#
ชื่อ-สกุล
กิจกรรม
โรงเรียน
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงวดี อิทธิกุล ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
2 เด็กหญิงพัชรินทร์ พิทักพงษ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
3 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กุกู้มาตร ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
4 เด็กหญิงสุภาวดี ดำชะอม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
5 เด็กชายวรนนท์ ดิษฐราชา ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
6 นางสาวนุชนารถ หงษ์ทอง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
7 นางสาวกชกร เกิดเกลื่อน ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
8 เด็กชายภูบดินทร์ จันทร์เอียด ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
9 นายนพพล รักเดช ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
10 นางสาวธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
11 นายอภิรักษ์ บุญสนอง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
12 เด็กหญิงกุลณัฐ รุ่มจิต ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
13 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
14 นายณัฐพงษ์ ร่วมพันธ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
15 นางสาววาสินี กอบกาญจน์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
16 เด็กหญิงจิระภรณ์ จินดาวรรณ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
17 เด็กหญิงมยุริญ เชาว์ไฟ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
18 เด็กหญิงวทันยา ถาลีลาด ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
19 เด็กหญิงสุณิชา พรหนองแสน ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
20 เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา จำลอง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
21 เด็กชายณัฐภัทร อันทพิระ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
22 นายสหรัฐ สายโรจน์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
23 เด็กหญิงอัจริยา พิมพ์ศรี ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
24 นางสาวพรชิตา ดีพรม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
25 นางสาวธนภร รานอกนันทโชติ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
26 นางสาวรุ้งรดา นิธิภิญญาเดช ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
27 เด็กหญิงศลิษา เถาว์พันธ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
28 นายพศวัต พฤกษชาติ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
29 เด็กชายปาณัสม์ คำภูษา ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
30 นายจฏุพจน์ วรสาร ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
31 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีดามาตร ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
32 นางสาวโสภิดา ปฏิโชติ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
33 เด็กหญิงรุจิรา วังคะฮาต ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
34 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสนพรหม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
35 เด็กชายธนโชค คำป้อง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
36 เด็กหญิงเจนนิตา อัคนิจ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
37 เด็กหญิงอโนมา เหลาพรม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
38 เด็กชายปฏิพล ดาระภา ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
39 นางสาวสมปรารถนา ปทักขินัง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
40 นางสาวยลดา สายบุญยง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
41 นางสาวศิริรัตน์ ศรีรัตน์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
42 นางสาวอทิตยา ตันพงษ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
43 นางสาวศศิธร โอ๊วเจริญ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
44 นางสาวปรัชญา แก้วสายตา ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
45 เด็กหญิงนันท์นภัส นพเกตุ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
46 เด็กหญิงอรุณีย์ ศรีหทัย ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
47 เด็กหญิงกันต์ฤทัย นพเทาว์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
48 เด็กหญิงพัทธมน นิวัตร ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
49 เด็กหญิงศิริกัญญา สายพรหม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
50 เด็กชายกฤษดา กอบธัญกรรม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
51 เด็กชายธนโชติ ม่วงสุก ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
52 เด็กชายวิชเยนร์ ภูแก้ว ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
53 เด็กหญิงปาณิสรา ระบิล ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
54 เด็กหญิงสุภารัตน์ ชังชั่ว ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
55 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูรักษ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
56 เด็กหญิงอภิสรา โพธิญาณ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
57 เด็กชายศิรศักดิ์ จันทร์หอม ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
58 เด็กชายชนานสิน ขนานใต้ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
59 เด็กชายวัชรินทร์ นวลอ่อน ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
60 นายฐนันดร แก้วลูก ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
61 เด็กชายกฤตวิชญ์ โล่กิตติธรกุล ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
62 เด็กชายภีรพัฒน์ สิทธี ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
63 เด็กชายปรเมศ มรกต ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
64 เด็กชายอภิสิทธิ์ ตันแต๋ว ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
65 เด็กชายศักดาวุฒิ ยออัครกุล ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
66 เด็กชายรัฐภูมิ ภิรมย์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
67 เด็กชายกนต์ธร แก้วทอง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
68 เด็กชายเอกณรงค์ พลกล้า ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
69 นายกกกร กิจดี ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
70 เด็กชายภรันยู อิงควระ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
71 เด็กชายนิติภูมิ ธันยภัคสกุล ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
72 นายคุณานนต์ พรหมเล็ก ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
73 เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
74 เด็กหญิงฐิมณฑา โพธิ์สาขา ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
75 เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
76 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ข้องเกี่ยวพันธ์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
77 เด็กชายคณนาถ ศรีรัตนสุภานนท์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
78 นายศุทธิรัตน์ โชติช่วง ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
79 เด็กหญิงดุษฎี วงษ์ศรีอินทร์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
80 เด็กหญิงสุพรรณี โพธิรัชต์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
81 เด็กหญิงขวัญจิรา จินดารัตน์ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
82 นายทัศนัย บุญลือ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
83 เด็กชายพงศภัค จงชาญสิทโธ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
84 เด็กหญิงศศิวิมล เสือมาก ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
85 เด็กหญิงประภัสสร ชื่นวิเศษ ดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
86 เด็กหญิงศศิวิมล มีอุดม นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
87 เด็กหญิงอรวรรณ มุลานนท์ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
88 นางสาวศุจีภรณ์ ศรีบัว นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
89 เด็กหญิงชุติมา คำขจร นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
90 นางสาวปริยากร นำพา นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
91 นางสาวเกียรติธิดา ภูกองไชย นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
92 นางสาวฐิติมา ภูปา นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
93 นางสาวปิยธิดา เข็มทอง นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
94 เด็กหญิงกัญจน์วรา ศรีชุมเวียง นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
95 เด็กหญิงพรกนก นัยจิต นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
96 เด็กหญิงวัชลาวลี วงษ์วาท นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
97 เด็กหญิงสุพิชญา พิมล นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
98 นางสาวอทิตยา ศรีอุ่น นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
99 เด็กหญิงชนาพร ยุระพันธ์ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
100 เด็กหญิงมาลินี ดีล้วน นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
101 นางสาวธนพร กลางนอก นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
102 นางสาวธิติศิริ ทุ่มเที่ยง นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
103 นางสาวเบญจวรรณ์ หล้าเพชร นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
104 นางสาวอาลิตา ฤาชา นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
105 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
106 นางสาวกัญธิมา จั่วจันทึก นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
107 นางสาวสโรชา สุขสำราญ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
108 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
109 นางสาวเสาวรส พันธ์พืช นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
110 เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
111 เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
112 เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
113 นางสาวเบญจมาศ แซ่อั๊ง นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
114 นางสาวเพชรไพลิน ฮองกุล นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
115 นางสาวธนินนาถ นาคเอก นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
116 นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
117 นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
118 นางสาวพอหทัย อินทพันธ์ นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
119 นางสาวสาทิศลักษณ์ จันทร์เขียด วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
120 นายธนบดี กองศรี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
121 นางสาวสุดารัตน์ หงษ์โพธิ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
122 นางสาวนัฐธิณี สารคล่อง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
123 นางสาวสุวนันท์ ฐานเจริญ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
124 นางสาวเบญจมาพรรณ ทีนะกุล วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
125 เด็กชายฌานล สมสุพรรณ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
126 นายศุภณัฐ สมใส วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
127 เด็กชายคริชชญชัย แตงสุวรรณ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
128 นายธีรภัทธ์ พลอาวุธ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
129 นายวิทวิส ประครองญาติ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
130 นายเกีรติศักดิ์ คุณธรรม วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
131 นายวรเมธ ดุษฎีเวทกุล วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
132 นายพีรพงศ์ จีระเจริญพงษ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
133 นายวชิรเกียรติ มากคง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
134 นายเจษฎากร สุขแดง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
135 นายปวริศร์ วิโรจน์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
136 เด็กชายศราวุธ จันทระ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
137 เด็กชายพงศธร สุจีรพันธ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
138 เด็กชายอภินันท์ จันทร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
139 เด็กหญิงศศิธร ทองแพ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
140 เด็กชายเจษฎาพร วรรณทอง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
141 นายไกรฤทธิ์ ศรีนิล วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
142 เด็กชายวรนนท์ ดิษฐราชา วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
143 เด็กชายตะวัน หนูทอง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
144 เด็กหญิงพลอยไพลิน กลิ่นจันทร์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
145 เด็กหญิงสวรส เปลี่ยนศรี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
146 นายพงศ์ปณต จีนศรีคง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
147 นายเจษฎา ตีพงษ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
148 นายเจษฎา เหรัญญะ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
149 นายภูริวัฒน์ เทียบทัน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
150 นายธนพล สีถาการ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
151 นายสุทธิโรจน์ สันแดง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
152 นายธนวัฒน์ แก้วเกิด วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
153 เด็กชายศุภพล ทองแพ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
154 นายณัฐภัทร ทองสุข วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
155 นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐพร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
156 เด็กชายอดิศักดิ์ ชูศรี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
157 นายนิวัตร์ เครือศรี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
158 นางสาวอิศราภรณ์ อัยวรรณ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
159 เด็กชายรัชพงษ์ มณีผกาพันธ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
160 นายกฤตธี วงสาเคน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
161 นายธนพงศ์ ศรีบัว วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
162 นางสาวอารยา ภูดี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
163 นายนัฐกร รวมทรัพย์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
164 นายชยพล ฝุ่นเงิน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
165 นางสาวพชรพรรณ บุญหมื่นไวย์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
166 นางสาวพรชิตา สาระศาริน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
167 นายณัฐนันท์ รักษาพราหมณ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
168 เด็กชายภัทรพล พากเพียร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
169 เด็กชายธราเทพ ธรรมโส วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
170 เด็กชายพรต ภัสราเยี่ยงยงค์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
171 เด็กชายเจตภาณุ คุ้มพลาย วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
172 เด็กชายปรีชาพล อ้นปาน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
173 นายเรวัช ดิษฐ์วัย วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
174 นายสหัสวรรษ สมบัติ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
175 เด็กหญิงจูเลีย อนันตยา เคลลี่ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
176 นางสาวกมลชนก แสงรัตน์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
177 เด็กชายธนพร ยศปัญญา วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
178 เด็กชายจตุพัชร ฐานุสรณ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
179 นายสายชล ปิ่นทอง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
180 เด็กหญิงสิริพร คำหวาน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
181 เด็กหญิงรัตนวรรณ สุขหงษ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
182 เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมสมร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
183 เด็กหญิงพลอยชมพู ขอห้องกลาง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
184 เด็กหญิงสมัยพร บุญเรือง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
185 เด็กหญิงวรัญญา คงกระพัน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
186 เด็กหญิงน้ำฝน สามัญฤทธิ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
187 เด็กหญิงดวงกมล เกตุเส็ง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
188 เด็กชายอานนท์ บุญอาจ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
189 เด็กชายณัฐพงษ์ ไพฑูรย์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
190 เด็กชายบัณฑิต บัวบิน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
191 เด็กหญิงธุวพร ไตรเนตร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
192 เด็กหญิงปาณิสรา กสิกิจ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
193 นายพัชรวัฒน์ วัฒนศิริเมธี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
194 นางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
195 นางสาวศุภวรรณ ฤกษ์บุรุษ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
196 นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
197 นางสาวนฤมล โชคสถาพร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
198 นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
199 นายณัฐกวี ปาลวัฒน์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
200 นายอเนชา อังทองกำเนิด วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
201 เด็กหญิงทิพย์ญาดา สุพรรณคง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
202 เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
203 เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
204 เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
205 เด็กหญิงณัฐชนิดา จันทรา วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
206 เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
207 เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
208 เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
209 เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามสกุล วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
210 เด็กชายกิตติพงศ์ พรประสิทธ์แสง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
211 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
212 เด็กชายอัครภูมี ทองโสภา วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
213 เด็กหญิงอริสรา เชียงเขียว วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
214 เด็กหญิงพรสินี ดาราเย็น วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
215 เด็กชายสราวุฒิ จันทร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
216 เด็กหญิงพัชรพร พารุณ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
217 เด็กชายคงภัทร ชำนาญศรี วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
218 นางสาวศศิประภา นาคปาน วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
219 เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
220 เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
221 เด็กชายวรากร ยอดน้อย วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
222 นายขวัญชัย ตู้พิจิตร วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
223 เด็กชายศุภกร ทองสิทธิ์ วงมหาดุริยางค์กาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
224 นางสาวชนกชนม์ จันทพรม แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
225 นางสาวพจวรรณ บรรดาศักดิ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
226 นางสาวอาลิตา ฤาชา แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
227 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
228 นางสาวเบญจวรรณ์ หล้าเพชร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
229 นางสาวสโรชา สุขสำราญ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
230 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
231 นางสาวธิติศิริ ทุมเที่ยง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
232 นางสาวธนพร กลางนอก แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
233 นางสาวกัญธิมา จั่วจันทึก แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
234 นายชนาธิป ศรีนาค แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
235 นางสาวณัทฐณิชา แก้วอำดี แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
236 นางสาวปิยพรรณ แก้วสกุล แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
237 นางสาวพิชญาภา เจริญรักษ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
238 นางสาวจันทร์ฤดี สีชมภู แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
239 นางสาวสุทธิการนต์ พรหมหีต แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
240 นางสาวปิยะนุช ชูไทย แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
241 นางสาวจิราพร ทัพสงฆ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
242 นางสาวมัณฑนา สุวรรณโชติ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
243 นางสาวพีีรดา แก้วน้ำเพชร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
244 นางสาวสุทธิดา กำเหนิดทอง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
245 เด็กหญิงชัญญานุช อินทร์กลับ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
246 นางสาวธัญวรัตน์ เจิมขุนทด แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
247 เด็กหญิงปนิชญา เพชรรัตน์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
248 นางสาวกรรณิการ์ เข็มทอง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
249 เด็กหญิงธิดา ไทรไกรกร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
250 เด็กหญิงมุทิฐา ไพบูลย์สุข แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
251 เด็กหญิงอิษฎาอร คล้ายอุดม แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
252 นายสิทธิกร พรหมม่วง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
253 นางสาวธัญมาส จรูญรัตนภิญโญ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
254 เด็กหญิงธนาวดี แก้วสี แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
255 นางสาวเพียงพิมพ์ พุ่มวิภา แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
256 เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ทา แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
257 เด็กหญิงอุบลวรรณ จำเนียร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
258 เด็กหญิงณิชารีย์ พรหมศรี แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
259 เด็กหญิงมณฑิตา หนูเพ็ง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
260 เด็กหญิงศศิภา เรืองรักษ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
261 เด็กชายอิสรภาพ เหมาะประมาณ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
262 เด็กหญิงชนม์ชินี ปราชญ์อักษร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
263 นายจฏุพจน์ วรสาร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
264 เด็กหญิงปารณีย์ บุญศล แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
265 เด็กหญิงสุทธิดา อรุณศิลป์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
266 นางสาวนภัสสร ยุระพันธ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
267 นางสาวคงชนก พรศิรชัย แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
268 เด็กหญิงณัฐพร รักษาทรัพย์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
269 นางสาวพิชญาภา มีควร แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
270 นางสาวอมลณัฐ หุ่นธานี แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
271 นางสาวณัฏฐณิชา คงยอด แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
272 นางสาวชลธิชา หมื่นแผ้ว แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
273 นางสาวเนตรทราย สมพงษ์ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
274 นางสาวสโรชา กาญจนกำเนิด แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
275 นางสาววิมลรัตน์ ธงไชย แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
276 เด็กหญิงสุพรรณวษา โพธิ์ศรีทอง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
277 นางสาวณัฐธิดา สุดชีแสง แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
278 นางสาวทิพวรรณ ชังชั่ว แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
279 นางสาวนภัสสร ศรีวิเศษ แสดงนาฏศิลป์ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
280 นายกิติศักดิ์ นิโรจน์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
281 นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
282 นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
283 นายวิโรจน์ จำปาทอง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
284 นายอุทัย นกเผือก กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
285 นายสิรพงศ์ นพรัตน์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
286 นางสาววรรณชุรีย์ เกิดมงคล กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
287 นายวิเชียร รักษาทรัพย์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
288 นางสาวทองสุข บุญมี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
289 นายนายสมคิด มิยะวัน กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
290 นายสำรวย ภักดี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
291 นายปรีชา เคนชมภู กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
292 นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์กิ่ง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
293 นางสาวศุทธิณี ภาษิต กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
294 นายสมทรง สุขขี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
295 นางสาวอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
296 นายขจรศักดิ์ นกแก้ว กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
297 นายบุญ เวียงอินทร์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
298 นายบัวกี มะโนธรรม กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
299 นางสาวสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
300 นายสุขสันต์ ผาดไธสง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
301 นางสาวกรุณา นัคราจารย์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
302 นายบวร คุ้มหมู่ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
303 นางสาวจิรฐา อิสภาโร กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
304 นางสาวธิดา ทับโพธิ์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
305 นางสาวสุดาพร ยอดดำเนิน กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
306 นายสายชล ปิ่นทอง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
307 นายอนุเทพ ค่าเจริญ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
308 นายนุกูล ศิริบูรณ์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
309 นางสาวสาวิตรี สุวัฒน์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
310 นางสาวสมคิด ตระกูลอินทร์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
311 นางสาวกมลวรรณ วิศิษฎ์รุ่งเรื่อง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
312 นายสุทธิ สีทอง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
313 นายการุณ หุ่นธานี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
314 นางสาวShenYong yan กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
315 นายธนกฤต สุวรรณทา กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
316 นางสาวบุญหนา บุญเรือง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
317 นายจำนง เศษฤทธิ์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
318 นายศักดฺ์ถาวร วรชิน กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
319 นางสาวณิชาภา สระบงกช กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
320 นางสาวสุวรา อุทโท กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
321 นางสาวกตัญญู โพนตุแสง กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
322 นายสุดสาคร พลกล้า กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
323 นางสาวนภาพร อัยวรรณ์ กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
324 นายนิวัตร์ เครือศรี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
325 นางสาวอนุรักษ์ เครือศรี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
326 นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
327 นางสาวโสทิน สุธรรม กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
328 นางสาวกานต์มณี บุญมี กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
329 นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
330 นายทศพร โกศัลวิตร กรรมการกลาง(โรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
331 เด็กหญิงภาฝัน อุ่นพิชัย ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
332 นางสาวกมลวรรณ วิเชียร ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
333 นางสาวชลิตา วงศ์สุวัฒณ์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
334 นางสาวอารีรัตน์ รำเพย ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
335 นางสาวอัครยาดา ทองมั่น ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
336 นางสาวจีราวรรณ์ เตจ๊ะฝั้น ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
337 นางสาวพิมพ์ผกา แพะทอง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
338 นางสาวรวิสรา หนูเพ็ง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
339 นางสาวศุภสุตา ช่วงสันเทียะ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
340 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
341 นางสาวสุธาทิพย์ มาทอง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
342 นางสาวนวรัตน์ เพชรทอง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
343 นางสาวสิริกานต์ ทองเรือง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
344 นางสาวสุภัชชา คเชนทร์ภักดี ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
345 นางสาวธิดารัตน์ พลไกร ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
346 นายเจษฎา ตีพงษ์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
347 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
348 นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์สุบรรณ์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
349 นางสาวกัลยรัตน์ ก้าหรีมล๊ะ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
350 นางสาวณัฐมน เจริญรัตน์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
351 นางสาวรัญชิดา แซ่ลี ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
352 นายพงศกร อโนทัย ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
353 นางสาวกนกวรรณ ไชยสิทธิ์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
354 นางสาวกมลวรรณ กลับเจริญ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
355 นางสาวจุฑารัตน์ เทพราช ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
356 นางสาวฐิติชญา ศรีมุงคุณ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
357 นางสาวติยาพร แก้วอ่อน ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
358 นางสาวธันย์ชนก แก้วเพชร ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
359 นางสาวปณัฐดา สีนิล ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
360 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
361 นางสาวอัจฉรา แสงเพ็ชร ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
362 นางสาวอุบลรัตน์ อินทร์ภักดี ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
363 นางสาวนันท์นลิน ไพเมือง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
364 นายปิยะพงษ์ ชื่นวิเศษ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
365 นายกองร้อย เพ็ชรคงทอง ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
366 นายปณฉัตร เลิศศาสตร์ไพศาล ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
367 นายนฤนารถ ทองศิริ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
368 นายอริยวัฒน์ โต๊ะเส็น ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
369 นายนภนัยน์ วงเดช ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
370 นางสาวพิชชาวลัย นิลทจันทร์ ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
371 นายสธน ทองสาลี ประมวลผลและรายงานผล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
372 นางสาวสิริรัตน์ หวัดสนิท มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
373 นางสาววทันยา จีนไทย มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
374 นางสาวธัญญารัตน์ เรืองเวช มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
375 นางสาวณฐมล แสงแก้ว มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
376 นางสาวเสาวลักษณ์ เหรัญญะ มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
377 นางสาวธนาภรณ์ โอชุม มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
378 นางสาวพิมพ์ชนก ทองบุญ มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
379 นางสาวรุ่งกานต์ วัฒนพันธ์ มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
380 นางสาวศศิธร มีธรรม มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
381 นางสาวมนปภัส เด็กหลี มอบรางวัล ของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
382 เด็กหญิงศิโรรัตน์ แผ้วชนะ สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
383 นางสาวธนพร ปานช่วย สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
384 นางสาวอุษณิษา อิ่มประพันธ์ศรี สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
385 นางสาวเขมรินทร์ แก้วกอง สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
386 นางสาววรัญญา พันธ์ทอง สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
387 นายอัครพล เรืองฤทธิ์ สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
388 นายณัฐพนธ์ กาญจนประทุม สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
389 นายปริทัศน์ แสงศรี สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
390 นางสาวกาญจนรัตน์ จิตราคม สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
391 นางสาวศิรรัตน์ ประเสริฐ สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
392 นางสาวชุติมนฑน์ พรหมภักดี สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
393 นางสาวคัมภิรดา พุทธสุชา สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
394 นางสาวกฤติยา สินนาค สนามแบดมินตัน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
395 นางสาวธัญชนก จีนกิ้ม ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
396 นางสาวอภิชญา จันทวงศ์ ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
397 นางสาวณัฐธิดา ดำสุวรรณ ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
398 นางสาวณัฐพร ช่วยมาก ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
399 นางสาวฐิติมา มาลารัตน์ ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
400 นางสาวนันทยา เรืองเวช ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
401 นางสาวคันธรส จิตชา ฝ่ายต้อนรับผู้บริหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
402 นางสาวสโรชิน ทรัพย์พร้อม สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
403 นางสาวบุษสวลักษณ์ ยอดสุรางค์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
404 เด็กหญิงจิรฐา ทิพย์บรรพต สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
405 เด็กหญิงชุติมณฑน์ รอดอินทร์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
406 เด็กหญิงนิราภร โพธิ์แก้ว สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
407 เด็กหญิงณัฐชนก นาสูงเนิน สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
408 เด็กหญิงจันทกานต์ ชูเกิด สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
409 เด็กชายพลพงศ์ หนูทอง สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
410 เด็กหญิงนันท์นภัส จรรยา สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
411 เด็กหญิงคณิตศร รอดบาง สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
412 เด็กหญิงจิราพันธ์ รัตนผล สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
413 เด็กหญิงพิชญานิน สุขสวัสดิ์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
414 เด็กหญิงนิโลบล ฤทธิกุล สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
415 เด็กหญิงธนพร ทองสมุทร สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
416 นางสาวกัญญณัฐ เจริญสุข สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
417 นางสาววนิชยา พืชผล สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
418 นางสาวกมลลักษณ์ กนกมนเทียร สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
419 นางสาวจันทิมา ดวงจันทร์กาล สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
420 นางสาวชยาภรณ์ ทองยวน สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
421 นางสาวภัทริกา เมืองนิล สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
422 นางสาวสิริกร ขำโพธิ์ทัย สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
423 นางสาวณัฐณิชา พิทักษ์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
424 นางสาวพิมพิศา พิทักษ์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
425 นางสาวอัยสดา ชูไกรไทย สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
426 นางสาวชญานิศ แสงระวี สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
427 นางสาวภัฒฑิยา บุญมาก สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
428 นางสาววศินี ศรีฟ้า สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
429 นางสาวพจนีย์ มูลทิพย์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
430 นางสาวปุญญิศา ชูช่วยสุวรรณ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
431 เด็กหญิงไชษิตา ชัยหา สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
432 เด็กหญิงมุทิตา ไพบูลย์สุข สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
433 เด็กหญิงอาศิรา รุ่งช่วง สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
434 เด็กหญิงธัญสินี เครือพัฒน์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
435 เด็กหญิงญาณภัทร เกิดอุดม สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
436 เด็กหญิงเหมือนฝัน ประดิษฐ์ สนามวอลเลย์บอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
437 นางสาวสุพรรณี นกขาว ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
438 นางสาวสุวภัทร จีนไทย ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
439 นายศตวรรณ มีเดช ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
440 นายชัยธวัช เครือพยัคฆ์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
441 นายกันตภัทร ปิติวรรณ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
442 นายชนัญญู สอนรัตน์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
443 นางสาวณัฐนิชา หอมเนตร ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
444 นางสาวพรประภา วงศ์สุวัฒน์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
445 นางสาวภัสสร เพชรยันต์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
446 นางสาวประภัสสร หนูเที่ยง ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
447 นางสาวธนภรณ์ วิโรจน์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
448 นางสาวณัฐริกา สีนวลอิน ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
449 นางสาวอรุณวรรณ์ จันทร์แก้ว ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
450 นางสาวนันทรัตน์ กาญจนประทุม ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
451 นางสาวตันติมา โสมเพชร ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
452 นางสาวนริศรา ช่วยมาก ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
453 นางสาวชนัญญา บัวทอง ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
454 นางสาวพนิดา แสงมณี ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
455 นางสาวปิยธิดา สุขสม ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
456 นางสาวฐิติพร ชัยธวัชธำรง ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
457 นางสาวอมรพรรณ โสภาผล ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
458 นางสาวพัชรินทร์ หวัดสนิท ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
459 นางสาวมนชยา วรรณะ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
460 นางสาวศกลวรรณ ณ ถลาง ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
461 นางสาวจุฑามาศ ชูชาติ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
462 นางสาวสิริยากร ศิริวัฒนปราโมทย์ ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
463 นางสาวปิยฉัตร บุญมาเรือง ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
464 นางสาวปัญญชลี เมฆมุสิก ฝ่ายพิธีกรสนาม (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
465 นางสาวเกศศิณี แทนโชติ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
466 นางสาวจุริสา จิตรัตน์ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
467 นางสาวอารียา ขูกรงมวน ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
468 นางสาวนันทพร ชูคงคา ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
469 นายจุฑาวัฒน์ หมั่นไชย ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
470 นางสาวมาริสา เรืองยิ้ม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
471 นางสาวนันทภรณ์ ทองเนียม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
472 นางสาวกนกวรรณ น่านสสุด ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
473 นางสาวสุภาวดี เวชจันทร์ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
474 นางสาววิลาวรรณ์ เปรมประสงค์ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
475 นางสาวปวรนันท์ ทองสาลี ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
476 นางสาวเบญจมาศ ขวัญเมือง ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
477 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแนม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
478 นางสาวกาญจนากร ล่องสินธู ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
479 นางสาวสัจจพร พิมท่าทอง ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
480 นางสาวมลฐิญา ทองพะวา ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
481 นางสาวณัฐธิดา ขวัญแก้ว ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
482 นางสาวจามจุรี แก้วอร่าม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
483 นางสาวปวีณ์ธิดา ศรีรักษา ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
484 นางสาวชลธิชา บุญเสือ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
485 นางสาวณัฐณิฌา ทุ่มทวน ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
486 นางสาวสุพิริยา คงผอม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
487 นางสาวธัญชนก ดำสมอ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
488 นางสาวจุฑาทิพย์ แดงเวชงาม ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
489 นางสาวปิยภรณ์ แดงเรือง ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
490 นางสาวเก็จมณี พืชผล ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
491 นางสาวอาทิตยา เขียวแมว ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
492 นางสาวลัดฟ้า วงษ์สุวรรณ ฝ่ายอาหาร (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
493 นางสาวกนกวรรณ จันทิม ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
494 นางสาวปิยธิดา สัตตบุตร ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
495 เด็กหญิงชุตินันท์ พงศ์ชัยยพันธ์ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
496 นางสาวณัฐณิชา พรมเจียม ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
497 เด็กหญิงณิชารีย์ พิมล ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
498 นางสาวณัฐณิชา รูปสอาด ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
499 นางสาวณิชารีย์ ทิพย์พิมล ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
500 นางสาวอทิตยา ภักดี ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
501 นางสาวพันธิดา ศิลปา ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
502 นางสาวศิราพร นักบริตน ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
503 นางสาววรัญญา เชาวนะ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
504 นางสาวอาทิตยา รุ่งแจ้ง ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
505 นางสาวชนากานต์ สุวรรณรักษ์ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
506 นางสาวชุตาภา สุวรรณรักษ์ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
507 นางสาวซารีน่า วัสแล๊ะ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
508 นางสาวนิดา ผจญจิต ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
509 นางสาวภัทรดา เมืองพร้อม ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
510 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงจันทร์ ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
511 นางสาวเครือมาส รักสนิท ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
512 นางสาวภัทรภรณ์ ทิพย์ป่าเว ฝ่ายพยาบาล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
513 เด็กหญิงลักษณพร ปานเจริญ สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
514 เด็กหญิงอรณิชา ไกรรัตน์ สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
515 เด็กหญิงปัญญาพร ชูกุล สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
516 เด็กหญิงนภัสสร เรืองเสวียด สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
517 เด็กหญิงศิริวรรณ วิชิตแย้ม สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
518 เด็กหญิงสิญกมลภัทร แก้วอินทร์ สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
519 เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรน้อย สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
520 เด็กหญิงจารุภัสร สงคงคา สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
521 เด็กหญิงชนิสรา หนูสงค์ สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
522 เด็กหญิงปานระพีร์ สุทิน สนามกรีฑา (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
523 นายณัฐพงษ์ ร่วมพันธุ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
524 นางสาวชนัษฎา นพมาศ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
525 นายธวัชชัย ด่านหน้า ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
526 นายภัทรพล ดวงจันทร์ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
527 นางสาวณัฐกุล แก้วปลอด ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
528 นางสาวชุตินันท์ เฉียงแท้ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
529 นางสาวจันทิมา ชูโรย ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
530 นางสาวจันจิรา ชูโรย ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
531 นายอภิสิทธิ์ แท่นอ่อน ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
532 นายฐิติพัทธิ์ ผิวแย้ม ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
533 นายปริญญา คล้ายอุดม ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
534 นางสาวเสาวภา แผ้วชนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
535 นางสาวประภาพรรณ ศรีนาค ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
536 นางสาวปวันรัตน์ รอดเจริญ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
537 นางสาวสุทธิดา สุมงคล ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
538 นางสาวพิชญาวรรณ ขันทอง ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
539 นางสาวเพชราภรณ์ เผือกเนียม ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
540 นางสาวณัฐกมล สุขขวด ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
541 นางสาวจันทร์จิรา เพชรเขาทอง ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
542 นางสาวธัญลักษณ์ หนูสุข ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
543 นายสุรสิทธิ์ แสงจันทร์ ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
544 นางสาวภัทราวดี ยอดผกา ฝ่ายอาคารสถานที่ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
545 เด็กชายณัฐกร พลภักดี ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
546 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวร้าย ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
547 นางสาวณัฐณิชา พรมเจียม ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
548 นางสาวณัฐนรี เมืองพร้อม ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
549 นางสาวณัฐพร คงระเรื่อย ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
550 นางสาวณัฐพร เดชาสิทธ์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
551 เด็กหญิงนริตา สว่างแสง ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
552 เด็กหญิงนาเดีย คำทวี ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
553 นางสาวประภาวดี วรรณเสน ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
554 นางสาวประภาพร ไทยภักดี ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
555 นางสาวพัชรพร สอนจันทร์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
556 นางสาวศิราพร นักบริตน ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
557 เด็กชายพันเลิศ เลิศวราพรพงศ์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
558 นางสาววชิราภรณ์ ลีแสน ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
559 นางสาวประภัสสร หนูเที่ยง ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
560 นางสาวณริศรา คงเกตุ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
561 นางสาวภัทราพร อุทัยพันธ์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
562 นางสาวพรรณชนก นวลสังข์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
563 นางสาวกัญติยา เดชาสิทธิ์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
564 นางสาวเขมวิกา เนตรใหญ่ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
565 นางสาวศกลวรรณ ทันเกตุ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
566 นางสาวสุธินี พลราม ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
567 นางสาวสุพิริยา คงผอม ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
568 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
569 นายเจษฎา เหรัญญะ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
570 นายภัทรพล แสงศรี ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
571 นายณัฐพงศ์ หิรัญรัตน์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
572 นางสาวชุตินันท์ เฉียงแท้ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
573 นางสาวณัฐกุล แก้วปลอด ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
574 นางสาวกนกพรรณ อินจันทร์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
575 นางสาวปัณฑารีย์ เครือรัตน์ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
576 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีไทย ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
577 นายธีรเทพ พรหมลิขิต ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
578 นายพิสุทธิพงศ์ จุ้ยสุวรรณ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
579 นายนัทธพงศ์ บัวเพชร ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
580 เด็กหญิงณิชนันทร์ ทรามสงวน ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
581 เด็กหญิงปิยะฉัตร ปล้องนิราศ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
582 นางสาวณัฐธยาน์ เกิดช่วย ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
583 นางสาวธัญชนก ดำสมอ ฝ่ายตาวิเศษ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
584 เด็กชายณัฐวุฒิ รอดเพชร สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
585 เด็กชายธนพล นวลละออง สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
586 เด็กชายธัญพิสิทฐ์ โต๊ะนาค สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
587 เด็กชายธิติวุฒิ กรุณา สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
588 เด็กชายศศิเดช สุวรรณ สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
589 เด็กชายเมธาวิน พุทธกูล สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
590 เด็กชายนพพล รักเดช สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
591 เด็กชายธนกฤษ วิชัยดิษฐ์ สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
592 เด็กชายภูมิวิช วิชัยดิษฐ์ สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
593 เด็กชายคมศักดิ์ เวชวิมล สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
594 เด็กชายดุลยวัต คงแก้ว สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
595 เด็กชายบรรณพล เพชรน้ำแดง สนามตะกร้อ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
596 นางสาวปกิตตา พันธ์อุบล ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
597 นางสาวนีรชา บรรสาร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
598 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วทิพย์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
599 นางสาวภัทราวดี เลขวิจิตร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
600 นางสาวลดาวรรณ สงค์สมอ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
601 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณขันธ์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
602 นางสาวแพรววนิต วุนอินทร์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
603 นางสาวกิตติยาภรณ์ ชัยเมือง ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
604 นางสาวสุธิตา ลิเหล็ก ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
605 นางสาวศุภิสรา แพน้อย ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
606 นางสาวธีราพร ภักดี ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
607 นางสาวกรรณิการ์ เพชรดำ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
608 นางสาวกุลธิดา เพชรมีศรี ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
609 นางสาววรรณวราภรณ์ อติชาติ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
610 นางสาวปุณชญา ธนัชวัฒนากูร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
611 นางสาวพรนัชชา สมภักดี ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
612 นางสาววนิดา ไกรรัตน์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
613 นางสาวเบญจวรรณ รักษ์ณรงศ์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
614 นางสาวอภัสนันท์ ทับทิมหิน ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
615 นางสาวณัฐมล หมวดสุข ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
616 นางสาวกัญญารัตน์ ทองสุวรรณ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
617 นางสาวนลินพร น้อมเกตุ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
618 นางสาวกัญญารัตน์ หมวดสุข ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
619 นางสาวอนงค์นาฏ แสงฤกษ์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
620 นางสาวสไบทิพย์ สุพัฒน์แก้ว ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
621 นายศักดิ์รพี ช่วยพรหม ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
622 นางสาวนิสรีน พรชัย ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
623 นางสาวปาริฉัตร เสือปาน ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
624 นางสาวพิมพ์ลภัส ประจำเขต ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
625 นายเฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
626 นางสาวจินตภา จารุจารีต ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
627 นางสาวจิราพร หนูขวัญ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
628 นางสาวพจนวรรณ อินทร์จันทร์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
629 นางสาวพัลลภา ศรีใย ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
630 นางสาวเสาวภัทร ทองสมุทร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
631 นางสาวธนาพร ชุมพรัด ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
632 นางสาวสริตา วิชัยดิษฐ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
633 นางสาวญานิกา แช่มเพชร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
634 นางสาวเบญจรัตน์ ปานน้อย ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
635 นางสาวณัฐนิชา จันทร์ประดิษฐ์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
636 นางสาวธนัชพร มูลประเสริฐ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
637 นางสาวปิยาภรณ์ จันทบูรณ์ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
638 นางสาวอมลธีรา คชเวช ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
639 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ดำ ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
640 นางสาวจิตสุภา แสงเพชร ฝ่ายประสานงาน 9 โรงเรียน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
641 เด็กหญิงฟ้าอุ้ม แสงอาวุธ ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
642 นางสาวญาติกา คงชำนาญ ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
643 นางสาวสิริกร เข็มทอง ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
644 นางสาวปัทมาวรรณ สมภักดี ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
645 นางสาวสุนิสา ช่วยอักษร ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
646 นายกิตติภาค ทองเพชร ฝ่ายช่วยนาฎศิลป์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
647 นางสาววิรัลยุพา รัตน์นราทร ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
648 นางสาวธนภรณ์ เพชรเรียง ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
649 นางสาวนภสร เสวกวัง ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
650 นางสาวอนัญญา หนูแก้ว ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
651 นางสาวสุขศกานต์ สุขศรีเมือง ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
652 นายภานุวัฒน์ เพ็งสกุล ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
653 นางสาวกมลทิพย์ ทองด้วง ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
654 นายเฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
655 นายศักดิ์ระพี ช่วยพรม ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
656 นางสาวกชกร เกิดเกลื่อน ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
657 นางสาวธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
658 นางสาวอาทิตยา รุ่งแจ้ง ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
659 นางสาวอนัญญา หนูแก้ว ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
660 นางสาวประภาพรรณ เวชกุล ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
661 นางสาวขนิษฐา เรืองเวช ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
662 นางสาวผุสรัตน์ คงมีสุข ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
663 นางสาวเมทินี พิชิตวนคาม ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
664 นางสาววนิดา ไกรรัตน์ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
665 นางสาวพรนัสชา สมภักดี ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
666 นางสาวเบญจวรรณ รักษ์ณรงค์ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
667 นางสาวอภัสนันท์ ทับทิมหิน ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
668 นางสาวณัฐมล หมวดสุข ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
669 นางสาวสุขศกานต์ สุขศรีเมือง ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
670 นายเฉลิมก้าว จุลแก้ว ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
671 นางสาวธารานันท์ ถิ่นท่าชนะ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
672 นางสาวปนัดดา นิลสดใส ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
673 นางสาวสุพรรณี นกขาว ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
674 นางสาวสุวภัทร จีนไทย ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
675 นางสาวณัฐกุล แก้วปลอด ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
676 นางสาวชุตินันท์ เฉียงแท้ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
677 นางสาวสุทัตตา ยกฉวี ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
678 นายขจรเกียรติ คงขันธ์ ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
679 นางสาวปิ่นมณี เพชรมีศรี ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
680 นายภานุวัฒน์ เพ็งสกุล ฝ่ายผู้นำเชียร์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
681 นางสาวธนภรณ์ เพชรเรียง สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
682 นางสาวนภสร เสวกวัง สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
683 นางสาวอนัญญา หนูแก้ว สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
684 นางสาวจันทิมา ชูโรย สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
685 นางสาวจันจิรา ชูโรย สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
686 นางสาววิรัลยุพา รัตน์นราทร สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
687 นายภัทรพล ดวงจันทร์ สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
688 นายยุติธรรม เปียใหม่ สนามเปตอง (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
689 นางสาวณัฐนิช ยังทรัพย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
690 นางสาวเสาวลักษณ์ เหรัญญะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
691 นางสาววทันยา จีนไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
692 นางสาววัฒชนา ชูนาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
693 นางสาวสิริรัตน์ หวัดสนิท ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
694 นางสาวธัญญารัตน์ เรืองเวช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
695 นางสาวณฐมล แสงแก้ว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
696 เด็กหญิงนันท์นภัส จรรยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
697 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อินทรักษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
698 นางสาวสุจินันท์ พันธ์วานิช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
699 นางสาวนันทัชพร สุดธานี สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
700 นางสาวอาภาเพ็ญ นังเกิด สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
701 นางสาวพัชรีย์ กาละ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
702 นางสาวนัฏฐธิดา แพรกนันเธอ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
703 นางสาวอรรินทร์ เทพราช สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
704 นางสาวสุดารัตน์ บุญมา สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
705 นางสาวสุภาวดี สัมพันธ์ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
706 นางสาวสุภาพิมล พรหมจินดา สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
707 นางสาวปิยธิดา ไมอินทร์ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
708 นางสาวธัญชนก เทพชู สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
709 นางสาวธัญญลักษณ์ ช่วยพัฒน์ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
710 นางสาวนรินรัตน์ สำเภาลอย สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
711 นายอภิชัย ทองคำ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
712 นายสุทธิมงคล ทองเพชร สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
713 นางสาวธัญจิรา แสงรักษ์ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
714 นางสาวบุษกร แก้วมั่น สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
715 นางสาวปิยธิดา นิลอรุณ สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
716 นางสาวสุวภัทร สาธร สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
717 นางสาวปริชาต เชาว์ดี สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
718 นางสาวกชมน เรืองนรา สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
719 นางสาวพนิดา เพชรวิเชียร สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
720 นางสาวปาลิตา บัวเพ็ชร สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
721 นางสาวกํญญาณัฐ สุขนุ้ย สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
722 นายทรงเกียรติ แก้วพิชัย สนามวู้ดบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
723 นายศักดิ์รพี ช่วยพรหม ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
724 นางสาววิชญาพร ทองเอียด ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
725 นางสาวณัฐนิชา หอมเนตร ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
726 นางสาวปัณฑารีย์ เครือรัตน์ ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
727 นายกฤตภาส ทองเพชร ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
728 นายอานนท์ นาคสวัสดิ์ ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
729 นางสาวสาธิดา มูสิกเจริญ ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
730 นายอนาวิล โกยทอง ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
731 นางสาวกัลยรัตน์ ก้าหรีมล๊ะ ฝ่ายพิธีกร-ภาคกลางคืน (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
732 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วมณี สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
733 เด็กชายภานุพงษ์ พลภักดี สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
734 เด็กชายทัณฑรร จันทร์กรูด สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
735 เด็กชายอนูชา ชูเลื่อน สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
736 เด็กชายพิชิตพงษ์ นะสา สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
737 เด็กชายพนธกร ครองนุช สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
738 เด็กชายไชยวัฒน์ สุวรรณทิพย์ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
739 เด็กชายศุภชัย สอนนอง สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
740 เด็กชายพีรวัฒน์ ทิพรัตน์ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
741 เด็กชายจิรวัฒน์ ทิณวงศ์ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
742 เด็กชายพรวศิน พูลสวัสดิ์ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
743 เด็กชายเมธัส สาระคง สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
744 เด็กหญิงบัณฑิตา ศาวสุวรรณ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
745 เด็กหญิงพิชญาภร ชนะกุล สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
746 เด็กหญิงพิมลรัตน์ เพชรศรี สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
747 เด็กหญิงสุชาดา ร่าหมาน สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
748 เด็กหญิงศศิวิมล ณรงค์กิจ สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
749 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชุมทอง สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
750 เด็กหญิงณัฐนาถ มากกลัด สนามฟุตบอล (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
751 นางสาวสตมณฑน์ ศรีวิมล ฝ่ายกิจกรรมชมรมต้นกล้า (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
752 นางสาวจุฑามาศ แถมจันทร์ ฝ่ายกิจกรรมชมรมต้นกล้า (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
753 นางสาวกมลชนก สุขเผือก ฝ่ายกิจกรรมชมรมต้นกล้า (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
754 นางสาววันเพ็ญ ขุนณรงค์ ฝ่ายกิจกรรมชมรมต้นกล้า (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
755 นายพยุงเกียรติ พรมสอน ฝ่ายกิจกรรมชมรมต้นกล้า (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
756 นายชนาธิป ศรีนาค จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
757 นางสาวนันทวรรณ ท่าเกษม จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
758 นางสาวรัตนากร ทองแก้ว จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
759 นางสาวปณิตตรา พิบูลลาภย์ จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
760 นางสาวเพชราภรณ์ เผือกเนียม จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
761 นางสาวลักขณา นาคแก้ว จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
762 นางสาวจุฑามาฆ จันทร์โชค จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
763 นางสาวณอาภา วีระวงษ์ จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
764 นางสาวพรประภา วงศ์สุวัฒน์ จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
765 นางสาวณัฐณิฌา ทุ่มทวน จำหน่ายของ ชมรม Tobe (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
766 เด็กหญิงณัฐณิชา พรมเจียม สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
767 นางสาวปัทมา บุญประกอบ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
768 นางสาวรัมณียา ยอดสูงเนิน สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
769 เด็กหญิงสุธิดา ศักดิ์ศิริแม้นนิล สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
770 เด็กหญิงณัฐกฤตา นวชาติ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
771 นางสาวปิณฑิรา โพธิ์เงิน สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
772 เด็กหญิงนทีกานต์ ยินีรัมย์ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
773 เด็กหญิงเอมวิภา ศะศิประภา สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
774 เด็กหญิงทักศินันท์ องอาจ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
775 เด็กหญิงศศิพร หงษ์สิงห์ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
776 นางสาวธัญธิดา ทองเพชร สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
777 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยขาว สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
778 นางสาวมยุรฉัตร ไชยสัจ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
779 นางสาวชลลดา ปรางมาศ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
780 นางสาวณฐมน แซ่โล้ว สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
781 นางสาวอารียา สมจิตร สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
782 นางสาวสุกัญญา แสนบุดดา สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
783 นางสาวจิณห์นิภา พิมนาคุณ สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
784 นางสาวณัฏฐณิชา คงยอด สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
785 นางสาวกฤษณา นามสะเนตร สุภาพสตรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
786 นายกณิศ พุ่มแก้ว ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
787 นายสมเกียรติ มีแก้ว ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
788 นายจักรพันธ์ ไชยบรรดิษฐ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
789 นายธีรพัฒน์ ราชอุไร ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
790 นายภูผา ชนะพิทักษ์กุล ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
791 นายสราวุธ คงชำนาญ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
792 นายฐิรวัฒน์ แก้วอำดี ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
793 นายธนภัทร พรหมม่วง ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
794 นายพลรัตน์ นเรนทราช ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
795 นายวรัญญู เศวตศิลป์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
796 นายกิตติธัช ชูจันทร์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
797 นายณัฐภัทร โสมอินทร์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
798 นายปณวัฒน์ หมื่นทัน ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
799 นายพงศกร แป้นมีเพชร ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
800 นายวทัญญู เศวตศิลป์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
801 นายพชร ขำสวี ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
802 นายรอซีน ร่าหมาน ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
803 นายสุนิวัฒน์ อินทรมณี ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
804 นายชัชชนม์ ชายเขียวบุญวงศ์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
805 นายชินดนัย ทิพย์ทอง ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
806 นายณัฐพงศ์ แช่มเพชร ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
807 นายเลิศวรา เลิศวราภรณ์พงศ์ ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
808 นายสรายุทร จุดวิชิต ฝ่ายเดินขบวนพาเรด (กภ.สฎ.) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
809 เด็กชายยศภัทร เศษพลอย สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
810 เด็กชายครรชิต คติยะจันทร์ สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
811 เด็กชายธนพร ยศปัญญา สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
812 เด็กชายสมรรถวีร์ วิเชียรศิลป์ สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
813 เด็กชายณัฐฐากร สินอำนวยผล สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
814 เด็กชายจักรพรรดิ อิสภาโร สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
815 เด็กชายณพศักดิ์ จันทร์พุฒ สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
816 เด็กชายฉัตริน หมื่นสุกแสง สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
817 นายชยพล ฝุ่นเงิน สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
818 เด็กชายอภินันท์ เส้งย่อง สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
819 นายกฤตภาส ทองเพชร สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
820 นายชัยยาพร ผ่านเมือง สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
821 นายอุ้มยศ อินทรคุปต์ สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
822 นายเจษบดินทร์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูน สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
823 นายนวพล อุปฮาต สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
824 นายณัฐวุฒิ สิงห์ประยูร สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
825 นายภีรพัฒน์ เดชมา สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
826 นายสุวิจักขณ์ ปาทา สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
827 นายนิวัฒน์ สิงห์ดงเมือง สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
828 นายธนพนธ์ นามบุศย์ สุภาพบุรุษกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.015350818634033 วินาที