#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
2 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
3 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
4 น.อ.วีระ เสาวดี กรรมการ ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
5 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครู ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
6 นางเรวดี ฟองมณี ครู คศ.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
7 นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์ ครู คศ.3 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
8 นางอุดมลักษณ์ สุทธิฤทธิ์ ครู คศ.3 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
9 นางสาวดารารัตน์ ไชยชะนะ ครู คศ.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
10 นางอังคณา สายใจบุญ ครู คศ.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
11 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครู คศ.1 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
12 นางสาวกาญจนา ปลอดจินดา ครู คศ.1 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
13 นางสาวภัทรา คำดา ครู คศ.1 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
14 นางสาวกษมา ช่วยยิ้ม ครู ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
15 นางสาวปุญชรัสมิ์ นังเกิด ครู ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
16 นางสาวพรพิมล คงจำเนียร ครู ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
17 นางจิดาภา ธรรมรักษา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
18 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
19 นางสาวจันทร์ทิมา จันทร์เกลี้ยง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
20 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
21 นางสาวรัตนาภรณ์ ทีปะปาล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
22 นางรุ่งฤดี จันสุกสี ครู ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กภ.สฎ.
23 นางอารี อนันต์ศรี ครู คศ.2 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
24 นางสาวอาภร กันตังกุล ครู คศ.3 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
25 นางสาวลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ ครู คศ.2 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
26 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
27 นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์ ครู คศ.2 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
28 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
29 นางสาวจันทร์จิรา ภักดีอักษร ครู คศ.1 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
30 นางสาวลัดดาวัลย์ ยิ้มย่อง ครู คศ.1 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
31 นางอารี อนันต์ศรี ครู ศศ.2 (วิชาการ) ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
32 นางสาวอรอนงค์ เวชจันทร์ ครู คศ.1 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
33 นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง ครู คศ.1 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
34 นางสาวนฤมล มนจังหรีด ครูผู้ช่วย ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
35 นายสิทธิชัย อุดมชัชวาล ครู ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
36 นางสาวพูนสุข อักษรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
37 นางสุกันยา ออร์เฟอร์ ครู คศ.1 ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
38 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
39 นายกิตติ วิเศษ ครู คศ.1(บริหารทั่วไป) ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
40 นางอุษา นาคบุญช่วย ครู คศ.2 ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
41 นางปราถนา อินทวิเศษ ครู คศ.1 ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
42 นางสาววาสนา เกิดชูกุล ครู คศ.1 ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
43 นางสาวรัชนก แรมไธสง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
44 นางสาวญาโนบล จันทร์ยัง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
45 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครู คศ.1 ฝ่ายเลขานุการ จัดซื้อ สิทธิประโยชน์ กภ.สฎ.
46 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครู คศ.3 ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
47 นางเยาวลักษณ์ ญาโน ครู คศ.2 ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
48 นางสาวฐานิกา นวลคล้าย ครู คศ.1 ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
49 นายศุภโชค จันทร์บัวทอง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
50 นายธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต พนักงานราชการ ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
51 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
52 นางอุษา นาคบุญช่วย ครู คศ.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
53 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม ครู คศ.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
54 นางสาวปัทมา ยิ่งคำนึง ครู คศ.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
55 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครู คศ.1(บุคคล) ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
56 นางสาวฟารีดา เส็นยีหีม ครูผู้ช่วย ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
57 นางสาวญาโนบล จันทร์ยัง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
58 นายเริงชัย ดำสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
59 นางสาวรัชนก แรมไธสง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
60 นางปราถนา อินทวิเศษ ครู คศ.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
61 นางสาวสุมนา ทองนุ้ย ครู คศ.3 ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
62 นางรัชนี หนูเพ็ง ครู คศ.2 ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
63 นายเวียงศักดิ์ มาเอียด หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
64 นางอารีกานต์ ไชยแขวง ครู คศ.2 ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
65 นางรัชนี หนูเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
66 นางสาวจันทร์ทิมา จันทร์เกลี้ยง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
67 นางสาวพรพิมล คงจำเนียร ครู ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
68 นางผุสดี จันทร์บัวทอง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพยาบาล กภ.สฎ.
69 ส.ต.ต.สุนันท์ วงศ์เทเวศ ครู คศ.2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
70 นายสุภชัย จันทะโสม ครู คศ.2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
71 นายกิตติพงษ์ นุ่มนวล ครู คศ.1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
72 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
73 นายกิตติ วิเศษ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
74 นางสาววาสนา ศรีราชยา พนักงานราชการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
75 นายยุพราช ครุฑทิพย์ ครู ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
76 นายกิจทวี เสมียนเพชร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
77 นายจารุวัตร คงสนอง พนักงานบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
78 นายเสาวพงศ์ แผ้วชนะ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
79 นายสุรินทร์ เพชรยันต์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
80 นายอานนท์ ช่วยบำรุง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
81 ว่าที่ ร.ท.สิปวุฒิ สิมพล ครู ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
82 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
83 นางอารี อนันต์ศรี ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
84 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครู คศ.3 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
85 นางสาวสุจินา นุรักษ์ ครู คศ.3 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
86 นางขนิษฐา ไมทอง ครู คศ.3 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
87 นางอุดมลักษณ์ สุทธิฤทธิ์ ครู คศ.3 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
88 นางสาวสุมนา ทองนุ้ย ครู ศศ.3 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
89 นางสาวดารารัตน์ ไชยชะนะ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
90 นายสุรินทร์ แก้วรุุ่ง ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
91 นางสาวลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
92 นางกิจศรา พรหมสวาท ครู คศ.2 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
93 นายสุภชัย จันทะโสม ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
94 นางสาวมยุรี จรัญรักษ์ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
95 นางเรวดี ฟองมณี ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
96 ส.ต.ต.สุนันท์ วงศ์เทเวศ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
97 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
98 นางสาววาสนา เกิดชูกุล ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
99 นางบัณฑิตา แซ่ลิ้ม ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
100 นางณิชนันท์ วชรกานต์กุล ครู คศ.2 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
101 นางสาวอรพิน สันเส็น ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
102 นางปราถนา อินทวิเศษ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
103 นายนิวุฒิ แตงทอง ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
104 นางสุกันยา ออร์เฟอร์ ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
105 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
106 นายสุรินทร์ แก้วรุ่ง ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
107 นางสาวลัดดาวัลย์ ยิ้มย่อง ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
108 นางกาญจนา ปลอดจินดา ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
109 นางสาวธีรดา ไชยบรรดิษฐ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
110 นางสาวภัทรา คำดา ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
111 นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
112 นางสาวปภัสสร แดงรัตน์ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
113 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
114 นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา ครู คศ.1 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
115 นางสุนันท์ หนูอินทร์ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
116 นางสาวจรัญญา ด้วงห้อย ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
117 นางสาวกาญจนา จีนชูแก้ว ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
118 นางสาวจารี พรมสง ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
119 นางสาวนฤมล มนจังหรีด ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
120 นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณ ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
121 นายณัฐภัทร แสงมณี ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
122 นางสาวกุลจิราธรณ์ ทองสิพพัญญู ครูผู้ช่วย ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
123 นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์ ครูผู้ช่วย ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
124 นางสาววาสนา ศรีราชยา พนักงานราชการ ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
125 นางสาวฟารีดา สันยีหีม ครูผู้ช่วย ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
126 นางสาวไวโอลิน จันทะโสม ครู ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
127 นายธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต พนักงานราชการ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
128 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ เจ้าหน้าที่ ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
129 นายยุุพราช ครุฑทิพย์ ครู ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
130 นางสาวอาภร กันตังกุล ครู คศ.3 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
131 นางรัชนี หนูเพ็ง ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
132 นางสาวพูนสุข อักษรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
133 นางสาวจันทิมา ทองอ่อน ครู ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
134 ว่าที่ ร.ท.สิปปวุฒิ สิมพล ครู ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
135 นายจารุวัตร คงสนอง พนักงานบริการ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
136 นายสุวัฒน์ เสือปาน ช่างไม้ ระดับ 2 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
137 ว่าที่ ร.ต.องอาจ ใสสะอาด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
138 นายเสาวพงศ์ แผ้วชนะ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
139 นายศุภโชค จันทร์บัวทอง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
140 น.ส.วิยดา คงแก้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
141 นายจักรพันธ์ ใสสะอาด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
142 นางสิริพร ไชยมาตย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
143 นายสุรินทร์ เพชรยันต์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
144 นายสุรินทร์ แก้วรุ่ง ครู คศ.1 ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
145 นางงามพรรณ มีธรรม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
146 นายกิจทวี เสมียนเพชร ครู ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.
147 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครู คศ.3 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
148 นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์ ครู คศ.3 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
149 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครู คศ.1 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
150 นางจิราพร ศรีภักดี ครู คศ.3 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
151 นางสุกันยา ออร์เฟอร์ ครู คศ.1 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
152 นางสาวธีรดา ไชยบรรดิษฐ ครู คศ.1 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
153 นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา ครู คศ.1 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
154 นางสาวปัทมา ยิ่งคำนึง ครู คศ.1 ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
155 นายณัฐภัทร แสงมณี ครูผูู้ช่วย ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
156 นางสาวสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว ครูผู้ช่วย ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
157 นางสาวจรัญญา ด้วงห้อย ครูผู้ช่วย ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
158 นางสาวจันทิมา ทองอ่อน ครู ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
159 นางสาวนฤมล มนจังหรีด ครูผู้ช่วย ฝ่ายกองเชียร์ กภ.สฎ.
160 นายเริงชัย ดำสุวรรณ ครู คศ.2 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
161 นายเวียงศักดิ์ มาเอียด ครู คศ.3 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
162 นางสาวฐานิกา นวลคล้าย ครู คศ.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
163 ส.ต.ต.สุนันท์ วงศ์เทเวศ ครู คศ.2 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
164 ว่าที่ ร.ท.สิปปวุฒิ สิมพล ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
165 นายกิตติพงศ์ นุ่มนวล ครู คศ.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
166 นางสาวพัสดี เพชรไพ ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
167 นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ พนักงานราชการ ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
168 นายอนุศาสน์ มีนุ่น ครูผู้ช่วย ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
169 นายนิวุฒิ แตงทอง ครุ คศ.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
170 นางผุสดี จันทร์บัวทอง ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
171 นายกิจทวี เสมียนเพชร ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
172 นางเยาวลักษณ์ ญาโน ครู คศ.2 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
173 นายสมศักดิ์ สวัสดี ครู คศ.2 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
174 นางบัณฑิตา แซ่ลิ้ม ครู คศ.1 ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
175 นายจักรพงษ์ นวลวัฒน์ ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
176 นางสาวไปมา จูสม ครู ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
177 ส.อ.ธนกฤต วรรณณัฐกุล ครูผู้ช่วย ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
178 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
179 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
180 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
181 นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์ ครู คศ.2 ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
182 นางสาวณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์ ครู คศ.1 ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
183 นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง ครู คศ.๒ ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
184 นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง ครู คศ.1 ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
185 นางสาวอรอนงค์ เวชจันทร์ ครู คศ.1 ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ กภ.สฎ.
186 นายสมเกียรติ แซ่ลิ้ม ครู ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
187 นายศุภโชค จันทร์บัวทอง ครู ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
188 นายธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต พนักงานราชการ ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
189 นางเยาวลักษณ์ ญาโน ครู คศ.2 ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
190 นางสาวฐานิกา นวลคล้าย ครู คศ.1 ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
191 นางสาวจีรวรรณ ทองเอี้ยว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กภ.สฎ.
192 นางจิดาภา ธรรมรักษา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบันทึกและรายงานผล กภ.สฎ.
193 นางภัทรภร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
194 นายสุภชัย จันทะโสม ครู คศ.2 ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
195 นางรัชนี หนูเพ็ง ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มฯ) ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
196 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ ครู คศ.2 ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
197 นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์ ครูผู้ช่วย ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
198 นางสาวไวโอลิน จันทะโสม ครู ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
199 นางสาววาสนา ศรีราชยา พนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
200 นายเวียงศักดิ์ มาเอียด ครู คศ.3 ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
201 ส.ต.ต.สุนันท์ วงศ์เทเวศ ครู คศ.2 ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
202 นายกิตติพงศ์ นุ่มนวล ครู คศ.1 ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
203 นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ พนักงานราชการ ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
204 นางสาวพัสดี เพชรไพ ครู ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
205 ส.อ.ธนกฤต วรรณณัฐกุล ครูผู้ช่วย ฝ่ายประสานงานผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายทะเบียน กภ.สฎ.
206 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
207 นายเริงชัย ดำสุวรรณ ครู คศ.2 ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
208 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครู คศ.3 ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
209 นายสุภชัย จันทะโสม ครู คศ.2 ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
210 นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณ ครู คศ.1 ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
211 นางสาวจีรวรรณ บุญเจริญ ครู ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
212 นางสาวพรพรรณ สุวรรณภักดี ครู ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
213 นายสุรินทร์ แก้วรุ่ง ครู คศ.1 ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
214 นายอมรินทร์ ศรีสว่าง ครูผู้ช่วย ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
215 นางสาวจรัญญา ด้วงห้อย ครูผู้ช่วย ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
216 นางสาวสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว ครูผู้่ช่วย ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
217 ว่าที่ ร.ต.ยุติธรรม เปียใหม่ ครู ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
218 นายจักรพงษ์ นวลรัตน์ ครู ฝ่ายควบคุมหอพักกีฬา กภ.สฎ.
219 นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์ ครู คศ.2 ฝ่่ายพิธีพิธีการ กภ.สฎ.
220 Mr.Yang Jiankui ครู ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
221 นางสาวไหมแก้ว ศรีอรุณพรรณรา นักศึกษาฝึกสอน ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
222 นางสาวอัจฉราวดี ขาวล้วน นักศึกษาฝึกสอน ฝ่ายรับมอบเหรียญและเชิดชูเกียรตินักกีฬา กภ.สฎ.
223 Mr.Rodger Olivier ภาษาอังกฤษ ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
224 Miss Tracey Lee Arenuse ภาษาอังกฤษ ผู้ฝึกสอนกีฬา กภ.สฎ.
225 นายทวี หลงทอง ยามรักษาการณ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
226 นายจตุภัทร มิ่งเมือง ยามรักษาการณ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
227 นายสุวิทย์ พาหะมาก ยามรักษาการณ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กภ.สฎ.
228 นางภัทรภร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กภ.สฎ.
229 นางสาวนิลาวรรณ สระศรี ครูผู้ช่วย ฝ่ายจัดหาและฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปศึกษา กภ.สฎ.
230 นายวรวุฒิ แอโสะ ครูผู้ช่วย ฝ่ายสถานที่ กภ.สฎ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0029430389404297 วินาที