#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นางสาว ซารีน่า สังข์ขาว
2.นาย ศุภสัณฑ์ ตันติพุฒิกุล
1.นาย วิชัย แย้มหอม
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว นภัสกร ขจรเกียรติธำรง
2.นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ณรงค์
1.นาย นพดล พิทักษ์พล
2.ดร. รชานนท์ โสภณฤทธิ์เดช
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว ธนภรณ์ อินทชาติ
2.เด็กหญิง ชนากานต์ สมนึก
3.นางสาว อัญชิสา อินทชาติ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย สุเมธัส ยันตะบุศย์
2.นางสาว เกศรินทร์ ไวแพน
3.นาย วัชรพงษ์ วันโนนาม
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิศ แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ปิยทัศน์ รูปเลขา
2.นาย สิงหา ภัทรสารโสภณ
3.นางสาว เอกนรี แสนทอง
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว พัชรา พรมใจ
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กหญิง สุธิดา ศักดิ์ศิริแม้นนิล
2.เด็กหญิง น้ำฝน จันทร์หอม
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว กมลวรรณ จิตรีธรรม
2.นางสาว ณัฐณิชา ตันสุขี
1.นางสาว ศศิประภา ยาวีระ
2.นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.023002862930298 วินาที