#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย แสงอรุณ นาคจุ้ย
2.นางสาว อาทิจนันท์ ปรีชาชน
1.นาย วิชัย แย้มหอม
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ประภัสสร ขจรเกียรติธำรง
2.นาย อภิชาต ผดุงโชค
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ชญานี หมวดช่วย
2.นางสาว ศิริตา กาญจนามัย
3.นาย อนุศิษฐ์ ผึ้งดอกไม้
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิศ แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วีรญา ศรีสุข
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ปุณทิภา อาสาทรงธรรม
2.นางสาว พรธีรา พุทธสอน
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว พัชรา พรมใจ
3.นางสาว อะโนชา ศรีบุรินทร์
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กหญิง ณัฐวดี นันทพานิช
2.เด็กหญิง รักษิตา มณีทูล
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0080990791320801 วินาที