สุนทรกุล ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
6 นายสาโรช อินทรวัตร ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
7 นางธิดารัตน์ อินทรวัตร ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
8 นายสุชาติ แป้นคล้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(สกลนคร)โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรรมการ
9 นายกฤษณะมิตร กาลมิตร ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)อื่น ๆ กรรมการ
10 นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านบางพระ เลขานุการ
2 0005 วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสายันต์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านนาสาร กรรมการ
2 นายธวัชัย บัวล้อม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการ
3 นายสมบูรณ์ เจษฎาพงศ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4 นางวิภาดา สุนทรกุล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5 นายสาโรช อินทรวัตร ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
6 นางธิดารัตน์ อินทรวัตร ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนบ้านบางพระ เลขานุการ
3 0095 วอลเลย์บอล ทีมครูหญิง ไม่จำกัดรุ่น
5.รักบี้ฟุตบอล 7 คน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0006 รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายธรรมรัตน์ โหล่เหล็ก ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 นายเจนณรงค์ อุดมลาภ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายอัษฎากร สอนทอง ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)อื่น ๆ กรรมการ
4 นายสุธรรม บุญยะผลึก ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ กรรมการ
5 นายจีรพันธ์ ทิพย์โอฬาร ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย เลขานุการ
2 0087 รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายธรรมรัตน์ โหล่เหล็ก ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 นายเจนณรงค์ อุุดมลาภ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายจีรพันธ์ ทิพย์โอฬาร ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย เลขานุการ
3 0093 รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายธรรมรัตน์ โหล่เหล็ก ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 นายเจนณรงค์ อุดมลาภ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายจีรพันธ์ ทิพย์โอฬาร ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย เลขานุการ
6.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 นายไพโรจน์ คชฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายวันชนะ คชฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายปกร สุขสิน ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายศลากร บุรินกุล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
2 0008 เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1 นายไพโรจน์ คชฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายวันชนะ คชฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายปกร สุขสิน ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายศลากร บุรินกุล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)สมาคมกีฬาตะกร้อสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
7.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0009 เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ เลขานุการ
2 0010 เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)อื่น ๆ เลขานุการ
3 0011 เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ เลขานุการ
4 0012 เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)อื่น ๆ เลขานุการ
5 0082 เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานงานระดับโรงเรียน(สกลนคร)อื่น ๆ เลขานุการ
6 0083 เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ เลขานุการ
7 0091 เปตอง ผู้่บริหารและครูชาย ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
4 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ เลขานุการ
8 0092 เปตอง ผู้่บริหารและครูหญิง ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
1 นายสุรินทร์ ทองทิพย์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)ชมรมเปตองจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิชช์ บุญเนียม ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3 ด.ต.บุญเลิศ มั่นสมใจ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)อื่น ๆ เลขานุการ
8.กอล์ฟ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0013 กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นายบัญญัติ สุขขัง ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายไพศาล วารีวะนิช ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสุเมธ ทอธราเมธา ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอุดมพล พลดี ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายโซฆะ ศรีรัตนสิทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
2 0014 กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นายบัญญัติ สุขขัง ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายไพศาล วารีวะนิช ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสุเมธ ทอธราเมธา ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอุดมพล พลดี ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายโซฆะ ศรีรัตนสิทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
3 0015 กอล์ฟ (ผู้บริหาร) ไม่จำกัดรุ่น
1 นายบัญญัติ สุขขัง ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายไพศาล วารีวะนิช ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสุเมธ ทอธราเมธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอุดมพล พลดี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายโซฆะ ศรีรัตนสิทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
4 0016 กอล์ฟ (ครู) ไม่จำกัดรุ่น
1 นายบัญญัติ สุขขัง ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายไพศาล วารีวะนิช ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสุเมธ ทอธราเมธา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอุดมพล พลดี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายโซฆะ ศรีรัตนสิทธิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
5 0017 กอล์ฟ (ผู้มีเกียรติ/OK) ไม่จำกัดรุ่น
1 นายบัญญัติ สุขขัง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายไพศาล วารีวะนิช ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายประดิษฐ์ รักษาพราหมณ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายสุเมธ ทอธราเมธา ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอุดมพล พลดี ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นายโซฆะ ศรีรัตนสิทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
9.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0019 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นางสาวสุปรียา พังยาง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแคทลียา นาคยอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3 นางสาวเหมวรรณ บุญมี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ
2 0020 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 นางสาวสุปรียา พังยาง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแคทลียา นาคยอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3 นางสาวเหมวรรณ บุญมี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ
3 0021 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 นางสาวสุปรียา พังยาง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแคทลียา นาคยอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3 นางสาวเหมวรรณ บุญมี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ
4 0022 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 นางสาวสุปรียา พังยาง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแคทลียา นาคยอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3 นางสาวเหมวรรณ บุญมี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ
5 0023 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1 นางสาวสุปรียา พังยาง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแคทลียา นาคยอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3 นางสาวเหมวรรณ บุญมี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ
10.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0048 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายพิทักษ์ ปรุงเหล็ก ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
10 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
2 0049 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
3 0050 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
4 0051 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
5 0052 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
6 0053 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
7 0054 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
8 0055 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
9 0056 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
10 0057 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
11 0058 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
12 0059 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
13 0060 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
14 0061 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
15 0062 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
16 0063 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
17 0064 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
18 0065 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
19 0066 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
20 0067 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
21 0068 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
22 0069 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
23 0070 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
24 0071 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
25 0072 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
26 0073 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
27 0074 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
28 0075 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1 นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้ว ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ เรืองปลอด ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
3 นายวัณลพ น้อยวิมล ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
4 นางสาวนาตยา มีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
6 นายถาวร เขียวร้าย ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนห้วยตาหมิง กรรมการ
7 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)โรงเรียนบ้านห้วยพุน กรรมการ
8 นายนันทวัฒน์ ช่วยยิ้ม ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนพุทธนิคม กรรมการ
9 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนเกาะสมุย เลขานุการ
29 0096 1_วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
30 0097 1_วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
11.วงดนตรีสตริง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0038 วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1 นายธีรพล สมจิต ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายจุฬา โภคา ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)ศูนย์ฝึกดนตรี Guitar home กรรมการ
3 นายอรรถ ยกเจริญ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)ศูนย์ฝึกดนตรี Guitar home เลขานุการ
12.เพลงพระราชนิพนธ์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0034 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1 ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชู ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายนิรันดร์ จันทร์น้อย ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขานุการ
2 0035 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1 ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชู ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายนิรันดร์ จันทร์น้อย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขานุการ
13.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0036 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1 ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชู ประสานงานระดับโรงเรียน(กาฬสินธ์)กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นายนิรันดร์ จันทร์น้อย ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขานุการ
14.แบดมินตัน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0029 แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.อ.โยธิน อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
3 พ.อ.อ.สุพจน์ โชติศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
4 พ.อ.อ.พรเทพ ทองมา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา อินทนาศักดิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ เกยูวรรณ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายกมลศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ เลขานุการ
2 0030 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1 พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.อ.โยธิน อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
3 พ.อ.อ.สุพจน์ โชติศรี ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
4 พ.อ.อ.พรเทพ ทองมา ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)อื่น ๆ กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ เกยูวรรณ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายกมลศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)อื่น ๆ เลขานุการ
3 0031 แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.อ.โยธิน อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
3 พ.อ.อ.สุพจน์ โชติศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
4 พ.อ.อ.พรเทพ ทองมา ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)อื่น ๆ กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ เกยูวรรณ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายกมลศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ เลขานุการ
4 0032 แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1 พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)อื่น ๆ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.อ.โยธิน อินทนาศักดิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
3 พ.อ.อ.สุพจน์ โชติศรี ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
4 พ.อ.อ.พรเทพ ทองมา ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)อื่น ๆ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ เกยูวรรณ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายกมลศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ เลขานุการ
5 0033 แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1 พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ฉเชิงเทรา)อื่น ๆ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.อ.โยธิน อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
3 พ.อ.อ.สุพจน์ โชติศรี ประสานระดับโรงเรียน (เพชรบูรณ์)อื่น ๆ กรรมการ
4 พ.อ.อ.พรเทพ ทองมา ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)อื่น ๆ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ เกยูวรรณ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)อื่น ๆ กรรมการ
7 นายกมลศักดิ์ อินทนาศักดิ์ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)อื่น ๆ เลขานุการ
15.วู้ดบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0042 วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
1 นายวิสาร แก้วมีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายสมพล บุญทอง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางสุดา ทับพล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายวีระยุทธ โสภาค ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นางชูศรี เพชรรัตน์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นางนุจรี แก้วมีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายศุภมิตร มากมิตร ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
8 นายวิบูลย์ หนูจีนจิต ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
2 0043 วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
1 นายวิสาร แก้วมีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายสมพล บุญทอง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางสุดา ทับพล ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายวีระยุทธ โสภาค ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นางชูศรี เพชรรัตน์ ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นางนุจรี แก้วมีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายวิบูลย์ หนูจีนจิต ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
3 0046 วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1 นายวิสาร แก้วมีศรี ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายสมพล บุญทอง ประสานระดับโรงเรียน (สุพรรณบุรี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางสุดา ทับพล ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4 นายวีระยุทธ โสภาค ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นางชูศรี เพชรรัตน์ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นางนุจรี แก้วมีศรี ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายวิบูลย์ หนูจีนจิต ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)ชมรมวู้ดบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขานุการ
16.ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0078 เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น
1 นายจงรัก ขุนชำนาญ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนไชยาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายปรานนท์ สุวรรณฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคาภิเษก เลขานุการ
2 0080 DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
1 นายจงรัก ขุนชำนาญ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนไชยาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายปรานนท์ สุวรรณฤทธิ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์ ประสานระดับโรงเรียน (สกลนคร)โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคาภิเษก เลขานุการ
3 0081 ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น
1 นายจงรัก ขุนชำนาญ ประสานระดับโรงเรียน (อุทัยธานี)โรงเรียนไชยาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายปรานนท์ สุวรรณฤทธิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคาภิเษก เลขานุการ
4 0088 ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
1 นายจงรัก ขุนชำนาญ ประสานระดับโรงเรียน(กระบี่)โรงเรียนไชยาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายปรานนท์ สุวรรณฤทธิ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์ ประสานงานระดับโรงเรียน(ชัยภูมิ)โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคาภิเษก เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.080732822418213 วินาที